Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekologii behawioralnej ptaków wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BEPW
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekologii behawioralnej ptaków wodnych
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Wykłady monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W03

OB2_W12

OB2_U11

OB2_K06

OB2_K09

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw zoologii i ekologii zwierząt, znajomość języka angielskiegoSkrócony opis:

Przedmiot na przykładzie ptaków wodnych wprowadza w zagadnienia ekologii behawioralnej. Przedstawia metody badawcze i testowane hipotez dotyczących adaptacyjnego zachowania się ptaków. Wyjaśnia znaczenie różnych zachowań dla przeżycia i rozmnażania się osobników (adaptacyjne znaczenie zachowania), co ma duże znaczenie dla zarządzania ochroną gatunkową

Pełny opis:

Przedmiot na przykładzie ptaków wodnych wprowadza w zagadnienia ekologii behawioralnej. Przedstawia metody badawcze i testowane hipotez dotyczących adaptacyjnego zachowania się ptaków. Wyjaśnia znaczenie różnych zachowań dla przeżycia i rozmnażania się osobników (adaptacyjne znaczenie zachowania), co ma duże znaczenie dla zarządzania ochroną gatunkową

Zakres tematów:

1.Organizacja zajęć. Wprowadzenie. Czym się zajmuje ekologia behawioralna. Rozwój dziedziny. Metody. Testowanie hipotez.

2.Wybór siedlisk i miejsca na gniazdo

3.Strategie żerowiskowe - żerowanie indywidualne i w grupie, kleptoparazytyzm

4.Konkurencja o zasoby - terytorializm

5.Życie w grupie - kolonie ptaków

6.Dobór partnera, zaloty, dymorfizm płciowy

7.Opieka rodzicielska obojga rodziców

8.Opieka rodzicielska jednego z rodziców

9.Alokacja w płcie - stosunek płci w lęgu

10.Konflikt miedzy rodzicami oraz konflikt rodzice-młode

11.Alternatywne strategie rozrodcze - kopulacje poza parą

12.Alternatywne strategie rozrodcze - pasożytnictwo lęgowe

13.Zachowania altruistyczne

14.Dyspersja polęgowa, prospecting

15.Ekologia behawioralna a ochrona gatunków

Literatura:

1.Krebs J.R., Davies N.B. 2014. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN, Warszawa.

2.Danchin E. Giraldeau. L.-A. Cezilly F. 2008. Behavioural Ecology. Oxford Univ. Press. New York

3.Wilson E.O. 1980. Socjobiologia. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań

4.Futuyama D.J. 2008. Ewolucja. Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.

Artykuły przeglądowe i materiałowe dotyczące zagadnień z zakresu ekologii behawioralnej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza:

EK1 Student opisuje podstawowe rodzaje zachowania ptaków dotyczące wyboru siedliska, współzawodnictwa o zasoby, systemów kojarzenia, opieki rodzicielskiej, itp. i ich znaczenia adaptacyjnego; Student opisuje metody z zakresu ekologii behawioralnej ptaków wodnych

EK 2 Student rozumie i wyjaśnia związki między ekologią, ewolucją a zachowaniem się ptaków; rozumie i wyjaśnia związek między badaniami z zakresu ekologii behawioralnej a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej ptaków wodnych;

EK3 Student rozpoznaje specjalistyczne terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków

2. Umiejętności

EK4 Student potrafi zidentyfikować słabe i mocne strony działań podejmowanych w ochronie ptaków wodnych w związku z aspektami ich zróżnicowanego zachowania się

3. Kompetencje:

EK 5 Student rozwija świadomość potrzeby ochrony gatunkowej ptaków, jako elementu bezpieczeństwa ekologicznego

EK 6 Student pogłębia umiejętności językowe oraz samodzielnie wykorzystuje źródła w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wiedza (EK 1-3):

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi opisać podstawowych rodzajów zachowania się ptaków dotyczących wyboru siedlisk, konkurencji o zasoby, systemów kojarzenia się, opieki rodzicielskiej, alternatywnych strategii rozrodczych, zachowań altruistycznych i ich adaptacyjne znaczenie; nie potrafi opisać metod badawczych z zakresu ekologii behawioralnej; Student nie potrafi wyjaśnić uwarunkowań ekologicznych i ewolucyjnych różnych zachowań ptaków; Student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić związków między ekologią, ewolucją a zachowaniem się ptaków; nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić związku między badaniami z zakresu ekologii behawioralnej a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej; Student nie rozpoznaje specjalistycznych terminów w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków

Na ocenę 3 (dst.): Student potrafi opisać niektóre rodzaje zachowania się ptaków dotyczące wyboru siedlisk, konkurencji o zasoby, systemów kojarzenia się, opieki rodzicielskiej, alternatywnych strategii rozrodczych, zachowań altruistycznych i ich adaptacyjne znaczenie; potrafi opisać niektóre metody badawcze z zakresu ekologii behawioralnej; Student potrafi wyjaśnić niektóre uwarunkowania ekologiczne i ewolucyjne różnych zachowań ptaków; Student wie, że istnieje związek między ekologią, ewolucją a zachowaniem się ptaków ale nie potrafi przedstawić przykładów takich zależności; wie, że istnieje związek między badaniami z zakresu ekologii behawioralnej a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej, ale nie potrafi przedstawić przykładów wykorzystania ekologii behawioralnej do działań konserwatorskich; Student rozpoznaje niektóre podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków, ale nie zawsze prawidłowo ich używa.

