Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia 2 (ćwiczenia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PATO2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia 2 (ćwiczenia)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Obowiązkowy poprzednik:

Psychopatologia 1 (ćwiczenia) WF-PS-N-PATO1

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13;

PS_W17;

PS_U04;

PS_U11;

PS_K04;

PS_K06

Wymagania wstępne:

Pozytywne zaliczenie zajęć Psychopatologia 1 (WF-PS-N-PATO1).

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze teoretyczno-praktycznym, z wykorzystaniem metod pracy warsztatowej (ćwiczeń koncepcyjnych i ćwiczeń opartych na nauczaniu poprzez doświadczenie). Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu pojęć stosowanych do opisu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów podtrzymujących omawiane zaburzenia. Podczas poszczególnych zajęć poświęconych psychopatologii szczegółowej studenci poznają schematy diagnostyczne, które ułatwiają zrozumienie złożonego procesu dochodzenia do rozpoznania oraz doskonalą umiejętności w zakresie zbierania danych za pomocą metod opartych na rozmowie, metod kwestionariuszowych i skal szacunkowych. W ramach zajęć poruszane są także kwestie takie, jak opracowanie diagnozy różnicowej i współwystępowanie zaburzeń, rola psychoedukacji w kontakcie z pacjentem oraz zagadnienia dotyczące różnych form pomocy psychologicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza (PS_W13; PS_W17)

Student wykazuje się znajomością głównych zagadnień z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej. Student dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą głównych modeli wyjaśniających patomechanizmy i patogenezę zaburzeń oraz rozpoznaje przydatność tej wiedzy w działaniach diagnostycznych i konstruowaniu różnych form pomocy psychologicznej.

Umiejętności (PS_U04; PS_U11)

Student potrafi rozpoznawać zespoły objawów, formułować podstawowe hipotezy diagnostyczne i propozycje rozpoznania, argumentując swoje stanowisko w oparciu o kryteria diagnostyczne.

Student potrafi posługiwać się wiedzą na temat sposób zbierania danych diagnostycznych przy użyciu metod opartych na rozmowie, metod kwestionariuszowych i skal szacunkowych, z uwzględnieniem jakich danych dostarczają różne metody oraz oceną ich przydatności w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. Potrafi posługiwać się tymi metodami, interpretować uzyskiwane wyniki oraz integrować dane zebrane z różnych źródeł.

Student potrafi wykorzystać swoją wiedzę w doborze technik i sposobów udzielania pomocy psychologicznej odpowiednio dla różnych form zaburzeń.

Kompetencje (PS_K04; PS_K06)

Student jest gotów do udzielania informacji na temat podstawowych grup zaburzeń psychicznych i zachowania w oparciu o poznane modele wyjaśniające ich patomechanizmy i patogenezę oraz do podejmowania podstawowych oddziaływań psychoedukacyjnych i pomocowych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywny udział w ćwiczeniach. Każdorazowo zajęcia stanowią możliwość uzyskania 1 punktu za aktywność. Aktywny udział w zajęciach obejmuje udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, czynny udział w dyskusji nad problematyką podejmowaną w trakcie zajęć, zaangażowanie w prace grupowe i wykonywanie zadań. Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania za aktywność wynosi 14 punktów.

2. Kolokwium weryfikujące zakres nabytej wiedzy i umiejętności w ramach ćwiczeń oraz sprawdzające znajomość wskazanej w programie literatury obowiązkowej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kolokwium wynosi 36 punktów.

Dodatkowe warunki zaliczenia:

1. Obecność: dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności bez usprawiedliwienia.

2. W przypadku nieobecności studenta na zajęciach prowadzący wskazuje studentowi zadania, stanowiące możliwość uzupełnienia wiedzy i umiejętności, zapewniając uzyskanie efektów kształcenia przewidzianych dla danych zajęć. Wykonanie zadań przez studenta jest warunkiem zaliczenia zajęć.

Ocena końcowa wyznaczana jest na bazie sumy punktów uzyskanych w ramach kolokwium oraz punktów uzyskanych za aktywny udział w ćwiczeniach:

• poniżej 51% - ocena niedostateczna (2,0)

• od 51 do 60% - ocena dostateczna (3,0)

• od 61 do 70% - ocena dostateczna plus (3,5)

• od 71 do 80% - ocena dobra (4,0)

• od 81 do 90% - ocena dobra plus (4,5)

• od 91 do 100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Łakuta
Prowadzący grup: Patryk Łakuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone kluczowym zagadnieniom z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej, ze szczególnym uwzględnieniem modeli wyjaśniających patomechanizmy i patogenezę zaburzeń oraz wskazaniem przydatność tej wiedzy w działaniach diagnostycznych i konstruowaniu różnych form pomocy psychologicznej. W ramach zajęć przedstawiane są także sposoby zbierania danych z uwzględnieniem metod opartych na rozmowie, metod kwestionariuszowych i skal szacunkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wayda-Zalewska
Prowadzący grup: Magdalena Wayda-Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wayda-Zalewska
Prowadzący grup: Magdalena Wayda-Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)