Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji I rok, studia stacjonarne II stopnia, pedagogika - wykłady wspólne WNP-PE-12-WW

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24 2023/24_L
WNP-PE-FPOW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami terminologicznymi występującymi w obszarze problemowym sieci wsparcia społecznego dziecka i jego rodziny oraz ucznia i szkoły. Podczas zajęć omawiana jest charakterystyka zadań pedagoga szkolnego, zarówno w kontekście współpracy szkoły z podmiotami zewnętrznymi (placówki opiekuńczo wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pogotowie opiekuńcze, placówki rodzinne, domy dziecka) jak i organizacjami pozarządowymi, realizującymi z dziećmi i młodzieżą prace podwórkowe.

Strona przedmiotu
WNP-PE-MEPKS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego.

Strona przedmiotu
WNP-PE-PO-MGR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z pedagogiki ogólnej odbywają się w semestrze letnim 2023/2024, w ilości 30 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
WNP-PE-PRAW-MGR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PE-PR-P-R-II brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PE-PPRE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie ich uczestników z prawnymi regulacjami dotyczącymi problematyki resocjalizacji zarówno nieletnich, jak i dorosłych. Podczas wykładów prezentowane są kluczowe pojęcia i metody z obszaru działań pomocowych i resocjalizacyjnych. Problematyka prawnych podstaw resocjalizacji i opieki omawiana jest w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

Strona przedmiotu
WNP-PE-PSRC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład oferuje kompleksowe spojrzenie na rozwój człowieka, łącząc teorię z praktyką i najnowszymi badaniami. Studenci zgłębią kluczowe teorie rozwojowe, zrozumieją wpływ czynników biologicznych, społecznych i kulturowych na rozwój oraz nauczą się stosować tę wiedzę w kontekstach edukacyjnych i terapeutycznych. Wykład obejmuje analizę rozwoju na różnych etapach życia, od narodzin po starość, z naciskiem na praktyczne zastosowanie psychologii rozwojowej w edukacji i terapii, a także na zrozumienie wpływu technologii i kultury na rozwój człowieka.

Strona przedmiotu
WNP-PE-PSRC-CW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia z przedmiotu "Psychologia Rozwoju Człowieka" to interaktywny kurs, który łączy teoretyczne podstawy psychologii rozwojowej z praktycznym zastosowaniem w pedagogice. Studenci będą mieli okazję do analizy i dyskusji na temat aktualnych badań w dziedzinie, prezentując i omawiając wybrane artykuły naukowe. Kurs ten skupia się na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, analizy metodologicznej i zastosowania teorii w praktyce edukacyjnej.

Strona przedmiotu
WNP-PE-TK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaznajomienie z (samo)kształceniem, które stanowi konstytutywny składnik przedmiotu nowoczesnej pedagogiki, i unaocznienie konieczności brania go pod uwagę przy projektowaniu i realizowaniu interwencji pedagogicznych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb odbiorców działania pedagogicznego. Co prawda oddziaływania wychowawcze i edukacyjne, w tym również te dokonujące się w ramach instytucji pedagogicznych, takich jak rodzina, szkoła, środowisko społeczne, są niezbędnymi korelatami (samo)kształcenia, ale ich zadaniem jest zachęcanie/pobudzanie i wspieranie podmiotu w jego aktywności własnej, a nie wyręczanie go, a tym bardziej urabianie. To sprawia, że od działających pedagogicznie w nowoczesnym sensie tego słowa oczekuje się uznania podmiotowości i sprawczości dziecka/ucznia/wychowanka/podopiecznego/dorastającego oraz umiejętności wspierania go w aktywności własnej.

Strona przedmiotu
WNP-PE-WAR-1-MGR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem warsztatu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami i technikami prowadzenia jakościowych badań w pedagogice. Badania jakościowe mają na celu bliższe przyjrzenie się badanej rzeczywistości, opisanie jej, interpretację oraz wyjaśnienie zjawisk społecznych na wiele sposobów. Można tego dokonać analizując doświadczenia jednostek i grup; analizując interakcje i akty komunikacji w czasie ich trwania; analizując dokumenty lub inne ślady ludzkich doświadczeń i interakcji.

Strona przedmiotu
WNP-PE-WWPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter warsztatowy, całkowicie praktyczny. Uczestnictwo w tych zajęciach wyposaża studenta w umiejętności niezbędne do pracy z podopiecznymi w wszelkiego typu placówkach prowadzących działalność resocjalizacyjną.

Strona przedmiotu
WNP-PE-FILET brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się ze współczesnymi tendencjami w filozofii i etyce, mającymi znaczenie badan pedagogicznych i dla samoświadomego rozwoju pedagoga. Program zajęć przewiduje rozważanie stanowisk w następujących zagadnieniach: uwarunkowania cywilizacyjne Zachodu, rozumienie osoby, dialog, tolerancja, ,kryzys cywilizacyjny współczesny ateizm, problemy bioetyczne, kontrowersyjne ujęcia etyki, , transhumanizm, modele małżeństwa, rodziny, rola dziecka, ojca w kulturze, rola religii

Strona przedmiotu
WNP-PE-ZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter warsztatowy, całkowicie praktyczny. Uczestnictwo w tych zajęciach wyposaża studenta w umiejętności niezbędne do pracy z osobami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej. Pozwolą na zdobycie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności niezbędnych do rozpoznania sytuacji kryzysowych i podjęcia stosownej interwencji w tym zakresie.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)