Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CSDZ-ABK-ZCZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian
Jednostka: Biuro Karier
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S_UO P6S_KO

P6S_UU P6S_UW


Skrócony opis:

Celem warsztatów jest rozwój kompetencji:

• planowanie, organizowanie, myślenie strategiczne, wyznaczanie priorytetów, radzenie sobie ze stresem, otwartość na zmiany, elastyczność.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest rozwój kompetencji:

• planowanie, organizowanie, myślenie strategiczne, wyznaczanie priorytetów, radzenie sobie ze stresem, otwartość na zmiany, elastyczność.

Szkolenie będzie składać się z dwóch bloków tematycznych:

I. Zarządzanie sobą w czasie

1) Analiza czasu

• budżet czasu – na co zużywamy czas

• diagnozowanie tzw. złodziei czasu

• sposoby radzenia sobie ze złodziejami czasu

2) Proces wytyczania celów i priorytetów

• definiowanie celów

• kontrola i weryfikacja celów

• wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych

3) Zasady zarządzania priorytetami

• techniki ustalania ważności zadań

• metoda salami

• reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC

• planowanie pisemne

• delegowanie zadań

Adaptacja do zmian

1) Czym jest zmiana

2) Nastawienie do zmiany - gotowość do zmian

3) Planowanie i wdrażanie zmian

4) Komunikacja w procesie zmian

5) Radzenie sobie z własnymi emocjami w zmianie (pro aktywność a reaktywność)

Opis pracy studenta

16h Obecność i zaangażowanie podczas bloku tematycznego Zarządzanie sobą w czasie

10h Praca własna – przygotowanie do zajęć Zarządzanie sobą w czasie

16h Obecność i zaangażowanie podczas bloku tematycznego Adaptacja do zmian

11h Praca własna - przygotowanie do zajęć Adaptacja do zmian

8h Zadanie 1 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 2 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 3 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 4 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

15h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt kształcenia po ukończeniu warsztatu na poziomie podstawowym:

• Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat naturalnych mechanizmów reagowania na zmiany oraz na temat podstawowych sposobów reagowania na wprowadzane zmiany

• Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat technik radzenia sobie ze stresem

• Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat metod i technik zarządzania sobą w czasie

• Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu zasad planowania i technik wyznaczania celów (SMART, GROW)

• Potrafi analizować i oceniać informacje dotyczące sytuacji, w której się znajduje (szanse, zagrożenia)

• Potrafi również analizować możliwe rozwiązania w sytuacji zmiany i uargumentować swój wybór

• Potrafi dokonać wyboru odpowiednich technik radzenia sobie ze stresem, organizować swoje działanie w oparciu o analizę sytuacji i uargumentować swój wybór

• Potrafi analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące różnych aspektów własnego działania i działania innych osób

• Potrafi określać własne cele i skutecznie planować działania

• Potrafi radzić sobie ze złymi nawykami i „złodziejami czasu”

• Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego, dokonuje samooceny kompetencji oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

• Potrafi skutecznie planować i organizować swoją pracę

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność i aktywność na szkoleniu "Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian";

- napisanie testów ewaluacyjnych (na rozpoczęcie i zakończenie zajęć);

- odbycie konsultacji z Doradcą Zawodowym (pakiet indywidualnych konsultacji z Doradcą Zawodowym, służący diagnozie ról zespołowych, określeniu potrzeb, udzieleniu wskazówek rozwojowych).

- zaliczenie warsztatów w formie wybranej przez prowadzącego zajęcia (egzamin/test/rozmowa oceniająca).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Subda
Prowadzący grup: Artur Maik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Pełny opis:

Celem warsztatów jest rozwój kompetencji: planowanie, organizowanie, myślenie strategiczne, wyznaczanie priorytetów, radzenie sobie ze stresem, otwartość na zmiany, elastyczność.

Szkolenie będzie składać się z dwóch bloków tematycznych:

Zarządzanie sobą w czasie

1) Analiza czasu

• Budżet czasu – na co zużywamy czas

• Diagnozowanie tzw. złodziei czasu

• Sposoby radzenia sobie ze złodziejami czasu

2) Proces wytyczania celów i priorytetów

• Definiowanie celów

• Kontrola i weryfikacja celów

• Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych

3) Zasady zarządzania priorytetami

• Techniki ustalania ważności zadań

• Metoda salami

• Reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC

• Planowanie pisemne

• Delegowanie zadań

Adaptacja do zmian

1) Czym jest zmiana

2) Nastawienie do zmiany - gotowość do zmian

3) Planowanie i wdrażanie zmian

4) Komunikacja w procesie zmian

5) Radzenie sobie z własnymi emocjami w zmianie (pro aktywność a reaktywność)

Opis pracy studenta

16 h Obecność i zaangażowanie podczas bloku tematycznego Zarządzanie sobą w czasie

10 h Praca własna – przygotowanie do zajęć Zarządzanie sobą w czasie

16 h Obecność i zaangażowanie podczas bloku tematycznego Adaptacja do zmian

11 h Praca własna - przygotowanie do zajęć Adaptacja do zmian

8 h Zadanie 1 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8 h Zadanie 2 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8 h Zadanie 3 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8 h Zadanie 4 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

15 h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

PROWADZĄCY: Artur Maik

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Subda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest rozwój kompetencji:

• planowanie, organizowanie, myślenie strategiczne, wyznaczanie priorytetów, radzenie sobie ze stresem, otwartość na zmiany, elastyczność.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest rozwój kompetencji:

• planowanie, organizowanie, myślenie strategiczne, wyznaczanie priorytetów, radzenie sobie ze stresem, otwartość na zmiany, elastyczność.

Szkolenie będzie składać się z dwóch bloków tematycznych:

I. Zarządzanie sobą w czasie

1) Analiza czasu

• budżet czasu – na co zużywamy czas

• diagnozowanie tzw. złodziei czasu

• sposoby radzenia sobie ze złodziejami czasu

2) Proces wytyczania celów i priorytetów

• definiowanie celów

• kontrola i weryfikacja celów

• wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych

3) Zasady zarządzania priorytetami

• techniki ustalania ważności zadań

• metoda salami

• reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC

• planowanie pisemne

• delegowanie zadań

Adaptacja do zmian

1) Czym jest zmiana

2) Nastawienie do zmiany - gotowość do zmian

3) Planowanie i wdrażanie zmian

4) Komunikacja w procesie zmian

5) Radzenie sobie z własnymi emocjami w zmianie (pro aktywność a reaktywność)

Opis pracy studenta

16h Obecność i zaangażowanie podczas bloku tematycznego Zarządzanie sobą w czasie

10h Praca własna – przygotowanie do zajęć Zarządzanie sobą w czasie

16h Obecność i zaangażowanie podczas bloku tematycznego Adaptacja do zmian

11h Praca własna - przygotowanie do zajęć Adaptacja do zmian

8h Zadanie 1 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 2 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 3 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 4 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

15h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)