Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy statystyczne w pracy empirycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-ASWPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analizy statystyczne w pracy empirycznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06

PS_U06

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu metodologii, statystyki i psychometrii (zaliczone odpowiednie przedmioty).

Dodatkowo wiedza z wybranej przez siebie dziedziny psychologii, z obszaru której realizowana będzie praca badawcza w ramach zajęć.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy Studenta/Studentki o etapach pracy badawczej, w tym zaplanowanie i przeprowadzenie badania, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie do pisania krótkich tekstów naukowych (abstrakt) oraz ich graficzna prezentacja w formie posteru naukowego.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

- Proces badawczy

- Projektowanie badania

- Analizy statystyczne w SPSS

- Interpretacja wyników

- Struktura tekstu naukowego

- Standardy APA 7

- Tworzenie krótkiego tekstu naukowego

- Opracowanie graficzne pracy badawczej w formie posteru naukowego

Literatura:

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.). SAGE Publications.

Józefacka, N. M., Kołek, M. F., Arciszewska-Leszczuk, A., Iwankowski, P. (red.). (2023). Metodologia i statystyka. Przewodnik naukowego turysty (t. 1). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kulesza, W., Doliński, D. (2020). Jak pisać prace dyplomowe z psychologii. Rady nie tylko dla psychologów. Smak Słowa.

Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7. Wydawnictwo Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487560

Dodatkowo literatura przedmiotu zgodna z tematyką pracy badawczej Studenta/Studentki.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student/Studentka:

- zna etapy prowadzenia badań naukowych

- zna podstawowe analizy statystyczne

- zna standardy tworzenia raportów naukowych według APA 7

UMIEJĘTNOŚCI

Student/Studentka:

- potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe

- potrafi dobrać odpowiednią analizę statystyczną do postawionej hipotezy

- potrafi przygotować krótki raport z badania

- potrafi przygotować tekst zgodnie ze standardami APA 7

KOMPETENCJE

Student/Studentka:

- bierze udział w dyskusji naukowej

- zachowuje otwartość na opinie innych osób

- wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i wyrażane opinie

- respektuje prawa związane z wykorzystywaniem kwestionariuszy w badaniach naukowych

- zachowuje krytycyzm wobec uzyskanych wyników analiz statystycznych jako narzędzia weryfikującego tezy teoretyczne

ECTS: 10 punktów

- udział w zajęciach: 32 godziny

- przygotowanie do zajęć (praca własna Studenta/Studentki): 50 godzin

- praca grupowa (przeprowadzenie badania, przygotowanie abstraktu i posteru naukowego): 90 godzin

- przygotowanie do kolokwium: 60 godzin

- konsultacje: 18 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową przedmiotu składają się:

- obecność na zajęciach

Dopuszczalne są trzy nieobecności na ćwiczeniach w semestrze (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione, czy nie).

- zaliczenie pracy grupowej

Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie badania naukowego (grupa badawcza nie może liczyć mniej niż 50 pełnoletnich osób), a następnie przygotowanie krótkiego raportu z badania w formie abstraktu zgodnie ze standardami APA 7 oraz graficzna prezentacja wyników w formie posteru naukowego – zgodnie ze wszelkimi wytycznymi przekazanymi przez prowadzącą w trakcie zajęć.

- zaliczenie kolokwium

Kolokwium będzie miało formę pisemną z wykorzystaniem programu SPSS (pytania zamknięte i otwarte). Próg zaliczenia wynosi 60%.

Poprawa kolokwium odbywa się w sesji poprawkowej.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie pracy grupowej oraz nieprzekroczenie limitu nieobecności na zajęciach.

- na ocenę niedostateczną (2): Student/Studentka nie potrafi poprawnie stosować omawianych w trakcie zajęć metod statystycznych bądź wykorzystuje je bezrefleksyjnie, nie uwzględniając ich uwarunkowań. Formułuje błędne lub nieuprawnione wnioski, nieadekwatnie posługując się terminologią statystyczną. Dostarcza wyjaśnień lub uzasadnień niezwiązanych lub mających nikły związek z analizowanym problemem, którego często nie potrafi poprawnie określić. Nie zwraca uwagi na błędy w wyborach testów statystycznych i wyciąga na ich podstawie błędne wnioski. Student/Studentka nie potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badania naukowego oraz przygotować raportu z badania zgodnie ze standardami APA 7.

- na ocenę dostateczną (3): Student/Studentka w ograniczonym zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do rozwiązania konkretnych problemów statystycznych i uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Potrafi poprawnie wykorzystać niektóre z omawianych w trakcie zajęć metod statystycznych, ale pomija inne lub nie stosuje ich prawidłowo, a dostarczane przez niego uzasadnienia często są niepełne bądź niejasne. Prezentując otrzymane rozwiązania, czasami niepoprawnie posługuje się terminologią statystyczną. Zdarza się, że błędne decyzje odnośnie testów statystycznych student pozostawia bez komentarza i wyciąga na ich podstawie błędne wnioski. Student/Studentka potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania zgodnie ze standardami APA 7, ale potrzebuje wsparcia prowadzącej.

