Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Łacina dla prawników-kanonistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-PK-ŁPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łacina dla prawników-kanonistów
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy: Grupa wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahVY6ZilsXHQl0TLOy5ePGpcdG4K4UnTXdNsOV6dOSp81%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b12ea67-e88a-46db-bbb1-6bf829027e17&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01

K_W06

K_W07

K_U02

K_U03

K_U11

K_K04

K_K05

K_K06

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw gramatyki i słownictwa języka łacińskiego, w tym terminologii z zakresu łaciny kościelnej.

Skrócony opis:

Zasadnicza część zajęć jest poświęcona tłumaczeniu wybranych fragmentów wyroków Roty Rzymskiej oraz przypomnieniu najważniejszych zagadnień z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Pełny opis:

Zajęcia w zasadniczej części poświęcone są doskonaleniu techniki tłumaczenia (wybranych fragmentów) wyroków Roty Rzymskiej. Dla osiągnięcia tego celu część zajęć koncentruje się na przypomnieniu zagadnień gramatycznych, zwłaszcza z z zakresu składni języka łacińskiego, które są najczęściej stosowane w łacińskich tekstach z zakresu prawa kanonicznego, a więc i z wyrokami Roty Rzymskiej.

Zajęcia są prowadzone metodą wykładu i pracy indywidualnej studentów za pośrednictwem platformy e-learningowej MS Teams (wizja i fonia).

Kod dostępu do grupy zajęciowej na platformie MS Teams: 4c4ljon

Literatura:

Literatura podstawowa:

"Decisiones seu Sententiae: selectae inter eas quae anno ... prodierunt / Tribunal apostolicum Sacrae Romanae Rotae; cura eiusdem apostolici tribunalis editae", Libreria Editrice Vaticana 1959-.

Alojzy Jougan, "Słownik kościelny łacińsko-polski", wyd. V, Sandomierz 2013.

Janusz Sondel, "Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków", Wyd. II, Kraków 2005.

"Łacińska terminologia prawnicza", red. Jerzy Zajadło, wyd. III, Warszawa 2020.

Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca, "Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze", wyd. II, Warszawa 2013

Marek Kuryłowicz, "Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego", wyd. V, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

Jan Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego", wyd. XI, 3. dodruk., Warszawa 2007.

Zygmunt Samolewicz, "Składnia łacińska", wyd. II popr., Kraków 2006.

Można posłużyć się także każdym innym podręcznikiem, słownikiem czy opracowaniem gramatyki języka łacińskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Doktorantka/Doktorant:

EK 1 - tłumaczy łacińskie wyroki Roty Rzymskiej;

EK 2 - identyfikuje zjawiska gramatyczne języka łacińskiego;

EK 3 - analizuje rozstrzygnięcia wyroków Roty Rzymskiej;

EK 4 - dobiera właściwe znaczenia słów i wyrażeń łacińskich z zakresu prawa i prawa kanonicznego;

EK 5 - jest zdolny do samodzielnej analizy łacińskiej terminologii kanonistycznej i prawniczej;

EK 6 - umiejętnie pracuje w zespole tłumaczącym wskazane fragmenty wyroków Roty Rzymskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Doktorantka/Doktorant na ocenę:

- 5 (bardzo dobrą): potrafi precyzyjnie tłumaczyć teksty prawnicze z zakresu prawa kanonicznego, precyzyjnie identyfikuje obecne w tłumaczonych zdaniach zjawiska gramatyczne, trafnie analizuje zawarte w nich rozstrzygnięcia prawne, trafnie dobiera znaczenia słów i wyrażeń łacińskich w tłumaczonych tekstach oraz efektywnie analizuje tę terminologię, potrafi w pracy zespołowej pokierować procesem tłumaczenia łacińskich tekstów prawnych z zakresu prawa kanonicznego;

- 4 (dobrą): potrafi w miarę precyzyjnie tłumaczyć teksty prawnicze z zakresu prawa kanonicznego, dobrze identyfikuje obecne w tłumaczonych zdaniach zjawiska gramatyczne, dobrze analizuje zawarte w nich rozstrzygnięcia prawne, dobrze dobiera znaczenia słów i wyrażeń łacińskich w tłumaczonych tekstach oraz efektywnie analizuje tę terminologię, w pracy zespołowej potrafi dobrze pokierować procesem tłumaczenia łacińskich tekstów prawnych z zakresu prawa kanonicznego;

- 3 (dostateczną): popełnia znaczące błędy w tłumaczeniu tekstów prawniczych z zakresu prawa kanonicznego, słabo identyfikuje obecne w tłumaczonych zdaniach zjawiska gramatyczne, popełnia błędy w analizie zawartych w nich rozstrzygnięć prawnych, popełnia znaczące błędy w doborze znaczenia słów i wyrażeń łacińskich w tłumaczonych tekstach oraz mało efektywnie analizuje tę terminologię, słabo radzi sobie w pracy zespołowej ukierunkowanej na tłumaczenie łacińskich tekstów prawnych z zakresu prawa kanonicznego;

Na ocenę końcową składa się praca ciągła Doktorantki/Doktoranta podczas zajęć oraz pisemna praca zaliczeniowa będąca tłumaczeniem wskazanego fragmentu wyroku Roty Rzymskiej z języka łacińskiego na język polski.

Do oceny końcowej bierze się pod uwagę: pracę ciągłą Doktorantki/Doktoranta podczas zajęć (50%) oraz wynik pisemnej pracy zaliczeniowej będącej tłumaczeniem wskazanego fragmentu wyroku Roty Rzymskiej z języka łacińskiego na język polski (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sacher
Prowadzący grup: Andrzej Sacher
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahVY6ZilsXHQl0TLOy5ePGpcdG4K4UnTXdNsOV6dOSp81%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b12ea67-e88a-46db-bbb1-6bf829027e17&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Zajęcia są prowadzone metodą wykładu i pracy indywidualnej studentów za pośrednictwem platformy e-learningowej MS Teams (wizja i fonia).

Kod dostępu do grupy zajęciowej na platformie MS Teams: 4c4ljon

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sacher
Prowadzący grup: Andrzej Sacher
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7tA5z-qr9DaJa_WyCHK5vmuaS5jFL5jg3YSNvUwMkvU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=12398a45-23fb-4484-8b85-c2ccc8bfa4d0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)