Na ocenę 4 (db.): Student potrafi opisać wiele rodzajów zachowania się ptaków dotyczącego wyboru siedlisk, konkurencji o zasoby, systemów kojarzenia się, opieki rodzicielskiej, alternatywnych strategii rozrodczych, zachowań altruistycznych i ich adaptacyjnego znaczenia; potrafi opisać wiele metod badawczych z zakresu ekologii behawioralnej; Student potrafi wyjaśnić wiele uwarunkowań ekologicznych i ewolucyjnych różnych zachowań ptaków; Student wie, że istnieje związek między ekologią, ewolucją a zachowaniem się ptaków; potrafi podać przykład takiej zależności; wie, że istnieje związek między badaniami z zakresu ekologii behawioralnej a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej, potrafi podać przykład wykorzystania ekologii behawioralnej do działań konserwatorskich; Student dobrze rozpoznaje specjalistyczne terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków.

Na ocenę 5 (bdb.) Student potrafi opisać wszystkie omawiane rodzaje zachowania się ptaków dotyczące wyboru siedlisk, konkurencji o zasoby, systemów kojarzenia się, opieki rodzicielskiej, alternatywnych strategii rozrodczych, zachowań altruistycznych i ich adaptacyjnego znaczenia; potrafi opisać prezentowane metody badawcze z zakresu ekologii behawioralnej; Student doskonale wyjaśnia uwarunkowania ekologiczne i ewolucyjne różnych zachowań ptaków; Student doskonale rozumie i wyjaśnia na przykładach relacje między ekologią, ewolucją a zachowaniem się ptaków; rozumie i wyjaśnia związek między badaniami z zakresu ekologii behawioralnej a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej, potrafi podać przykłady wykorzystania ekologii behawioralnej do działań konserwatorskich; Student doskonale rozpoznaje specjalistyczne terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków i wykorzystuje je w przygotowaniu swoich wystąpień

2.Umiejętności (EK 4)

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi zidentyfikować słabych i mocnych strony działań podejmowanych w ochronie ptaków wodnych w związku z aspektami ich zróżnicowanego zachowania się

Na ocenę 3 (dst.): Student potrafi zidentyfikować niektóre słabe i mocne strony działań podejmowanych w ochronie ptaków wodnych w związku z aspektami ich zróżnicowanego zachowania się

Na ocenę 4 (db.): Student potrafi zidentyfikować wiele słabych i mocnych stron działań podejmowanych w ochronie ptaków wodnych w związku z aspektami ich zróżnicowanego zachowania się

Na ocenę 5 (bdb.): Student doskonale potrafi zidentyfikować słabe i mocne strony działań podejmowanych w ochronie ptaków wodnych w związku z aspektami ich zróżnicowanego zachowania się

3.Kompetencje (EK 5-6) Oceniana jest samodzielność wykorzystania źródeł w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków, w tym literatury obcojęzycznej oraz świadomość ważności ochrony ptaków jako elementu środowiska przyrodniczego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Monika Bukacińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w zajęciach 30

Praca literaturowa 40

Przygotowanie prezentacji 40

Suma godzin 110 [110/30 (25) = 4]

Liczba ECTS 4


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

Przedmiot na przykładzie ptaków wodnych wprowadza w zagadnienia ekologii behawioralnej. Przedstawia metody badawcze i testowane hipotez dotyczących adaptacyjnego zachowania się ptaków. Wyjaśnia znaczenie różnych zachowań dla przeżycia i rozmnażania się osobników (adaptacyjne znaczenie zachowania), co ma duże znaczenie dla zarządzania ochroną gatunkową

Pełny opis:

Przedmiot na przykładzie ptaków wodnych wprowadza w zagadnienia ekologii behawioralnej. Przedstawia metody badawcze i testowane hipotez dotyczących adaptacyjnego zachowania się ptaków. Wyjaśnia znaczenie różnych zachowań dla przeżycia i rozmnażania się osobników (adaptacyjne znaczenie zachowania), co ma duże znaczenie dla zarządzania ochroną gatunkową

Zakres tematów:

1.Organizacja zajęć. Wprowadzenie. Czym się zajmuje ekologia behawioralna. Rozwój dziedziny. Metody. Testowanie hipotez.

2.Wybór siedlisk i miejsca na gniazdo

3.Strategie żerowiskowe - żerowanie indywidualne i w grupie, kleptoparazytyzm

4.Konkurencja o zasoby - terytorializm

5.Życie w grupie - kolonie ptaków

6.Dobór partnera, zaloty, dymorfizm płciowy

7.Opieka rodzicielska obojga rodziców

8.Opieka rodzicielska jednego z rodziców

9.Alokacja w płcie - stosunek płci w lęgu

10.Konflikt miedzy rodzicami oraz konflikt rodzice-młode

11.Alternatywne strategie rozrodcze - kopulacje poza parą

12.Alternatywne strategie rozrodcze - pasożytnictwo lęgowe

13.Zachowania altruistyczne

14.Dyspersja polęgowa, prospecting

15.Ekologia behawioralna a ochrona gatunków

Literatura:

1.Krebs J.R., Davies N.B. 2014. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN, Warszawa.

2.Danchin E. Giraldeau. L.-A. Cezilly F. 2008. Behavioural Ecology. Oxford Univ. Press. New York

3.Wilson E.O. 1980. Socjobiologia. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań

4.Futuyama D.J. 2008. Ewolucja. Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.

Artykuły przeglądowe i materiałowe dotyczące zagadnień z zakresu ekologii behawioralnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)