Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Art of Influencing: Unlocking Leadership Potential

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-AIUL-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The Art of Influencing: Unlocking Leadership Potential
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Wykłady monograficzne - Psychologia
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Psychologii
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Wymagania wstępne:

Proficiency in English, basic understanding of leadership concepts and commitment to growth . ability to apply the knowledge and skills gained from the course in their own leadership roles or contexts.

By ensuring that participants meet these initial requirements, course organizers can create an environment conducive to learning and growth, where participants are able to fully engage with the course content and achieve their leadership development goals.Skrócony opis:

The topics listed below cover a wide range of aspects related to leadership theories, psychology of influence, communication strategies, transformational leadership, innovation, trust-building, and managing resistance. Each topic delves into specific areas crucial for understanding and practicing effective leadership in various organisational contexts.

Pełny opis:

Introduction to Leadership Theories

2. Psychology of Influence. Types of Influence:

3. The Leadership Triad: Knowledge, Trust, and Power

4. Self-Efficacy and Personal Leadership

5. Personal Leadership and Mobilising Potential

6. Understanding Transformational Leadership

7.Personal integrity and influence

8. The Uses and Abuses of Influence

9. Asking Better Questions as a Core Leadership Skill

10. Connect, Then Lead: Effective Communication Strategies

11. Sense-making in Organisational Change

12. Innovation Leadership

13. Leadership Styles and Influencing Tactics

14. Building Trust and CollaborationA - Vision n of the Future

15. Managing Resistance and Negative Influence:

16. Case Studies and Practical Situation Analyses

Literatura:

Balogun J., Johnson G. (2004). Organizational restructuring and middle manager

sensemaking. Academy of Management Journal, 47, 523-549.

Bandura, A. (1997), Self-efficacy: The Exercise of Control, Freeman, New York, NY.

Bartunek J. M., Rousseau D. M., Rudolph J. W., DePalma J. A. (2006). On the receiving end:

Sensemaking, emotion, and assessments of an organizational change initiated by

others. Journal of Applied Behavioral Science, 42, 182-206.

Bass B. M., Riggio R. E. (2006). Transformational leadership (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Baker EL, Gilkey R. Asking better questions—a core leadership skill. J Public Health Manag Pract. 2020;26(6):632–633.

Bennis, W. (1999), “The leadership advantage”, Leader to Leader, Vol. 12, pp. 18-23.

Bercheid, E. and Walster, E. (1978), Interpersonal Attraction, Addison-Wesley, Reading, MA

Carton AM, Murphy C, Clark JR. 2014. A (blurry) vision of the future: how leader rhetoric about ultimate goals influences performance. Acad. Manag. J. 57(6):1544–70

9. Cialdini R, Cliffe S. The uses (and abuses) of influence. Harv Bus Rev. 2013;91(7/8):76–81, 132.

Corrigan P. W., Diwan S., Campion J., Rashid F. (2002). Transformational leadership and the mental health team. Administration and Policy in Mental Health, 30, 97-108.

Cuddy AJC, Kohut M, Neffinger J. Connect, then lead. Harv Bus Rev. 2013;91(7/8):55–61, 132

Farahnak, L. R., Ehrhart, M. G., Torres, E. M., & Aarons, G. A. (2020). The Influence of Transformational Leadership and Leader Attitudes on Subordinate Attitudes and Implementation Success. Journal of Leadership & Organizational Studies, 27(1), 98-111.

Kremer, H., Villamor, I., Aguinis, H. (2019). Innovation leadership: Best-practice

recommendations for promoting employee creativity, voice, and knowledge sharing. Business Horizons, 62(1), 65-74

Lii, P., Kuo, F.I. (2016). Innovation-oriented supply chain integration for combined

competitiveness and firm performance. International Journal of Production Economics, 174, 142-155.

Luftman, J. N. (2004). Managing the Information Technology Resource: Leadership in the nformation Age. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Maritz, D. (1995). Leadership and Mobilizing Potential. Human Resource Management, 10 8-16.

Musselwhite C, Plouffe T. What's your influencing style? Harv Bus Rev. 2012. hbr.org/2012/01/ whats-your-influencing-style.

Musselwhite C, Plouffe T. When your influence is ineffective. Harv Bus Rev. 2012.

Neffinger J , Kohut M . Compelling people: the hidden qualities that make us influential. New York: Penguin Group; 2013.

Northouse PG. Leadership: Theory and Practice. 8th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE; 2019.

Tschannen-Moran, M. (2001), “Collaboration and the need for trust”, Journal of Educational Administration, Vol. 39, pp. 308-31.

22. Zand, D.E. (1997), The Leadership Triad: Knowledge, Trust, and Power, Oxford University Press, New York, NY

.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Be able to understand key concepts, theories, and models related to leadership in organisational contexts..

Apply effective communication strategies to influence and inspire others, fostering collaboration and achieving shared goals.

Evaluate the ethical implications of influence and leadership, distinguishing between constructive and abusive uses of power.

Apply theoretical concepts to real-world leadership challenges through case studies and practical situation analyses.

These subject learning outcomes are designed to equip students with the knowledge, skills, and abilities necessary to excel as effective leaders in diverse organisational settings.

Metody i kryteria oceniania:

Knowledge Acquisition: 40%

Application of Skills: 20%

Communication Effectiveness: 20%

Critical Thinking: 20%

Knowledge Acquisition: Assess participants' understanding of key concepts, theories, and principles related to influence and leadership. This could be measured through quizzes, exams, or written assignments covering course material.

Application of Skills: Evaluate participants' ability to apply learned skills and strategies in real-world leadership scenarios. This could involve case studies, simulations, or role-playing exercises where participants demonstrate their ability to influence others effectively.

Communication Effectiveness: Measure participants' communication skills, including clarity, persuasiveness, and active listening. This could be assessed through presentations, group discussions, or written communication tasks.

Critical Thinking: Assess participants' ability to analyze and evaluate complex leadership situations, identify challenges, and propose solutions. This could involve critical reflection exercises, problem-solving tasks, or written analyses of case studies.

Praktyki zawodowe:

no

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Michał Sękowski, Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Michał Sękowski, Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)