Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Statistical analyzes in empirical work

General data

Course ID: WF-ZPS-N-ASWPE
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Statistical analyzes in empirical work
Name in Polish: Analizy statystyczne w pracy empirycznej
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 10.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychology

Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

PS_W06

PS_U06

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza z zakresu metodologii, statystyki i psychometrii (zaliczone odpowiednie przedmioty).

Dodatkowo wiedza z wybranej przez siebie dziedziny psychologii, z obszaru której realizowana będzie praca badawcza w ramach zajęć.

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy Studenta/Studentki o etapach pracy badawczej, w tym zaplanowanie i przeprowadzenie badania, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie do pisania krótkich tekstów naukowych (abstrakt) oraz ich graficzna prezentacja w formie posteru naukowego.

Full description: (in Polish)

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

- Proces badawczy

- Projektowanie badania

- Analizy statystyczne w SPSS

- Interpretacja wyników

- Struktura tekstu naukowego

- Standardy APA 7

- Tworzenie krótkiego tekstu naukowego

- Opracowanie graficzne pracy badawczej w formie posteru naukowego

Bibliography: (in Polish)

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.). SAGE Publications.

Józefacka, N. M., Kołek, M. F., Arciszewska-Leszczuk, A., Iwankowski, P. (red.). (2023). Metodologia i statystyka. Przewodnik naukowego turysty (t. 1). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kulesza, W., Doliński, D. (2020). Jak pisać prace dyplomowe z psychologii. Rady nie tylko dla psychologów. Smak Słowa.

Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7. Wydawnictwo Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487560

Dodatkowo literatura przedmiotu zgodna z tematyką pracy badawczej Studenta/Studentki.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA

Student/Studentka:

- zna etapy prowadzenia badań naukowych

- zna podstawowe analizy statystyczne

- zna standardy tworzenia raportów naukowych według APA 7

UMIEJĘTNOŚCI

Student/Studentka:

- potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe

- potrafi dobrać odpowiednią analizę statystyczną do postawionej hipotezy

- potrafi przygotować krótki raport z badania

- potrafi przygotować tekst zgodnie ze standardami APA 7

KOMPETENCJE

Student/Studentka:

- bierze udział w dyskusji naukowej

- zachowuje otwartość na opinie innych osób

- wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i wyrażane opinie

- respektuje prawa związane z wykorzystywaniem kwestionariuszy w badaniach naukowych

- zachowuje krytycyzm wobec uzyskanych wyników analiz statystycznych jako narzędzia weryfikującego tezy teoretyczne

ECTS: 10 punktów

- udział w zajęciach: 32 godziny

- przygotowanie do zajęć (praca własna Studenta/Studentki): 50 godzin

- praca grupowa (przeprowadzenie badania, przygotowanie abstraktu i posteru naukowego): 90 godzin

- przygotowanie do kolokwium: 60 godzin

- konsultacje: 18 godzin

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę końcową przedmiotu składają się:

- obecność na zajęciach

Dopuszczalne są trzy nieobecności na ćwiczeniach w semestrze (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione, czy nie).

- zaliczenie pracy grupowej

Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie badania naukowego (grupa badawcza nie może liczyć mniej niż 50 pełnoletnich osób), a następnie przygotowanie krótkiego raportu z badania w formie abstraktu zgodnie ze standardami APA 7 oraz graficzna prezentacja wyników w formie posteru naukowego – zgodnie ze wszelkimi wytycznymi przekazanymi przez prowadzącą w trakcie zajęć.

- zaliczenie kolokwium

Kolokwium będzie miało formę pisemną z wykorzystaniem programu SPSS (pytania zamknięte i otwarte). Próg zaliczenia wynosi 60%.

Poprawa kolokwium odbywa się w sesji poprawkowej.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie pracy grupowej oraz nieprzekroczenie limitu nieobecności na zajęciach.

- na ocenę niedostateczną (2): Student/Studentka nie potrafi poprawnie stosować omawianych w trakcie zajęć metod statystycznych bądź wykorzystuje je bezrefleksyjnie, nie uwzględniając ich uwarunkowań. Formułuje błędne lub nieuprawnione wnioski, nieadekwatnie posługując się terminologią statystyczną. Dostarcza wyjaśnień lub uzasadnień niezwiązanych lub mających nikły związek z analizowanym problemem, którego często nie potrafi poprawnie określić. Nie zwraca uwagi na błędy w wyborach testów statystycznych i wyciąga na ich podstawie błędne wnioski. Student/Studentka nie potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badania naukowego oraz przygotować raportu z badania zgodnie ze standardami APA 7.

- na ocenę dostateczną (3): Student/Studentka w ograniczonym zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do rozwiązania konkretnych problemów statystycznych i uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Potrafi poprawnie wykorzystać niektóre z omawianych w trakcie zajęć metod statystycznych, ale pomija inne lub nie stosuje ich prawidłowo, a dostarczane przez niego uzasadnienia często są niepełne bądź niejasne. Prezentując otrzymane rozwiązania, czasami niepoprawnie posługuje się terminologią statystyczną. Zdarza się, że błędne decyzje odnośnie testów statystycznych student pozostawia bez komentarza i wyciąga na ich podstawie błędne wnioski. Student/Studentka potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania zgodnie ze standardami APA 7, ale potrzebuje wsparcia prowadzącej.

