Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejstracja na semestr zimowy 2023/24 - Instytut psychologii WF-PS-2023/24_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_Z
WF-PS-N-AZZD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia 3 - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu będzie przedstawienie studentom sposobów zarządzania i analizowania danych przy użyciu programu Excel oraz Open Office. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty pracy z danymi, które są wykorzystywane w szeroko pojętej praktyce biznesowej. Studenci będą również mieli okazję nauczyć się w jaki sposób analizować dane i opracowywać analityczne wskaźniki HR (np. obliczanie retencji, rotacji, frekwencji).

Strona przedmiotu
WF-PS-N-ADM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie Studenta do samodzielnego przeprowadzenia podstawowych analiz statystycznych w pakiecie SPSS i ich interpretacji. Zdobyta wiedza i umiejętności są konieczne do rozumienia empirycznych raportów z badań w literaturze psychologicznej. Zajęcia są warsztatowe, odbywają się przy komputerach z oprogramowaniem SPSS. Analizowane są rzeczywiste dane z opublikowanych artykułów naukowych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-AIFUN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy na temat budowy anatomicznej ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz ich funkcji fizjologicznych (poznanie poszczególnych struktur nerwowych, układów czynnościowych, zależności strukturalnych oraz funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi elementami). Prezentowane treści mają za zadanie wskazanie na znaczenie znajomości anatomii i fizjologii układu nerwowego w kontekście wyjaśniania procesów psychicznych człowieka.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-AAP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Antropologia a psychologia" wprowadza w dyscyplinę antropologii i jej subdyscypliny oraz ich związki z psychologią.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-BP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-BJD-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zniekształcenia w ocenianiu i podejmowaniu decyzji są intrygującymi zjawiskami, które inspirują liczne badania empiryczne i dociekania teoretyczne. Złudzenia poznawcze, podobnie jak iluzje optyczne, są błędami w sądach o rzeczywistości, popełnianymi przy subiektywnym przekonaniu o poprawności dokonanej oceny. W czasie wykładów omówione zostaną wybrane przykłady błędów poznawczych, których badania doprowadziły do zrozumienia istotnych mechanizmów przetwarzania informacji przez człowieka.

Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat paradygmatów i modeli teoretycznych poznania. Oczekuje się, że studenci zyskają dobre zrozumienie natury naukowego (eksperymentalnego) dociekania mechanizmów poznawczych leżących u podstaw obserwowanych zjawisk. Dodatkowym celem jest wzbogacenie zasobu słownictwa studentów o angielskie terminy z zakresu psychologii oceniania i podejmowania decyzji.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EUR1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie biologicznych podstaw ludzkiego zachowania w świetle aktualnych badań z zakresu etologii, socjobiologii, psychofizjologii i psychologii ewolucyjnej, a także genetyki behawioralnej.

Strona przedmiotu
WF-PS-CCCW-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We wszystkich krajach rozwiniętych obserwujemy od kilku dekad spadek liczby urodzeń oraz wzrost udziału osób, które decydują się pozostać bezdzietne przez całe życie. Kurs oferuje interdyscyplinarną perspektywę na to zjawisko. Zostaną przedyskutowane teorie psychologiczne, wyjaśniające decyzje prokreacyjne oraz wyniki badań analizujących czynniki mające dla tych decyzji znaczenie.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-DFT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-DP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prowadzony jest wykład i ćwiczenia. Na wykładach studenci nabywają wiedzę na temat zagadnień teoretycznych związanych z diagnozą psychologiczną. Na ćwiczeniach poznają różne metody diagnostyczne oraz doskonalą umiejętności w zakresie ich stosowania.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-CDZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie i nauczenie studentów technik oraz metod wykorzystywanych w coachingu i doradztwie zawodowym. W ramach kursu zostaną zrealizowane następujące moduły tematyczne:

