Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of ancient philosophy

General data

Course ID: WF-FI-N11-HF1
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: History of ancient philosophy
Name in Polish: Historia filozofii starożytnej
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe I rok
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

Wykład:

FI1_W01; FI1_W04; FI1_W05; FI1_W07; FI1_U04; FI1_U10;

Ćwiczenia:

FI1_W01; FI1_W04; FI1_W05; FI1_W06; FI1_W07; FI1_U04; FI1_U10; FI1_K02; FI1_K05


Preliminary Requirements:

(in Polish) Student powinien mieć podstawową wiedzę historyczną w zakresie starożytnej historii powszechnej. Powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu kultury antycznej.

Short description: (in Polish)

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki.

Full description: (in Polish)

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki. Jego celem poznanie przez słuchaczy głównych tematów starożytnej filozofii greckiej, nabycie umiejętności odnoszenia poszczególnych tematów filozoficznych do ich klasycznych źródeł i formuł w starożytnej filozofii greckiej oraz uwrażliwienie na potrzebę znajomości historii filozofii, traktowanej jako podstawowe wyposażenie warsztatu filozofa.

Bibliography: (in Polish)

1. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, tł. I.E.Zieliński, 1994-2002.

2. I.Dąmbska, Zarys filozofii greckiej, 1983.

3. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej, Grecji i Rzymu. Wybór tekstów, 1970.

4. F.Copleston, Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, tł. H.Bednarek, 1988.

5. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tł. P. Domański, 1992.

6. P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, , tł. P. Domański, 2000.

7. W.Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1, (wszystkie wydania)

8. A.Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, 1995.

9. J.P.Vernant, Źródła myśli greckiej, tł. J.Szacki, 1996.

10. M.Gogacz, Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki, 1996.

11. S.Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, 2002.

12. J.Gajda-Krynicka, Filozofia przedplatońska, 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student zna i rozumie idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury i analizy treści ich pism. Dodatkowo, zna i rozumie rolę idei filozoficznych w procesie kształtowania się poglądów na naturę świata i człowieka oraz ich relację do innych czynników kształtujących te poglądy. Student potrafi czytać i interpretować tekst filozoficzny, a także jest gotów do uwzględniania znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń z historii filozofii starożytnej

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst): student nie zna nurtów i postaci filozofii starożytnej i średniowiecznej; nie wie jakie są źródła i konsekwencje problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; nie zna podstawowej terminologii filozoficznej

- na ocenę 3 (dst): student posiada dostateczną wiedzę na temat nurtów filozofii starożytnej i średniowiecznej; ale nie potrafi określić źródeł i konsekwencji problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; również słabo orientuje się w terminologii filozoficznej

- na ocenę 4 (db): student posiada wiedzę na temat nurtów filozofii starożytnej i średniowiecznej; potrafi określić źródła problematyki filozoficznej tego okresu historii filozofii; dobrze orientuje się w terminologii filozoficznej

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale orientuje się wśród nurtów i postaci filozofii starożytnej i średniowiecznej; doskonale potrafi wskazać źródła i konsekwencje problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; doskonale zna podstawową terminologię filozoficzną

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi analizować argumentów filozoficznych, nie potrafi identyfikować kluczowych tez i założeń posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student nie umie słuchać ze zrozumieniem i nie jest w stanie uporządkować usłyszanych twierdzeń filozoficznych, nie umie też szukać w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł

- na ocenę 3 (dst): student poprawnie analizuje argumenty filozoficzne, nie zawsze potrafi identyfikować kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student w sposób wystarczający jest w stanie

uporządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne choć nie zawsze umie znaleźć w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródła

- na ocenę 4 (db): student potrafi analizować argumentów filozoficznych, dobrze identyfikuje kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student umie słuchać ze zrozumieniem i jest w stanie

uporządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne w oparciu o źródła w filozofii starożytnej i średniowiecznej.

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale analizuje argumenty filozoficzne, bez problemu identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student doskonale potrafi słuchać ze zrozumieniem i potrafi porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł

KOMPETENCJE:

Ocenie podlega stopień zaangażowania w szukanie w filozofii starożytnej i średniowiecznej źródeł wypowiedzi na angażujące go tematy oraz w szukanie sposobu rozwiązywania zadań i problemów życiowych

ZAKRES TEMATÓW

1. Literatura i źródła do poznania starożytnej filozofii greckiej

2. Periodyzacja dziejów filozofii

3. Jońska filozofia przyrody

4. Dwutorowość greckich wierzeń religijnych – orfizm

5. Pitagorejczycy

6. Parmenides i eleaci

7. Italska filozofia przyrody

8. Sofiści

9. Sokrates i sokratycy

10. Platon i Akademia

11. Arystoteles i Liceum

12. Epikurejczycy

13. Stoicy

14. Sceptycy

15. Medioplatonizm

16. Neoplatonizm

17. Starożytna filozofia chrześcijańska – Orygenes

18. Platon i akademia

19. Augustyn i Boecjusz

20. Nauka grecka w Syrii

METODY OCENIANIA

Warunkami przystąpienia do egzaminu są:

a) obecność na wykładzie

b) uzyskanie zaliczenia ćwiczeń z historii filozofii starożytnej

Egzamin przeprowadza się w formie ustnej.

a) W pierwszym rzędzie stawiane są pytania dotyczące filozofii Platona i Arystotelesa; ich zaliczenie jest conditio sine qua non całego egzaminu.

b) Następne pytania dotyczą dziejów filozofii greckiej (od Talesa do Boecjusza). W ich wyniku ustala się, czy student opanował materiał dobrze (4), jedynie dostatecznie (3, 3+), czy niedostatecznie (2).

