Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fenomenologia działań etycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-FI-FDE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fenomenologia działań etycznych
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8FwcHea0iVDlnhRvJYyWhJKmurqKHf2dvYh4MJMO7SI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3c9e5ce0-570a-4b8f-9a7a-0afad20118f6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P8S_WG; P8S_WK

Wymagania wstępne:

-

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów i szkół w ramach ruchu fenomenologicznego, które rozważały zagadnienia związane z działaniem moralnym. Wykład będzie realizowany w formie krytycznej analizy wybranych propozycji teoretycznych.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii nowożytnej i współczesnej.

Pełny opis:

Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów i szkół w ramach ruchu fenomenologicznego, które rozważały zagadnienia związane z działaniem moralnym. Fenomenologię często postrzega się przede wszystkim jako projekt teoretyczny, którego celem jest uzasadnienie wiedzy. Mniej o fenomenologii mówi się w kontekście filozofii praktycznej. W pewnej mierze przyczyną tego są problemy metodologiczne, które zdają się ograniczać pole dociekań fenomenologa do wiedzy pewnej. Z kolei etyki i moralność są raczej domeną wiedzy niepewnej, sytuacyjnie określonej. W wykładzie krytycznie ustosunkowuje się do podobnego odczytania fenomenologii, pokazując, w jaki sposób fenomenologia umożliwia badanie działań moralnych. W wykładzie przyjmuje się zarówno perspektywę systematyczno-problemową, jak i historyczną. W tym pierwszym obszarze pyta się o podstawy metodologiczne wykorzystania fenomenologii w odniesieniu do działań etycznych i moralnych. Zaś w tym drugim - o wkład poszczególnych myślicieli do rozważań nad działaniem moralnym. Podczas wykładu planuje się omówienie koncepcji takich myślicieli jak Brentano, Husserl, Heidegger, Levinas, Ingarden oraz Kriegel. Wykład będzie realizowany w formie krytycznej analizy wybranych propozycji teoretycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Phenomenological Approaches to Moral Philosophy: A Handbook", eds. J.J. Drummond & L. Embree, Dordrecht 2002.

2. W. Płotka, "Fenomenologia Husserlowska a etyka. Źródła, rozwój i kontynuacje", [w:] "Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy", t. II, praca zbiorowa pod red. W. Płotki, Warszawa 2014, s. 222-257.

3. W. Płotka, "Is Authentic Being a Virtue?", [w:] "Existenzphilosophie und Ethik", eds. H. Feger, M. Hackel, New York (NY)/Berlin 2013, s. 399-419, doi: 10.1515/9783110331103.399.

Literatura uzupełniająca:

1. G. Heffernan, "Fenomenologia jest humanizmem: Hermeneutyczno-historyczny bój Husserla o określenie autentycznego znaczenia ludzkiej egzystencji w 'Kryzysie nauk europejskich i fenomenologia transcendentalnej'", "Fenomenologia" 10 (2012), s. 29-68.

2. U. Melle, "The Development of Husserl's Ethics", "Études phénoménologiques" 13-14 (1991), s. 115-135.

3. C. Spahn, "Phänomenologische Handlungstheorie. Edmund Husserls Untersuchungen zur Ethik", Würzburg 1996.

4. E. Husserl, "Vorlesungen über Ethik und Wertlehre 1908-1914", herausgegeben von U. Melle, Dortrecht/Boston (MA)/London 1988.

5. E. Husserl, "Einleitung in die Ethik. Vorlesungen Sommersemester 1920/1924", herausgegeben von H. Peucker, Dordrecht/Boston (MA)/London 2004.

6. R. Strzelecki, "Ethos i wolność. W poszukiwaniu etycznej wymowy 'Bycia i czasu' Martina Heideggera", Kraków 2006.

7. M. Heidegger, "Bycie i czas", tłum. B. Baran, Warszawa 1994.

8. A. Przyłębski, "Etyka w świetle hermeneutyki", Warszawa 2010.

9. B. Waldenfels, "Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek", Warszawa 2002.

10. E. Levinas, "Całość i nieskończoność", tłum. M. Kowalska, Warszawa 1999.

11. R. Ingarden, "Książeczka o człowieku", różne wydania.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS:

udział w wykładzie: 15

przygotowanie do zaliczenia: 15

SUMA GODZIN: 30 [30 : 30[25] = 1]

LICZBA ECTS: 1

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową mają wpływ dwa elementy:

1) Obecność.

2) Ocena z kolokwium pisemnego.

