Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady z HFNiW: Filozofia o przyjemności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WMSFHF-P21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykłady z HFNiW: Filozofia o przyjemności
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W06; FI1_W08; FI1_W09; FI1_U10;Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienia studenta z filozoficznym zagadnieniem przyjemności zarówno w toku historycznym, jak i systematycznym. Wykład będzie obejmował przegląd stanowisk historycznych na naturę przyjemności, jej funkcje w życiu psychologicznym i moralnym człowieka, jak i przegląd stanowisk dyskutowanych współcześnie, szczególnie w obrębie anglosaskiej filozofii analitycznej oraz kognitywistyki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienia studenta z filozoficznym zagadnieniem przyjemności zarówno w toku historycznym, jak i systematycznym. Wykład będzie obejmował przegląd stanowisk historycznych na naturę przyjemności, jej funkcje w życiu psychologicznym i moralnym człowieka. Część histotyczna wykładu dotyczyć będzie przede wszystkim okresu starożytnego, Platona w szczególności, także Arystotelesa i Epikura. Dodatkowo, wykład zaprezentuje przegląd stanowisk dyskutowanych współcześnie, szczególnie w obrębie anglosaskiej filozofii analitycznej oraz kognitywistyki. Wśród zagadnień systematycznych zostaną omówione problemy: intencjonalności, motywacji, przyjemności jako emocji, przyjemności jako przekonania i inne. Ponadto, wykład zaprezentuje również problematykę przyjemności w kontekście społecznym i kulturowym.

Literatura:

1. W. B. Zieliński, Przyjemność jako źródło wspólnoty

2. A. Lowen, Przyjemność : kreatywne podejście do życia

3. P. Bloom, Przyjemność. Dlaczego lubimy to, co lubimy?

4. Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesów poznawczych i emocjonalnych, red. Urszula Woźniak.

5. Homo, qui sentit : ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu / pod red. Jacka Banaszkiewicza i Kazimierza Ilskiego

6. Przyjemność w kulturze epoki rozumu / pod red. Teresy Kostkiewiczowej.

7. K. Kekes, Enjoyment : the moral significance of styles of life

9. Archibald D. Hart, Thrilled to death : how the endless pursuit of pleasure is leaving us numb

10. B. Levin, Enthusiasms

11. O rozkoszach wszelakich... : od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski.

12. Platon, Fileb

13. P. Martin, Seks, narkotyki i czekolada,

14. K. de Lazari-Radek, Godny pożądania stan świadomości : o przyjemności jako wartości ostatecznej

15. M. Smolak, Peri hēdonēs czyli O przyjemności w Etyce nikomachejskiej (VII 11-14) Arystotelesa : studium egzegetyczne

16. A. Pacewicz, Hedone: koncepcja przyjemności w filozofii Platona

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna i rozumie zaawansowane idee i argumenty wybranych autorów filozoficznych oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego. Dodatkowo, zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii oraz podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla głównych subdyscyplin filozoficznych. Zna i rozumie sposób wykorzystania narzędzi wyszukiwawczych ukierunkowanych na zagadnienia filozoficzne. Absolwent potrafi rekonstruować i konstruować różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych.

4 ECTS:

30h - udział w wykładzie

60h - samodzielna lektura tekstów

30 h -przygotowanie się do egzaminu

120h

120h/30h = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w postaci testu jednokrotnego wyboru.

50%+1 - 60 = dst

60-67% - dst +

68-80 % - db

81-90 %- db+

91- 100 % - bdb

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Płotka
Prowadzący grup: Magdalena Płotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienia studenta z filozoficznym zagadnieniem przyjemności zarówno w toku historycznym, jak i systematycznym. Wykład będzie obejmował przegląd stanowisk historycznych na naturę przyjemności, jej funkcje w życiu psychologicznym i moralnym człowieka, jak i przegląd stanowisk dyskutowanych współcześnie, szczególnie w obrębie anglosaskiej filozofii analitycznej oraz kognitywistyki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienia studenta z filozoficznym zagadnieniem przyjemności zarówno w toku historycznym, jak i systematycznym. Wykład będzie obejmował przegląd stanowisk historycznych na naturę przyjemności, jej funkcje w życiu psychologicznym i moralnym człowieka. Część histotyczna wykładu dotyczyć będzie przede wszystkim okresu starożytnego, Platona w szczególności, także Arystotelesa i Epikura. Dodatkowo, wykład zaprezentuje przegląd stanowisk dyskutowanych współcześnie, szczególnie w obrębie anglosaskiej filozofii analitycznej oraz kognitywistyki. Wśród zagadnień systematycznych zostaną omówione problemy: intencjonalności, motywacji, przyjemności jako emocji, przyjemności jako przekonania i inne. Ponadto, wykład zaprezentuje również problematykę przyjemności w kontekście społecznym i kulturowym.

Literatura:

1. W. B. Zieliński, Przyjemność jako źródło wspólnoty

2. A. Lowen, Przyjemność : kreatywne podejście do życia

3. P. Bloom, Przyjemność. Dlaczego lubimy to, co lubimy?

4. Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesów poznawczych i emocjonalnych, red. Urszula Woźniak.

5. Homo, qui sentit : ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu / pod red. Jacka Banaszkiewicza i Kazimierza Ilskiego

6. Przyjemność w kulturze epoki rozumu / pod red. Teresy Kostkiewiczowej.

7. K. Kekes, Enjoyment : the moral significance of styles of life

9. Archibald D. Hart, Thrilled to death : how the endless pursuit of pleasure is leaving us numb

10. B. Levin, Enthusiasms

11. O rozkoszach wszelakich... : od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski.

12. Platon, Fileb

13. P. Martin, Seks, narkotyki i czekolada,

14. K. de Lazari-Radek, Godny pożądania stan świadomości : o przyjemności jako wartości ostatecznej

15. M. Smolak, Peri hēdonēs czyli O przyjemności w Etyce nikomachejskiej (VII 11-14) Arystotelesa : studium egzegetyczne

16. A. Pacewicz, Hedone: koncepcja przyjemności w filozofii Platona

Wymagania wstępne:

Student zna podstawy etyki oraz historii filozofii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)