Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie własnością intelektualną i brokerstwo technologiczne w gospodarce - (ZR-9/16)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-ZR-ZWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie własnością intelektualną i brokerstwo technologiczne w gospodarce - (ZR-9/16)
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Przedmiot ogólnouczelniany. Symbole kierunkowe efektów uczenia się zgodnie z programem studiów, odpowiednim dla studiowanego przez daną osobę kierunku.


Przedmiotowe efekty uczenia się:

- Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji - w tym prawne, etyczne i inne uwarunkowania dotyczące różnych rodzajów działalności zawodowej, związane z zasadami ochrony własności przemysłowej i prawem autorskim.

- Absolwent rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym indywidualnej, oparte na poszanowaniu prawa własności intelektualnej.

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce. W ramach przedmiotu następuje omówienie aktualnych, obowiązujących ustawy i rozporządzeń powiązanych tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej. Ponadto omówione są aspekty gospodarcze związane z dostępnością i strategią wdrażania nowych technologii w gospodarce, jak również ze sposobem uzyskiwania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

Aktualne, obowiązujące wybrane ustawy i rozporządzenia (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP), powiązane tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej.

Analizy prawne, wybrane teksty poświęcone tematyce ochrony praw własności intelektualnej.

Wybrane materiały (w tym podręcznik OSLO), dotyczące współczesnej definicji innowacyjności oraz rozumienia czym są nowoczesne technologie.

Inne wybrane, publicznie dostępne materiały informacyjne, związane z tematyką innowacyjności, a także dotyczące sposobu uzyskiwania dofinansowań projektów obejmujących innowacyjne technologie.

Literatura uzupełniająca (w pełni dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów).

Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji - w tym prawne, etyczne i inne uwarunkowania dotyczące różnych rodzajów działalności zawodowej, związane z zasadami ochrony własności przemysłowej i prawem autorskim.

Absolwent rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym indywidualnej, oparte na poszanowaniu prawa własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: test obejmujący 25-40 pytań (jedna na trzy odpowiedzi jest prawidłowa). Ocenę pozytywną otrzymuje się po uzyskaniu co najmniej 21 punktów. System ocen wzorowany jest na systemie ocen ECTS.

Oceny (poniższa punktacja odnosi się do wariantu 40 pytań, w przypadku innych wariantów, obowiązuje punktacja proporcjonalna):

2,0: 0-20 punktów

3,0: 21-22 punkty

3,5: 23-27 punktów

4,0: 28-33 punkty

4,5: 34-38 punktów

5,0: 39-40 punktów

Przewiduje się co najmniej 1 kolokwium dotyczące części materiału dydaktycznego (opisowe lub w formie testu).

Wpływ na ocenę końcową: 30% oceny końcowej z przedmiotu wynika z ocen uzyskanych z kolokwium/kolokwiów, 70% z egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie kolokwiów.

Forma zaliczeniowa w trybie e-learningowym (online) stosowanym w związku z zagrożeniem epidemicznym:

Konwersatorium: sprawozdania oraz odpowiedź ustna.

Forma przesłania prac:

Przesłanie przez Moodle, bądź drogą e-mailową, możliwa rozmowa przez Microsoft Teams w ramach ewentualnych odpowiedzi.

Sprawozdania należy przesyłać do końca maja. Egzamin w terminie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jelec
Prowadzący grup: Paweł Jelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS wykład: 2

[1 ECTS=25-30 godzin]

Udział w wykładzie (bezpośredni kontakt z wykładowcą): 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 30 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Suma: 50 godzin [50/25=2 ECTS]Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce. W ramach przedmiotu następuje omówienie aktualnych, obowiązujących ustawy i rozporządzeń powiązanych tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej. Ponadto omówione są aspekty gospodarcze związane z dostępnością i strategią wdrażania nowych technologii w gospodarce, jak również ze sposobem uzyskiwania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

Aktualne, obowiązujące wybrane ustawy i rozporządzenia (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP), powiązane tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej.

Analizy prawne, wybrane teksty poświęcone tematyce ochrony praw własności intelektualnej.

Wybrane materiały (w tym podręcznik OSLO), dotyczące współczesnej definicji innowacyjności oraz rozumienia czym są nowoczesne technologie.

Inne wybrane, publicznie dostępne materiały informacyjne, związane z tematyką innowacyjności, a także dotyczące sposobu uzyskiwania dofinansowań projektów obejmujących innowacyjne technologie.

Literatura uzupełniająca (w pełni dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów).

Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)