1. Podstawy prowadzania sesji coachingowych i doradztwa zawodowego

2. Zasady etyczne i dobre praktyki prowadzenia sesji coachingowych oraz doradztwa zawodowego

3. Praktyczne prowadzenie sesji coachingowych

4. Praktyczne prowadzenie sesji doradztwa zawodowego

Strona przedmiotu
WF-PS-N-NEZP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu z Etyki zawodu psychologa jest omówienie etycznych aspektów funkcjonowania psychologa w różnych aspektach

pracy zawodowej. Podczas zajęć studenci uświadomią sobie możliwość istnienia różnorodnych dylematów etycznych w ich przyszłej

pracy. Kwestie te będą poddawane dyskusji w trakcie zajęć. Zajęcia te mają na celu uwrażliwienie studentów na drugiego człowieka i

pracę z nim w aspekcie etycznym.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-HF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: brak

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KKW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami w obszarze kryminologii, kryminalistyki i wiktymologii z ukierunkowaniem na odniesienie pozyskanej wiedzy do praktyki pracy psychologa sądowego.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-SAM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-LAB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-LOG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom podstawowych zagadnień z zakresu logiki, ogólnej metodologii nauk i semiotyki. Podstawowym założeniem przy konstrukcji programu zajęć było przekonanie, że wielką wartością w pracy psychologa jest umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie myślenia oraz komunikowania swoich myśli. Zajęcia dostarczają ponadto aparatury pojęciowej niezbędnej podczas studiów humanistycznych.

Efekt kształcenia: postawa – ukształtowanie postawy krytycznego myślenia. Kompetencja – znajomość dyscyplin – logika i metodologia nauk.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza dotycząca języka.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MPZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu mechanizmów patogenezy zaburzeńi celem poszerzenia ich ogólnego zasobu wiadomości, ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawy rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej.

Drugim celem jest wstępne merytoryczne przygotowanie studenta psychologii do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy człowiekowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych

Trzecim celem jest przekazanie elementów psychopatologii jako teoretycznych podstaw dotyczących patogenezy i mechanizmów zaburzeń psychicznych mających zastosowanie w zakresie nauczania psychologii klinicznej stosowanej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MBPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Metodologia badań psychologicznych realizowany jest w postaci 30 godzin wykładu oraz 30 godzin ćwiczeń. Zajęcia odbywają się są w semestrze zimowym.

Najważniejszym celem wykładu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi procesu badawczego w psychologii. Studenci nauczą się formułować problemy badawcze i stawiać do nich hipotezy, operacjonalizować zmienne. Zapoznają się także z podstawowymi schematami badawczymi oraz odpowiadającymi im metodami analizy danych (z wykorzystaniem pakietu SPSS). W ramach kursu będą poruszane treści związane z trafnością badań psychologicznych, błędami i przeciwnościami, które mogą się pojawić w trakcie ich realizacji. Szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności metodologicznej analizy raportów z badań empirycznych, które są podstawową formą przekazu informacji o nowych odkryciach naukowych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MOFC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest koncepcji motywacji osiągnięć, typologii motywacji osiągnięć oraz modelom motywacji do sukcesu a także ich psychologicznym determinantom.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-ORC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-PSYCH-FI23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-PUP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się i rozwijanie podstawowych umiejętności interpersonalnych koniecznych do nawiązywania relacji, komunikowania się z innymi ludźmi oraz efektywnej współpracy.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-POSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-PPDR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-PROD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Efekt kształcenia: uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu rodzinnego poradnictwa psychologicznego i nabycie umiejętności doradzania psychologicznego parze i rodzinie.

Cele przedmiotu: przekazanie studentom współczesnej wiedzy na temat szeroko rozumianego rodzinnego poradnictwa psychologicznego, rozpoczynając od metod budowania kontaktu, poprzez pracę z parą i rodziną, zbieranie wywiadu (w tym wywiadów specjalistycznych - seksuologicznego, psychologicznego), aż do omówienia podstaw poradnictwa, w tym także poradnictwa seksuologicznego.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PROZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowej wiedzy, informacji i narzędzi przydatnych w procesie prowadzenia poradnictwa zawodowego przez psychologa.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PKO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat zaburzeń schizofrenicznych. z typowymi objawami zaburzeń schizofrenicznych, przebiegu zaburzeń schizofrenicznych, funkcjonowania poznawczego w schizofrenii. Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy z osobami chorymi na schizofrenię i ich bliskimi a także z obszarem terapeutycznych zmagań z problemami jakie niesie schizofrenia dla pacjenta i ich rodzin.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PRKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 480 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-PKS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)