Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji II rok II st. - Pedagogika - niestacjonarne - wykłady wspólne WNP-PEZ-2II-W

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_Z
WNP-PEZ-AND
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie i przedmiot andragogiki. Tradycja teorii i praktyki andragogicznej. Psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi dorosłych i starszych. Ośrodki badań andragogicznych. Kierunki refleksji i badań andragogicznych. Zagadnienia metodologii badań andragogicznych. Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Podstawy edukacji dorosłych. Prawne podstawy kształcenia dorosłych. Model motywacji edukacyjnej ludzi dorosłych. Cele, treści, zasady i metody, organizacja oraz ewaluacja kształcenia dorosłych. Szkolnictwo dla dorosłych. Kurs formą edukacji dorosłych. Edukacja osób „trzeciego wieku” – uniwersytety trzeciego wieku. Edukacja na odległość. Problemy andragogiki specjalnej. Kryzysy związane z chorobą oraz procesem starzenia się. Kryzysy w sytuacji umierania i śmierci. Problemy andragogiki pracy. Struktura standardów kwalifikacji zawodowych. Zatrudnienie w formie telepracy. Pracownicy oświaty dorosłych. Najnowsze tendencje rozwoju andragogiki.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-EDEKO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu z edukacji ekologicznej jest wychowanie do rozwoju zrównoważonego w zakresie dyspozycji intelektualnych i kierunkowych osobowości w poznaniu i rozumieniu współzależności między poszczególnymi składnikami środowiska społeczno-przyrodniczego, odpowiedzialności za środowisko ekosocjokulturowe; rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska życia.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-EZDR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do identyfikowania potrzeb z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji podjętych działań.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-ESDP-MGR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot na poziomie podstawowym wprowadza elementy statystyki opisowej oraz podstawy obsługi programu IBM SPSS/PASW statistics.

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie zastosowania podstawowych procedur statystycznych w praktyce, jak m.in. współzależności, dynamika oraz estymacja danych. Przedmiot ma za zadanie przygotowanie studentów do wykonywania analizy statystycznej oraz interpretacji danych pochodzących z badań sondażowych z wykorzystanie programu IBM SPSS.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-KFIZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PEZ-OPPRZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot traktuje o tematyce organizacji i funkcjonowaniu placówek przedszkolnych oraz szkolnych.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-PEDEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Efekty kształcenia:

1) wiedza: student wskazuje najważniejsze problemy związane z zawodem nauczyciela (zawodowe, etyczne, prawne);

2) umiejętności: student potrafi zrelacjonować kontrowersyjne problemy i potrafi stosować do nich kryterium personalistyczne;

3) postawy i kompetencje społeczne: student rozumie potrzebę nieustannego rozwoju zawodowego oraz samodoskonalenia.

Wymagania wstępne: ogólna znajomość historii wychowania, problemów współczesnej pedagogiki i oraz zagadnień filozoficznych i psychologicznych dotyczących wychowania

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-PDZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką rozpoznawania uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz możliwościami szkolnego i pozaszkolnego wspierania rozwoju uczniów zdolnych, a w szczególności z metodami i formami pracy z uczniami zdolnymi stosowanymi w podejściu wzbogacania i przyspieszania.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-PSPE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PEZ-PKLIN-CW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie z podstawowymi modelami teoretycznymi w psychologii klinicznej, a także metod diagnozy w kierunku zaburzeń psychologiczno-pedagogicznych.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-PKLIN-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi modelami teoretycznymi w psychologii klinicznej człowieka dorosłego, a także dzieci i młodzieży.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-SZSPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PEZ-TPDZIE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą organizcji terapii pedagogicznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wybranymi metodami, programami i zestawami ćwiczeń wykorzystywanych w pracy terapeutycznej z dzieckiem z grupy ryzyka oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)