Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja dla I roku na semestr zimowy 2023/24 WP-PRZ-1-2023/24_z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_Z
WP-PRZ-HU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele

(ogólne):

Ukazanie studentom źródeł i genezy współczesnych instytucji ustrojowych i prawnych; pozyskanie przez nich umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii ustroju i prawa polskiego; wyrobienie zdolności analizy oraz rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Założenia i cele

(szczegółowe):

Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z ustrojem sądownictwa oraz prawem sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecza oraz okresu staropolskiego. Podstawowym celem zajęć jest także przedstawienie ewolucji ustroju państwa (zwłaszcza źródeł i rozwoju polskiego parlamentaryzmu). Pośrednim zaś wdrożenie umiejętności krytycznego spojrzenia na obecne systemy władzy oraz rozwiązania prawne przez pryzmat wiedzy historycznej. Analiza źródeł prawa i źródeł poznania prawa jest z kolei okazją do zapoznania studentów z elementami wykładni prawa, jak i prawideł rozumowania prawniczego.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-HU-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele

(ogólne):

Doniosłe znaczenie dziejów ojczystych dla ogólnego wykształcenia prawniczego. Znajomość genezy i ewolucji instytucji ustrojowych i prawnosądowych warunkuje prawidłową analizę i zrozumienie współczesnego prawa.

Założenia i cele

(szczegółowe):

Przedstawienie ewolucji ustroju państwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem parlamentaryzmu, konstytucjonalizmu, organizacji administracji publicznej oraz genezy i funkcjonowania samorządu. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Omówienie prawa polskiego (materialnego i procesowego) w poszczególnych epokach.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-LP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele (ogólne)

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami logicznymi dotyczącymi słownego formułowania myśli i uzasadniania twierdzeń. Wyrabianie umiejętności analizy logicznej tekstów oraz umiejętności definiowania terminów i stosowania definicji w wykładni prawa. Ćwiczenie umiejętności argumentacji i rozpoznawania błędów w argumentacjach.

Założenia i cele (szczegółowe):

Zrozumienie podstawowych terminów z zakresu logiki prawniczej i ćwiczenie zdolności posługiwania się nimi w praktyce. Rozpoznawanie poziomów języka: język prawny i prawniczy. Zainteresować studentów potrzebą posługiwania się terminami ostrymi i o wyraźnej treści językowej. Zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami błędów logicznych. Wypowiedzi oceniające i normatywne. Wynajdywanie niezgodności norm i korzystanie z reguł kolizyjnych.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-LP-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele:

Wyrabianie umiejętności analizy logicznej tekstów oraz umiejętności definiowania terminów i stosowania definicji w wykładni prawa. Ćwiczenie umiejętności argumentacji i rozpoznawania błędów w argumentacjach.

Ćwiczenie zdolności posługiwania się terminami z zakresu logiki prawniczej nimi w praktyce. Rozpoznawanie poziomów języka: język prawny i prawniczy. Rozpoznawanie podstawowych rodzajów błędów logicznych. Opis

Strona przedmiotu
WP-PRZ-ŁTP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie stosowanej w nauce prawa terminologii łacińskiej.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student poznaje kluczowe instytucje prawne i ustrojowe wybranych państw europejskich oraz USA w ich historycznym rozwoju oraz uczy się krytycznej analizy tekstów źródłowych oraz wykładni norm prawnych

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PH-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student poznaje kluczowe instytucje prawne i ustrojowe wybranych państw europejskich oraz USA w ich historycznym rozwoju oraz uczy się krytycznej analizy tekstów źródłowych oraz wykładni norm prawnych

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PR1-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest omówienie wstępnych zagadnień z zakresu prawa rzymskiego, w tym podstawowej terminologii i jego źródeł, oraz rzymskiego prawa osobowego i rodzinnego. Celem zajęć jest szczegółowe objaśnienie instytucji wymienionych gałęzi prawa rzymskiego oraz studium przypadku, co oznacza rozwiązywanie kazusów w grupie oraz indywidualnie przez studentów.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PR1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wskazanie źródeł współczesnych instytucji prawa cywilnego w ich historycznym rozwoju

Strona przedmiotu
WP-PRZ-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej na dalszych etapach kształcenia prawniczego. W ramach wykładu studenci poznają podstawową terminologię prawniczą, główne kategorii nauki o państwie i prawie, filozofii prawa oraz prawa prywatnego i publicznego.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)