Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Psychopathology 2 (exercises)

General data

Course ID: WF-PS-N-PATO2
Erasmus code / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Psychopathology 2 (exercises)
Name in Polish: Psychopatologia 2 (ćwiczenia)
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla III roku
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychology

(in Polish) Obowiązkowy poprzednik:

Psychopathology 1 WF-PS-N-PATO1

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Pozytywne zaliczenie zajęć Psychopatologia 1 (WF-PS-N-PATO1).

Full description: (in Polish)

Zajęcia o charakterze teoretyczno-praktycznym, z wykorzystaniem metod pracy warsztatowej (ćwiczeń koncepcyjnych i ćwiczeń opartych na nauczaniu poprzez doświadczenie). Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu pojęć stosowanych do opisu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów podtrzymujących omawiane zaburzenia. Podczas poszczególnych zajęć poświęconych psychopatologii szczegółowej studenci poznają schematy diagnostyczne, które ułatwiają zrozumienie złożonego procesu dochodzenia do rozpoznania oraz doskonalą umiejętności w zakresie zbierania danych za pomocą metod opartych na rozmowie, metod kwestionariuszowych i skal szacunkowych. W ramach zajęć poruszane są także kwestie takie, jak opracowanie diagnozy różnicowej i współwystępowanie zaburzeń, rola psychoedukacji w kontakcie z pacjentem oraz zagadnienia dotyczące różnych form pomocy psychologicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza (PS_W13; PS_W17)

Student wykazuje się znajomością głównych zagadnień z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej. Student dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą głównych modeli wyjaśniających patomechanizmy i patogenezę zaburzeń oraz rozpoznaje przydatność tej wiedzy w działaniach diagnostycznych i konstruowaniu różnych form pomocy psychologicznej.

Umiejętności (PS_U04; PS_U11)

Student potrafi rozpoznawać zespoły objawów, formułować podstawowe hipotezy diagnostyczne i propozycje rozpoznania, argumentując swoje stanowisko w oparciu o kryteria diagnostyczne.

Student potrafi posługiwać się wiedzą na temat sposób zbierania danych diagnostycznych przy użyciu metod opartych na rozmowie, metod kwestionariuszowych i skal szacunkowych, z uwzględnieniem jakich danych dostarczają różne metody oraz oceną ich przydatności w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. Potrafi posługiwać się tymi metodami, interpretować uzyskiwane wyniki oraz integrować dane zebrane z różnych źródeł.

Student potrafi wykorzystać swoją wiedzę w doborze technik i sposobów udzielania pomocy psychologicznej odpowiednio dla różnych form zaburzeń.

Kompetencje (PS_K04; PS_K06)

Student jest gotów do udzielania informacji na temat podstawowych grup zaburzeń psychicznych i zachowania w oparciu o poznane modele wyjaśniające ich patomechanizmy i patogenezę oraz do podejmowania podstawowych oddziaływań psychoedukacyjnych i pomocowych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Aktywny udział w ćwiczeniach. Każdorazowo zajęcia stanowią możliwość uzyskania 1 punktu za aktywność. Aktywny udział w zajęciach obejmuje udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, czynny udział w dyskusji nad problematyką podejmowaną w trakcie zajęć, zaangażowanie w prace grupowe i wykonywanie zadań. Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania za aktywność wynosi 14 punktów.

2. Kolokwium weryfikujące zakres nabytej wiedzy i umiejętności w ramach ćwiczeń oraz sprawdzające znajomość wskazanej w programie literatury obowiązkowej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kolokwium wynosi 36 punktów.

Dodatkowe warunki zaliczenia:

1. Obecność: dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności bez usprawiedliwienia.

2. W przypadku nieobecności studenta na zajęciach prowadzący wskazuje studentowi zadania, stanowiące możliwość uzupełnienia wiedzy i umiejętności, zapewniając uzyskanie efektów kształcenia przewidzianych dla danych zajęć. Wykonanie zadań przez studenta jest warunkiem zaliczenia zajęć.

Ocena końcowa wyznaczana jest na bazie sumy punktów uzyskanych w ramach kolokwium oraz punktów uzyskanych za aktywny udział w ćwiczeniach:

• poniżej 51% - ocena niedostateczna (2,0)

• od 51 do 60% - ocena dostateczna (3,0)

• od 61 do 70% - ocena dostateczna plus (3,5)

• od 71 do 80% - ocena dobra (4,0)

• od 81 do 90% - ocena dobra plus (4,5)

• od 91 do 100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Patryk Łakuta
Group instructors: Patryk Łakuta
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone kluczowym zagadnieniom z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej, ze szczególnym uwzględnieniem modeli wyjaśniających patomechanizmy i patogenezę zaburzeń oraz wskazaniem przydatność tej wiedzy w działaniach diagnostycznych i konstruowaniu różnych form pomocy psychologicznej. W ramach zajęć przedstawiane są także sposoby zbierania danych z uwzględnieniem metod opartych na rozmowie, metod kwestionariuszowych i skal szacunkowych.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 25 places more information
Coordinators: Magdalena Wayda-Zalewska
Group instructors: Magdalena Wayda-Zalewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 25 places more information
Coordinators: Magdalena Wayda-Zalewska
Group instructors: Magdalena Wayda-Zalewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)