Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bird Ecology and Conservation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-POBE
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bird Ecology and Conservation
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Przedmioty ogólnouczelniane
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego, podstawowa znajomość zoologii i ekologii zwierząt

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują metody badania ekologii i behawioru ptaków. Koncentrują się głównie na sezonie lęgowym ptaków. Studenci zapoznają się z niektórymi technikami, które mogą być przydatne w terenie i pomóc w zarządzaniu projektami ochroniarskimi. Zajęcia zaznajamiają z etycznymi i prawnymi aspektami pracy z ptakami w terenie; z ryzykiem związanym z pracą w terenie i zasadami bezpieczeństwa. Na koniec przedstawia kilka przykładów zarządzania ochroną ptaków oraz zarządzania siedliskami. Przedstawiona zostanie ochrona ptaków na środkowej Wiśle.

W ramach ćwiczeń planowane są dwie wycieczki terenowe wzdłuż Wisły (w okolicach Łomnej i Warszawy) w celu porównania różnorodności gatunkowej ptaków pomiędzy krajobrazami wiejskimi i miejskimi oraz parkiem i lasem

Pełny opis:

Wykład:

1. Organizacja zajęć. Czym się zajmuje ekologia lęgowa ptaków. Podstawowe pojęcia z ekologii i behawioru ptaków. Zagadnienia ochrony ptaków.

2. Metody pracy terenowej z ptakami – kwestie etyczne i prawne, bezpieczeństwo w terenie

3. Liczenia ptaków – dlaczego liczymy ptaki?

4. Biologia i ekologia ptaków lęgowych – metody badań terenowych

5. Dlaczego i jak łapiemy ptaki, obchodzenie się ze złapanym ptakiem?

6. Dlaczego obrączkujemy ptaki - metalowe obrączki i kolorowe opaski oraz inne metody indywidualnego znakowania

7. Dlaczego pobieramy krew, metody pobierania i przechowywania

8. Dieta i żerowanie – metody badań ekologii żerowiskowej

9. Selekcja siedliskowa i wybór siedlisk lęgowych – metody badań terenowych

10. Badania behawioralne ptaków – co możemy zaobserwować w terenie?

11. Zarządzanie ochroną zagrożonych ptaków

12. Zarządzanie siedliskiem

13. Życie w koloniach mew i rybitw

14. Czynna ochrona mew i rybitw na środkowej Wiśle – studium przypadku

15. Podsumowanie kursu

Laboratorium: W ramach ćwiczeń planowane są dwie wycieczki terenowe w obrębie doliny Wisły (w okolicach Łomny i w Warszawie) w celu porównania różnorodności gatunkowej ptaków w krajobrazie wiejskim i miejskim; lub parki i lasy miejskie.

Literatura:

Wykład

1. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

2. Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., Erasmus K.H.J. zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

3. Perrins C.M., Lebreton J.D., Hirons G.J.M. 1991. Bird Population Studies. Relevance to Conservation and management. Oxford University Press.

Artykuły dotyczące badań ekologii ptaków, zachowania się ptaków i aktywnej ochrony ptaków

Ćwiczenia:

Bruun B.1970. Birds of Europe. McGraw-Hill Book Company lub inne przewodniki do oznaczania gatunków ptaków europejskich

Artykuły dotyczące ekologii ptaków, różnorodności awifauny w terenach miejskich i zurbanizowanych, w parkach i lasach miejskich

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza: EK1 - student rozumie i wyjaśnia zależności między ekologią, zachowaniem zwierząt a możliwościami i sposobami ochrony ptaków; EK2 - Student rozpoznaje podstawowe pojęcia w języku obcym z zakresu ekologii, zachowania i ochrony gatunkowej

2. Umiejętności: EK3 - student wykonuje i opisuje proste zadania EK4 – student posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu ekologii, behawioru i ochrony zwierząt (w języku angielskim) EK5 – student przygotowuje proste raporty na podstawie zebranych danych EK6 – student potrafi przygotowywać prezentacje ustne za pomocą różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej

