Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mentoring 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-MEN1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mentoring 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U02;

FI1_U06; FI1_U09; FI1_K03;

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej poprzez wyjaśnienie trudności, z którymi borykają się w trakcie prowadzonych nad nią prac. Spotkania mają dotyczyć konkretnych problemów metodycznych, językowych i metodologicznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej poprzez wyjaśnienie trudności, z którymi borykają się w trakcie prowadzonych nad nią prac. Spotkania mają dotyczyć konkretnych problemów metodycznych, językowych i metodologicznych, nie wyłączając jednak perspektywy ogólnej. W razie konieczności omówione mogą być zagadnienia teoretyczne, które będą miały przełożenie na konkretną praktykę badawczą.

Literatura:

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

Bocheński J.M. Współczesne metody myślenia, Poznań 1992.

Kotarbński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1986.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii, zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury.

Student samodzielnie zdobywa wiedzę , trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach, zna podstawy logiki oraz typowe strategie argumentacyjne, na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i zaangażowanie na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piętka, Michał Wagner
Prowadzący grup: Dariusz Piętka, Michał Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej poprzez wyjaśnienie trudności, z którymi borykają się w trakcie prowadzonych nad nią prac. Spotkania mają dotyczyć konkretnych problemów metodycznych, językowych i metodologicznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej poprzez wyjaśnienie trudności, z którymi borykają się w trakcie prowadzonych nad nią prac. Spotkania mają dotyczyć konkretnych problemów metodycznych, językowych i metodologicznych, nie wyłączając jednak perspektywy ogólnej. W razie konieczności omówione mogą być zagadnienia teoretyczne, które będą miały przełożenie na konkretną praktykę badawczą.

Literatura:

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

Bocheński J.M. Współczesne metody myślenia, Poznań 1992.

Kotarbński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1986.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula, Marek Porwolik
Prowadzący grup: Adam Cebula, Marek Porwolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej poprzez wyjaśnienie trudności, z którymi borykają się w trakcie prowadzonych nad nią prac. Spotkania mają dotyczyć konkretnych problemów metodycznych, językowych i metodologicznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej poprzez wyjaśnienie trudności, z którymi borykają się w trakcie prowadzonych nad nią prac. Spotkania mają dotyczyć konkretnych problemów metodycznych, językowych i metodologicznych, nie wyłączając jednak perspektywy ogólnej. W razie konieczności omówione mogą być zagadnienia teoretyczne, które będą miały przełożenie na konkretną praktykę badawczą.

Literatura:

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

Bocheński J.M. Współczesne metody myślenia, Poznań 1992.

Kotarbński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1986.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)