Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na sem. zimowy 2023/24 - Prawo stacjonarne Seminaria IV rok WP-PR-SEM-2023/24_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_Z
WP-PR-SEM-4BSz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4CM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: student przygotowuje pracę magisterską, jednocześnie pogłębiając wiedzę z zakresu seminarium

Wymagania wstępne: znajomość podstawowej wiedzy z zakresu prawa UE i/lub prawa międzynarodowego

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4DF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Cele przedmiotu:

doprowadzenie do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa cywilnego, w tym: międzynarodowego oraz przygotowanie pracy magisterskiej, tak, aby student podołał przygotowaniu pracy dyplomowej

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4EK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzone seminarium magisterskie dotyczy szeroko pojętego prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym zainteresowaniem ochroną praw człowieka zarówno w systemie prawa krajowego jak i prawa narodów.

Konkretne tematyka jest uzgadniana indywidualnie ze studentem.

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4FM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student w ramach seminarium nabywa umiejętności niezbędne do samodzielnego napisania pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4GSz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej a także do prowadzenia badań naukowych, publikacji ich wyników, opracowywania referatów i ekspertyz oraz wystąpień na konferencjach.

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4IL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do egzaminu magisterskiego. W toku seminarium student przygotowuje pracę magisterską - konsultuje jej treść z promotorem, także uczestniczy w dyskusjach na forum seminarium, a ponadto poznaje zasady i zakres egzaminu na stopień magistra.

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4JM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Zakłada się, że student po zaliczeniu przedmiotu "Prawo karne - seminarium magisterskie IV rok" będzie:

1) posiadał umiejętność krytycznego i wszechstronnego analizowania prostszych zagadnień z zakresu prawa karnego;

2) przygotowany do tego, by względnie samodzielnie dokonać wyboru tematu rozprawy magisterskiej z zakresu prawa karnego;

3) posiadał umiejętności i wiedzę niezbędne do przygotowania rozprawy magisterskiej na wybrany temat z zakresu prawa karnego.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po każdym semestrze. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr zimowy jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr letni jest: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie pisemnej pracy seminaryjnej oraz przedstawienie jej tez w formie referatu innym uczestnikom seminarium.

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4MG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiadomości z zakresu kształtowania się konstytucjonalizmu polskiego i obcego, problematyki relacji między polskim prawem konstytucyjnym a prawem Unii Europejskiej, analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów konstytucyjnych innych państw w zakresie problematyki nadrzędności konstytucji narodowych wobec prawa unijnego, a także analiza najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4MGł
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4MKos
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej. Na zajęciach omawiane są wymagania metodologiczne stawiane pracom dyplomowym (metody, wybór tematu, struktura, źródła) oraz efekty pracy magistrantów.

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4MMich
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium adresowane jest do studentów IV roku na kierunku prawo. Celem zajęć jest odbycie przez studentów – uczestników seminarium - pogłębionych studiów w zakresie prawa handlowego.

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4MWi
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student przygotowuje się do skonstruowania pracy dyplomowej oraz do egzaminu dyplomowego.

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4PZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Sporządzenie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty prawo finansowe, ekonomia, uczestnictwo w programie Business Law

Strona przedmiotu
WP-PR-SEM-4WGot
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej i zdania egzaminu dyplomowego.

Realizowane tematy prac obejmują szeroko rozumianą problematykę postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego (także w kontekście uregulowań materialnoprawnych np. z zakresu ochrony danych osobowych czy dostępu do informacji publicznej, jak i zagadnień modernizacji i europeizacji procedur).

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)