c) Gdy materiał ten opanowany jest dobrze, wtedy stawiane są pytania przekrojowe (jedno lub dwa) i ustalana ostateczna ocena (5, 4+, 4).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 30 places more information
Lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Group instructors: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zgodnie z wolą władzy uniwersyteckiej wykład prowadzony będzie w formie zdalnej (Teamsy UKSW)

Zespół: Historia filozofii starożytnej

Kod do zespołu: qpj00gy

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZW0koSwLc1BWh-9LiscAAIbNfRw8pNBHuWwAGsqj93g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4e74ba25-2214-40cc-a629-74c1d010b8bc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

W dniu 1 X 2021 zespół będzie aktywny od 14.30, a w każde kolejne piątki najpóźniej o 14.45 tak, abyśmy mogli punktualnie o 15.00 rozpocząć zajęcia.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 30 places more information
Lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Group instructors: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki.

Full description: (in Polish)

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki. Jego celem poznanie przez słuchaczy głównych tematów starożytnej filozofii greckiej, nabycie umiejętności odnoszenia poszczególnych tematów filozoficznych do ich klasycznych źródeł i formuł w starożytnej filozofii greckiej oraz uwrażliwienie na potrzebę znajomości historii filozofii, traktowanej jako podstawowe wyposażenie warsztatu filozofa.

Bibliography: (in Polish)

1. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, tł. I.E.Zieliński, 1994-2002.

2. I.Dąmbska, Zarys filozofii greckiej, 1983.

3. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej, Grecji i Rzymu. Wybór tekstów, 1970.

4. F.Copleston, Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, tł. H.Bednarek, 1988.

5. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tł. P. Domański, 1992.

6. P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, , tł. P. Domański, 2000.

7. W.Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1, (wszystkie wydania)

8. A.Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, 1995.

9. J.P.Vernant, Źródła myśli greckiej, tł. J.Szacki, 1996.

10. M.Gogacz, Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki, 1996.

11. S.Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, 2002.

12. J.Gajda-Krynicka, Filozofia przedplatońska, 2007.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wykład z historii filozofii starożytnej odbywa się (do ewentualnego odwołania) wyłącznie w trybie stacjonarnym w poniedziałki, w godz. 14.45-18.15, w sali 310 bud. 23 Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Na wykładzie tym nie kontroluje się frekwencji (taki jest zwyczaj akademicki). Przypomina się jednak, że inne zasady obowiązują na ćwiczeniach - te są obowiązkowe dla wszystkich, a ich zaliczenie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.

Przewodnik do wykładu i egzaminu z historii filozofii starożytnej wraz z dużą ilością materiałów zawieszony jest na stronie Katedry historii filozofii pod adresem www.katedra.uksw.edu.pl, ale stronę tę (mam nadzieję, że tymczasowo) wyłączyli informatycy uniwersyteccy. Jeśli strona nie wróci na serwer to przednik w stosownym czasie udostępnię mailowo.

Wykłady z historii filozofii, ale w okrojonej wersji, można obejrzeć na kanale YT Fundacji Andegavenum: https://www.youtube.com/channel/UC7cPIZJGVhzD1oAwmKXSqow/videos

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 30 places more information
Lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Group instructors: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w wykładzie – 30 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Lektura tekstów – 45 godzin

Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń – 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 30 godzin

SUMA GODZIN 135 [135 : 30 (25) = 5]

LICZBA ECTS = 5


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki.

Full description: (in Polish)

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki. Jego celem poznanie przez słuchaczy głównych tematów starożytnej filozofii greckiej, nabycie umiejętności odnoszenia poszczególnych tematów filozoficznych do ich klasycznych źródeł i formuł w starożytnej filozofii greckiej oraz uwrażliwienie na potrzebę znajomości historii filozofii, traktowanej jako podstawowe wyposażenie warsztatu filozofa.

Bibliography: (in Polish)

1. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, tł. I.E.Zieliński, 1994-2002.

2. I.Dąmbska, Zarys filozofii greckiej, 1983.

3. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej, Grecji i Rzymu. Wybór tekstów, 1970.

4. F.Copleston, Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, tł. H.Bednarek, 1988.

5. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tł. P. Domański, 1992.

6. P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, , tł. P. Domański, 2000.

7. W.Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1, (wszystkie wydania)

8. A.Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, 1995.

9. J.P.Vernant, Źródła myśli greckiej, tł. J.Szacki, 1996.

10. M.Gogacz, Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki, 1996.

11. S.Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, 2002.

12. J.Gajda-Krynicka, Filozofia przedplatońska, 2007.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wykład z historii filozofii starożytnej odbywa się (do ewentualnego odwołania) wyłącznie w trybie stacjonarnym w poniedziałki, w godz. 14.45-18.15, w sali 310 bud. 23 Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Na wykładzie tym nie kontroluje się frekwencji (taki jest zwyczaj akademicki). Przypomina się jednak, że inne zasady obowiązują na ćwiczeniach - te są obowiązkowe dla wszystkich, a ich zaliczenie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.

Przewodnik do wykładu i egzaminu z historii filozofii starożytnej wraz z dużą ilością materiałów zawieszony jest na stronie Katedry historii filozofii pod adresem www.katedra.uksw.edu.pl, ale stronę tę (mam nadzieję, że tymczasowo) wyłączyli informatycy uniwersyteccy. Jeśli strona nie wróci na serwer to przednik w stosownym czasie udostępnię mailowo.

Wykłady z historii filozofii, ale w okrojonej wersji, można obejrzeć na kanale YT Fundacji Andegavenum: https://www.youtube.com/channel/UC7cPIZJGVhzD1oAwmKXSqow/videos

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)