- na ocenę dobrą (4): Student/Studentka poprawnie stosuje omawiane w trakcie zajęć metody statystyczne, choć zdarza mu się pominąć w analizie problemu niektóre – czasami nawet kluczowe – założenia. Otrzymane rozwiązania przedstawia, używając poprawnej terminologii statystycznej. Potrafi wychwycić błędne decyzje odnośnie testów statystycznych, poprawić je i sformułować odpowiednie wnioski. Student/Studentka potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania zgodnie ze standardami APA 7.

- na ocenę bardzo dobrą (5): Student/Studentka potrafi dokonać całościowej analizy konkretnego problemu statystycznego, uwzględniając wszystkie dostępne informacje i uzasadnić wybór proponowanego rozwiązania. Jest wrażliwy na niespójności i pomyłki w przedstawianiu zagadnień statystycznych, potrafi je wychwycić i skorygować. Poprawnie stosuje omawiane w trakcie zajęć metody statystyczne, potrafi także przedyskutować ich ograniczenia. Rzadko podejmuje błędne decyzje odnośnie testów statystycznych, jednak poprawia się i formułuje odpowiednie wnioski. Student/Studentka potrafi bardzo dobrze zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania zgodnie ze standardami APA 7.

Practical placement: (in Polish)

n/d

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Dominik Gołuch
Group instructors: Dominik Gołuch
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS description (10 points)

in class: 32 hours

preparation for classes (student's own work): 50 h

time for tests and preparation of the work passed (group work): 168 h

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

The aim of the course is broadening students' knowledge of stages of scientific research and preparing them for writting scientific texts.

Full description:

The aim of the course is to provide students with the workshop of the researcher and technical preparation for conducting scientific research independently. Issues related to the preparation of the report on the empirical work will be presented, including in particular the preparation of the master's thesis. Tools will be presented to facilitate the research process, including applications for managing bibliographic sources and researcher work management systems.

Bibliography:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi

2) Nęcka E., Stocki R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: TAiWPN Universitas.

Additionally: literature on the subject in accordance with the student's research interests.

Wymagania wstępne:

Knowledge of statistics, methodology and psychometry (relevant subjects completed)

Knowledge from the psychology department of your choice that the scientific work will concern.

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 32 hours more information
Coordinators: Dominik Gołuch
Group instructors: Dominik Gołuch
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS description (10 points)

in class: 32 hours

preparation for classes (student's own work): 50 h

time for tests and preparation of the work passed (group work): 168 h

Type of subject:

obligatory

Short description:

The aim of the course is broadening students' knowledge of stages of scientific research and preparing them for writting scientific texts.

Full description:

The aim of the course is to provide students with the workshop of the researcher and technical preparation for conducting scientific research independently. Issues related to the preparation of the report on the empirical work will be presented, including in particular the preparation of the master's thesis. Tools will be presented to facilitate the research process, including applications for managing bibliographic sources and researcher work management systems.

Bibliography:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi

2) Nęcka E., Stocki R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: TAiWPN Universitas.

Additionally: literature on the subject in accordance with the student's research interests.

Wymagania wstępne:

Knowledge of statistics, methodology and psychometry (relevant subjects completed)

Knowledge from the psychology department of your choice that the scientific work will concern.

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 32 hours more information
Coordinators: Karolina Rymarczyk
Group instructors: Karolina Rymarczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS: 10 punktów

- udział w zajęciach: 32 godziny

- przygotowanie do zajęć (praca własna Studenta/Studentki): 50 godzin

- praca grupowa (przeprowadzenie badania, przygotowanie abstraktu i posteru naukowego): 90 godzin

- przygotowanie do kolokwium: 60 godzin

- konsultacje: 18 godzin

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy Studenta/Studentki o etapach pracy badawczej, w tym zaplanowanie i przeprowadzenie badania, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie do pisania krótkich tekstów naukowych (abstrakt) oraz ich graficzna prezentacja w formie posteru naukowego.

Full description: (in Polish)

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

- Proces badawczy

- Projektowanie badania

- Analizy statystyczne w SPSS

- Interpretacja wyników

- Struktura tekstu naukowego

- Standardy APA 7

- Tworzenie krótkiego tekstu naukowego

- Opracowanie graficzne pracy badawczej w formie posteru naukowego

Bibliography: (in Polish)

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.). SAGE Publications.

Józefacka, N. M., Kołek, M. F., Arciszewska-Leszczuk, A., Iwankowski, P. (red.). (2023). Metodologia i statystyka. Przewodnik naukowego turysty (t. 1). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kulesza, W., Doliński, D. (2020). Jak pisać prace dyplomowe z psychologii. Rady nie tylko dla psychologów. Smak Słowa.

Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7. Wydawnictwo Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487560

Dodatkowo literatura przedmiotu zgodna z tematyką pracy badawczej Studenta/Studentki.

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 32 hours more information
Coordinators: Karolina Rymarczyk
Group instructors: Karolina Rymarczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)