Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium tekstów filozoficznych: Moral Philosophy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-TRA-R21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium tekstów filozoficznych: Moral Philosophy
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Translatoria tekstów filozoficznych - II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W03; FI2_W06;

FI2_U02; FI2_U07;

FI2_U11; FI2_K06;

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie i tłumaczeniu na język polski fragmentów klasycznych tekstów z filozofii moralnej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zaznajamiają się z podstawowymi założeniami wybranego tekstu filozoficznego, a także dokonują tłumaczenia jego fragmentów na język polski. Przy przekładaniu tekstu filozoficznego szczególna uwaga zwrócona jest na precyzyjne uchwycenie i oddanie sensu oryginalnych sformułowań, poprawność leksykalną tłumaczenia oraz naturalność zastosowanych rozwiązań stylistycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozwija umiejętność samodzielnej pracy z obcojęzycznym tekstem filozoficznym, poszerza kompetencje w dziedzinie tłumaczenia tekstów filozoficznych z języka angielskiego na język polski, a także nabywa umiejętność pogłębiania swoich umiejętności językowych z wykorzystaniem dostępnych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywny udział studentów w zajęciach, oraz ocena z tłumaczenia fragmentu analizowanego tekstu indywidualnie przełożonego na język polski przez poszczególnych studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Literatura:

David Hume "A Treatise of Human Nature", Oxford University Press, 1978.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)