- na ocenę dobrą (4): Student/Studentka poprawnie stosuje omawiane w trakcie zajęć metody statystyczne, choć zdarza mu się pominąć w analizie problemu niektóre – czasami nawet kluczowe – założenia. Otrzymane rozwiązania przedstawia, używając poprawnej terminologii statystycznej. Potrafi wychwycić błędne decyzje odnośnie testów statystycznych, poprawić je i sformułować odpowiednie wnioski. Student/Studentka potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania zgodnie ze standardami APA 7.

- na ocenę bardzo dobrą (5): Student/Studentka potrafi dokonać całościowej analizy konkretnego problemu statystycznego, uwzględniając wszystkie dostępne informacje i uzasadnić wybór proponowanego rozwiązania. Jest wrażliwy na niespójności i pomyłki w przedstawianiu zagadnień statystycznych, potrafi je wychwycić i skorygować. Poprawnie stosuje omawiane w trakcie zajęć metody statystyczne, potrafi także przedyskutować ich ograniczenia. Rzadko podejmuje błędne decyzje odnośnie testów statystycznych, jednak poprawia się i formułuje odpowiednie wnioski. Student/Studentka potrafi bardzo dobrze zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania zgodnie ze standardami APA 7.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS (10 pkt)

Udział w zajęciach: 32 h

przygotowanie do zajęć (praca własna studenta): 50 h

czas na przeprowadzenie badań i przygotowanie pracy zaliczeniowej (praca grupowa): 168 h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o etapach pracy badawczej i przygotowanie ich do pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom warsztatu pracy badacza i przygotowanie od strony technicznej do prowadzenia samodzielnie badań naukowych. Przedstawione zostaną zagadnienia związane przygotowaniem raportu z pracy empirycznej, w tym w szczególności przygotowanie pracy magisterskiej. Zaprezentowane zostaną narzędzia ułatwiające przeprowadzenie procesu badawczego, w tym m.in. aplikacje służące do zarządzania źródłami bibliograficznymi oraz systemy zarządzania pracą badacza.

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi

2) Nęcka E., Stocki R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: TAiWPN Universitas.

Dodatkowo: literatura przedmiotu zgodna z zainteresowaniami badawczymi studenta.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu statystyki, metodologii i psychometrii (zaliczone odpowiednie przedmioty)

Wiedza z wybranego przez siebie działu psychologii, którego dotyczyć będzie praca naukowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS (10 pkt)

Udział w zajęciach: 32 h

przygotowanie do zajęć (praca własna studenta): 50 h

czas na przeprowadzenie badań i przygotowanie pracy zaliczeniowej (praca grupowa): 168 h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o etapach pracy badawczej i przygotowanie ich do pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom warsztatu pracy badacza i przygotowanie od strony technicznej do prowadzenia samodzielnie badań naukowych. Przedstawione zostaną zagadnienia związane przygotowaniem raportu z pracy empirycznej, w tym w szczególności przygotowanie pracy magisterskiej. Zaprezentowane zostaną narzędzia ułatwiające przeprowadzenie procesu badawczego, w tym m.in. aplikacje służące do zarządzania źródłami bibliograficznymi oraz systemy zarządzania pracą badacza.

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi

2) Nęcka E., Stocki R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: TAiWPN Universitas.

Dodatkowo: literatura przedmiotu zgodna z zainteresowaniami badawczymi studenta.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu statystyki, metodologii i psychometrii (zaliczone odpowiednie przedmioty)

Wiedza z wybranego przez siebie działu psychologii, którego dotyczyć będzie praca naukowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rymarczyk
Prowadzący grup: Karolina Rymarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 10 punktów

- udział w zajęciach: 32 godziny

- przygotowanie do zajęć (praca własna Studenta/Studentki): 50 godzin

- praca grupowa (przeprowadzenie badania, przygotowanie abstraktu i posteru naukowego): 90 godzin

- przygotowanie do kolokwium: 60 godzin

- konsultacje: 18 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy Studenta/Studentki o etapach pracy badawczej, w tym zaplanowanie i przeprowadzenie badania, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie do pisania krótkich tekstów naukowych (abstrakt) oraz ich graficzna prezentacja w formie posteru naukowego.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

- Proces badawczy

- Projektowanie badania

- Analizy statystyczne w SPSS

- Interpretacja wyników

- Struktura tekstu naukowego

- Standardy APA 7

- Tworzenie krótkiego tekstu naukowego

- Opracowanie graficzne pracy badawczej w formie posteru naukowego

Literatura:

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.). SAGE Publications.

Józefacka, N. M., Kołek, M. F., Arciszewska-Leszczuk, A., Iwankowski, P. (red.). (2023). Metodologia i statystyka. Przewodnik naukowego turysty (t. 1). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kulesza, W., Doliński, D. (2020). Jak pisać prace dyplomowe z psychologii. Rady nie tylko dla psychologów. Smak Słowa.

Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7. Wydawnictwo Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487560

Dodatkowo literatura przedmiotu zgodna z tematyką pracy badawczej Studenta/Studentki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Karolina Rymarczyk
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski, Karolina Rymarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)