Ad 1. W przypadku obecności obowiązuje następująca skala:

7-8 obecności - 5,0

6 obecności - 4,0

5 obecności - 3,0

4 i mniej obecności - 2,0

Ad 2. W ramach zajęć student powinien zaliczyć kolokwium pisemne w formie testu wyboru typu "prawda / fałsz". Podstawą zaliczenia jest materiał przedstawiany na zajęciach. Skala ocen:

91-100% - 5,0

81-90% - 4,5

71-80% - 4,0

61-70% - 3,5

51-60% - 3,0

0-50% - 2,0

Ocena końcowa jest średnią ważoną powyższych ocen cząstkowych, przy czym ocena z kolokwium pisemnego stanowi 3/4 wagi oceny końcowej, zaś ocena obecności 1/4 wagi oceny końcowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Płotka
Prowadzący grup: Witold Płotka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8FwcHea0iVDlnhRvJYyWhJKmurqKHf2dvYh4MJMO7SI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3c9e5ce0-570a-4b8f-9a7a-0afad20118f6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów i szkół w ramach ruchu fenomenologicznego, które rozważały zagadnienia związane z działaniem moralnym. Wykład będzie realizowany w formie krytycznej analizy wybranych propozycji teoretycznych.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii nowożytnej i współczesnej.

Pełny opis:

Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów i szkół w ramach ruchu fenomenologicznego, które rozważały zagadnienia związane z działaniem moralnym. Fenomenologię często postrzega się przede wszystkim jako projekt teoretyczny, którego celem jest uzasadnienie wiedzy. Mniej o fenomenologii mówi się w kontekście filozofii praktycznej. W pewnej mierze przyczyną tego są problemy metodologiczne, które zdają się ograniczać pole dociekań fenomenologa do wiedzy pewnej. Z kolei etyki i moralność są raczej domeną wiedzy niepewnej, sytuacyjnie określonej. W wykładzie krytycznie ustosunkowuje się do podobnego odczytania fenomenologii, pokazując, w jaki sposób fenomenologia umożliwia badanie działań moralnych. W wykładzie przyjmuje się zarówno perspektywę systematyczno-problemową, jak i historyczną. W tym pierwszym obszarze pyta się o podstawy metodologiczne wykorzystania fenomenologii w odniesieniu do działań etycznych i moralnych. Zaś w tym drugim - o wkład poszczególnych myślicieli do rozważań nad działaniem moralnym. Podczas wykładu planuje się omówienie koncepcji takich myślicieli jak Brentano, Husserl, Heidegger, Levinas, Ingarden oraz Kriegel. Wykład będzie realizowany w formie krytycznej analizy wybranych propozycji teoretycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Phenomenological Approaches to Moral Philosophy: A Handbook", eds. J.J. Drummond & L. Embree, Dordrecht 2002.

2. W. Płotka, "Fenomenologia Husserlowska a etyka. Źródła, rozwój i kontynuacje", [w:] "Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy", t. II, praca zbiorowa pod red. W. Płotki, Warszawa 2014, s. 222-257.

3. W. Płotka, "Is Authentic Being a Virtue?", [w:] "Existenzphilosophie und Ethik", eds. H. Feger, M. Hackel, New York (NY)/Berlin 2013, s. 399-419, doi: 10.1515/9783110331103.399.

Literatura uzupełniająca:

1. G. Heffernan, "Fenomenologia jest humanizmem: Hermeneutyczno-historyczny bój Husserla o określenie autentycznego znaczenia ludzkiej egzystencji w 'Kryzysie nauk europejskich i fenomenologia transcendentalnej'", "Fenomenologia" 10 (2012), s. 29-68.

2. U. Melle, "The Development of Husserl's Ethics", "Études phénoménologiques" 13-14 (1991), s. 115-135.

3. C. Spahn, "Phänomenologische Handlungstheorie. Edmund Husserls Untersuchungen zur Ethik", Würzburg 1996.

4. E. Husserl, "Vorlesungen über Ethik und Wertlehre 1908-1914", herausgegeben von U. Melle, Dortrecht/Boston (MA)/London 1988.

5. E. Husserl, "Einleitung in die Ethik. Vorlesungen Sommersemester 1920/1924", herausgegeben von H. Peucker, Dordrecht/Boston (MA)/London 2004.

6. R. Strzelecki, "Ethos i wolność. W poszukiwaniu etycznej wymowy 'Bycia i czasu' Martina Heideggera", Kraków 2006.

7. M. Heidegger, "Bycie i czas", tłum. B. Baran, Warszawa 1994.

8. A. Przyłębski, "Etyka w świetle hermeneutyki", Warszawa 2010.

9. B. Waldenfels, "Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek", Warszawa 2002.

10. E. Levinas, "Całość i nieskończoność", tłum. M. Kowalska, Warszawa 1999.

11. R. Ingarden, "Książeczka o człowieku", różne wydania.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)