Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia I rok Socjologii WSE-SO-1-23/24_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_Z
WSE-SO-AK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- przybliżenie siatki pojęciowej z problematyką;

- zapoznanie słuchaczy z koncepcjami, nurtami, szkołami teoretycznymi rozwijanymi w ramach antropologii (począwszy od ewolucjonizmu);

- wyrobienie w studentach umiejętności krytycznej analizy poszczególnych teorii oraz ich odniesień;

- analizy dodatkowych materiałów mających za zadanie pogłębienie zdobytej wiedzy i rozbudzenia nowych poszukiwań w obrębie dyscypliny.

Zdobyta wiedza ma służyć wprowadzeniu studentów w świat różnorodności kulturowej. Przybliżyć zjawiska związane z rozwojem, regresem oraz zmianą kulturową, współcześnie zintensyfikowaną przez procesy sumujące się na globalizację.

Strona przedmiotu
WSE-SO-HMSiS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

1. Znajomość myśli społecznej, etycznej, koncepcji człowieka i kultury w tradycji filozoficznej.

2. Przyswojenie podstawowych pojęć, kategorii, metafor, modeli i orientacja w głównych ujęciach teoretycznych, kierunkach wraz z ich przedstawicielami.

3. Rozwój umiejętności krytycznego studiowania literatury socjologicznej i rozbudzenie wyobraźni socjologicznej poprzez odwołanie się do wcześniejszych osiągnięć myśli filozoficznej.

4. Rozumienie szerszego kontekstu socjologii i powiązań mysli socjologicznej z filozofią.

5. Rozumienie historycznego charakteru teorii i procesów społecznych.

Wymagania wstępne: brak wymagań wstępnych

Strona przedmiotu
WSE-SO-KNS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom systematycznej ogólnej wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej i zapoznanie z jej terminologią, zasadami oraz oceną zjawisk społeczno-gospodarczych. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie metoda oraz podstawowe zasady KNS. Następnie przeanalizowany zostanie stosunek nauczania społecznego Kościoła do wybranych, ważniejszych zagadnień życia społecznego, gospodarczego, politycznego, stosunków międzynarodowych i procesu globalizacji, a także sfery kultury i sztuki. Analiza ta opierać się będzie na studium wybranych fragmentów z nauczania społecznego Kościoła i dyskusji prowadzonej na zajęciach

Strona przedmiotu
WSE-SO-PE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć ekonomicznych i zrozumienie głównych procesów ekonomicznych zachodzących na poziomie mikro-, makroekonomii oraz ekonomii globalnej. Umiejętność posługiwania się tymi pojęciami i rozumowania ekonomicznego.

Strona przedmiotu
WSE-SO-PS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Rozumienia pojęcia procesu i procesualności i ich przydatności do analizy, wyjaśniania i prognozy zjawisk społecznych; umiejętności stosowania rozmaitych teorii zmiany społecznej w socjologii; rozumienia koncepcji „społeczeństwa jako procesu”; wykorzystywania kategorii teoretycznych do analizy zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach.ymbol/symbole efektów kształcenia

Strona przedmiotu
WSE-SO-PSp
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę i podstawowe umiejętności analityczne w odniesieniu do głównych obszarów polityki społecznej. Efektem uczestnictwa w zajęciach ma być umiejętność dostrzegania i analizowania problemów społecznych oraz oceny proponowanych i wdrażanych sposobów ich rozwiązywania. Studenci powinni dostrzec ścisły związek polityki społecznej z codziennym życiem każdego człowieka i wynikającą stąd praktyczną użyteczność wiedzy z zakresu polityki społecznej.

Strona przedmiotu
WSE-SO-SO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Wykład obejmuje metody statystycznego opisu struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych. Realizacja programu kształtuje umiejętności interpretacji parametrów statystycznych i oceny ich walorów poznawczych. Prowadzone zajęcia przygotowują do możliwości zastosowania metod statystycznych w badaniach socjologicznych, a także do samodzielnego sporządzenia opisu statystycznego zbioru danych.

Wymagania wstępne:

myślenie logiczne; podstawowa wiedza z zakresu matematyki i operowania wartościami liczbowymi

Strona przedmiotu
WSE-SO-TI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-SO-TKE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-SO-WdS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy elementarnych zagadnień socjologicznych. Pokazuje studentom specyfikę socjologii jako nauki, jej języka, opisywanych przez nią zjawisk i procesów społecznych. Wprowadza studenta w literaturę przedmiotu.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)