3. Kompetencje: EK7 - Poprawia swoje umiejętności zawodowe w terenie; dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy EK8 - Student poprzez zajęcia terenowe oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej i dyskusji rozpoznaje mocne i słabe strony swoich umiejętności, postaw i działań

Opis ECTS

Aktywność studenta godziny pracy studenta

Uczestniczenie w wykładzie 15

Uczestniczenie w ćwiczeniach 15

Przegląd literatury do wykładu 20

Przegląd literatury do ćwiczeń 30

Przygotowanie prezentacji 35

Przygotowanie raportu 35

Razem 150 godzin [150/30 = 5]

Liczba ECTS 5

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Studenci zobowiązani są do przedstawienia prezentacji multimedialnej artykułu na zadany temat (30 min). Oceniana jest (a) forma, treść i sposób prezentacji oraz (b) umiejętność znalezienia odpowiedniego materiału do prezentacji

Nieobecność na zajęciach obniży ocenę końcową. Dalsze szczegółowe kryteria oceny zostaną podane uczestnikom podczas zajęć.

Ćwiczenia:

Studenci zobowiązani są do napisania krótkiego sprawozdania opisującego obserwacje terenowe ptaków. Będzie oceniana umiejętność opisu metod, wyników obserwacji i wniosków. Nieobecność na zajęciach obniży ocenę końcową. Dalsze szczegółowe kryteria oceny zostaną podane uczestnikom podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Arkadiusz Buczyński, Monika Bukacińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

The course introduce methods of study bird ecology and behavior. It focuses mainly on breeding season of birds. Students will be acquainted with several techniques that can be useful in the field and help to manage conservation projects. They will be acquainted with the ethical and legal aspects of working with birds in the field; with the risks associated with field work and the safety principles. At the end we will focus on some examples of the bird conservation management as well as the habitat management. A case study for the Middle Vistula River will be presented.

During exercises two field excursions along the Vistula River are planned (near Łomna and in Warsaw) to compare bird species diversity between country and urban landscapes.

Pełny opis:

Lecture:

1. The organization of classes. What is the breeding ecology of birds. Basic concepts of ecology and behavior of birds.Conservation issues for birds.

2. Methods of field work with birds – ethical and legal issues, safety in the field

3. Bird census or surveys – why do we count birds?

4. Biology and ecology of breeding birds - the methods of field research

5. Why and how do we catch birds, handling

6. Why do we band birds - metal rings and colour bands and other methods of individual marking

7. Why do we take blood, methods of collection and preservation

8. Diet and foraging – the methods of feeding ecology research

9. Habitat selection and nest-site selection – the methods of field research

10. Behavioural research of birds - what can we observed in the field?

11. Conservation management of endangered birds

12. Habitat management

13. Life in the colonies of gulls and terns

14. Active protection of gulls and terns at the middle Vistula River - a case study

15. Summary of the course

Laboratory:

During exercises two field excursions within the Vistula River Valley are planned (near Łomna and in Warsaw) to compare bird species diversity between country and urban landscapes; or parks and urban forests.

Literatura:

Lecture;

1. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

2. Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., Erasmus K.H.J. zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

3. Perrins C.M., Lebreton J.D., Hirons G.J.M. 1991. Bird Population Studies. Relevance to Conservation and management. Oxford University Press.

Articles concerning the birds’ ecology research, bird behaviour studies and active protection of birds

Laboratory:

Articles concerning the birds’ ecology research, bird behaviour studies and active protection of birds

For field trips:

Bruun B.1970. Birds of Europe. McGraw-Hill Book Company

or other field guide for European birds

Articles concerning the birds’ ecology, bird diversity in rural and urban environments, in parks and urban forests

Wymagania wstępne:

basic knowledge of zoology and ecology of animals, knowledge of English terms in the field of zoology and ecology

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)