Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody jakościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-MJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody jakościowe
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01, PS_W04

Pełny opis:

1. Specyfika metod jakościowych w porównaniu z metodami ilościowymi; zróżnicowanie metod jakościowych; zastosowanie metod jakościowych; specyfika metod mieszanych; zastosowania metod mieszanych;

2. Poza pozytywizmem, czyli wielość paradygmatów w badaniach jakościowych;

3. Rola teorii w badaniach jakościowych; teoria ugruntowana;

4. Czego psycholog może nauczyć się od etnografa, czyli wyjście w teren; inspiracje interdyscyplinarne i specyfika psychologicznych badan jakościowych na tle innych nauk społecznych;

5. Etyka w badaniach jakościowych;

6. Rodzaje wykorzystanych danych i metody ich gromadzenia;

7. Metody analizy danych;

8. Podsumowanie. Jakość w badaniach jakościowych; ocena badań jakościowych i mieszanych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Creswell, W.J. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wyd. UJ.

Jemielniak, D. (red.), (2012). Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.), (2012). Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman, D. (2010). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Levitt, H. M., Creswell, J. W., Josselson, R. Bamberg, M., Frost, D. M., Suárez-Orozco, C. (2018). Journal article reporting standards for qualitative, meta-analytic, and mixed methods research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. American Psychologist, 73 (1), s. 26-46.

Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz, K. (red.), (2009). Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Trzebiński, J. (red.) (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK1 rozumie wagę metod jakościowych w psychologii i ich specyfikę w porównaniu z metodami ilościowymi; rozumie pojęcie metod mieszanych i ich specyfikę;

EK2 zna podstawowe paradygmaty badawcze, w ramach których prowadzi się badania z zastosowaniem metod jakościowych i mieszanych;

EK3 ma wiedzę dotyczącą roli teorii w różnych metodach jakościowych;

EK4 ma wiedzę dotyczącą wybranych projektów badawczych realizowanych z zastosowaniem metod jakościowych i mieszanych;

Umiejętności:

EK5 potrafi znaleźć zastosowanie dla metod jakościowych i mieszanych w różnych projektach badawczych;

Kompetencje społeczne:

EK7 Potrafi przyjąć postawę otwartości wobec świata znaczeń innych ludzi; zdaje sobie sprawę z roli otwartości na dialog i umiejętności kompetentnego słuchania w procesie diagnozy i procesie badawczym przy zastosowaniu metod jakościowych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach; egzamin pisemny na koniec II semestru, testowy (jednokrotnego wyboru lub do uzupełnienia); punktacja zaliczająca to 50%; dopuszczalna jest też forma egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lipska
Prowadzący grup: Anna Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lipska
Prowadzący grup: Anna Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lipska
Prowadzący grup: Anna Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lipska
Prowadzący grup: Anna Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)