Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General methodology

General data

Course ID: WF-ZPS-N-MO
Erasmus code / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: General methodology
Name in Polish: Metodologia ogólna
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_W01, PS_W06; PS_U06

Short description: (in Polish)

Przedmiot Metodologia ogólna realizowany jest w wymiarze 32 godzin wykładu.

Najważniejszym celem wykładu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi tego, czym jest nauka i metodologia, a także ze sposobem rozumowania w naukach empirycznych. W dalszej części kursu studenci zostaną zapoznani z przebiegiem procesu badawczego w psychologii, sposobem formułowania problemów i hipotez badawczych, modelami badawczymi w psychologii: eksperymentalnymi i korelacyjnymi.

Po zakończeniu kursu studenci będę potrafili: ocenić poprawność wprowadzonych definicji oraz stawianych hipotez badawczych w kontekście danej koncepcji psychologicznej we własnej pracy (np. magisterskiej) czy w pracy opublikowanej w piśmie naukowym, identyfikować zmienne zależne i niezależne oraz poprawnie rozpoznawać poziom ich pomiaru, a także poprawnie identyfikować model badawczy, w ramach którego realizowane było badanie.

Full description: (in Polish)

Szczegółowe cele zajęć w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji

WIEDZA

Aby absolwent psychologii umiał odróżniać poznanie naukowe od poznania nienaukowego – zwłaszcza w odniesieniu do poznania psychologicznego - powinien opanować podstawy metodologii ogólnej nauk empirycznych (do których należy psychologia), takie jak sposoby definiowania terminów w nauce i rodzaje popełnianych przy tym błędów, rodzaje terminów, sposoby konstrukcji teorii, powinien odróżniać specyficzne zasady rządzące wytworami (przedmiotami) teorii, między innymi znać sposoby uzasadniania tez (stwierdzeń), powinien znać funkcje nauki i operować wiedzą na temat cech charakteryzujących „dobrą” teorię naukową.

Współczesny psycholog powinien znać różnicę między nauką racjonalistyczną a relatywistyczną, operować ze zrozumieniem takimi terminami z zakresu teorii poznania jak racjonalizm, empiryzm, operacjonizm, pozytywizm, neopozytywizm czy modernizm i postmodernizm, powinien umieć wskazać podobieństwa między nimi oraz różnice w rozumieniu i uprawianiu nauki, znać ich ważniejszych przedstawicieli. Kończący psychologię powinien – na poziomie filozoficznym – zdawać sobie sprawę ze specyfiki aparatu pojęciowego psychologii i trudności związanych z konstrukcją koncepcji psychologicznych bazujących na takich pojęciach.

Na wykładach wprowadzane są treści niezbędne do rozumienia procesu badawczego, poprawnego formułowania problemów i hipotez badawczych, jak i identyfikacji zmiennych zależnych i niezależnych oraz rozpoznawania poziomu ich pomiaru. Ponadto, omówione zostaną podstawowe informacje dotyczące eksperymentalnych i korelacyjnych modeli badawczych.

UMIEJĘTNOŚCI

Student powinien umieć ocenić sensowność planu badawczego i wiarogodność wniosków przedstawianych w literaturze przedmiotu (krajowej i zagranicznej; na wykładzie stosuje się terminologię dwujęzyczną, polską i angielską), a zatem czytać ze zrozumieniem prace naukowe z zakresu psychologii.

Powinien umieć zaplanować badanie własne, uwzględniając ograniczenia dotyczące późniejszej analizy danych (wynikające z rodzaju używanych skal pomiarowych, ich rozkładów prawdopodobieństwa, liczby analizowanych zmiennych, liczby zmiennych kontrolowanych.

Absolwent psychologii powinien umieć sformułować nowe hipotezy badawcze, rozszerzając analizowany temat lub wskazać nowe zagadnienie (do zbadania) w przypadku niemożności ustosunkowania się do otrzymanych wyników oraz umiejętnie dobrać poziom pomiaru do uwzględnionych w badaniach zmiennych zależnych i niezależnych.

KOMPETENCJE

Psycholog powinien posiąść umiejętność formułowania raportów z badań w języku metodologii i statystyki. Powinien zawsze krytycznie oceniać proces własnej pracy badawczej, pozostawać otwartym na merytoryczną krytykę prezentowanej syntezy wyników badań nie wycofując się z merytorycznej dyskusji.

Bibliography: (in Polish)

Ajdukiewicz, K. (1990). Logika pragmatyczna. Warszawa: PWN (wybrane fragmenty).

Babbie, E. (2021). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN (rozdział 5).

Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN (wybrane fragmenty).

Brzeziński, J., Zakrzewska, M. (2020). Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1 (s. 176-207), Gdańsk: GWP.

Frankfurt-Nachmias, Ch., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: ZYSK i S-ka (wybrane fragmenty).

Francuz P., Mackiewicz R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Hempel, C. G. (2001). Filozofia nauk przyrodniczych. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Nowak, S. (2021). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.

Popper, K. R. (1977). Logika odkrycia naukowego. Warszawa, PWN (rozdział 1).

Price, P. (2020). Research Methods: Core Concepts and Skills for Psychology (v. 2.1). Boston: FlatWorld.

Shaughnessy, J., Zechmeister, E., Zechmeister, J. (2010). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP (wybrane fragmenty).

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta, które służą następującym, ogólnym efektom kształcenia, określonych w efektach kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Psychologia dla jednolitych studiów magisterskich. Zgodnie z nimi absolwent:

- posiada wiedzę na temat tego, czym zajmuje się psychologia, w czym się różni od innych nauk, jakie są jej dyscypliny, czym się one szczegółowo zajmują (PS_W01)

- posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii (PS_W06)

- umie zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosowanych technik badawczych (PS_U06)

W ramach przedmiotu „Metodologia ogólna” oznacza to realizację następujących, szczegółowych efektów kształcenia:

WIEDZA

1. Student zna różnice między definicjami a uogólnieniami empirycznymi.

2. Student zna modele poznania naukowego, a także specyfikę poznania naukowego w psychologii, jako nauki empirycznej.

3. Student charakteryzuje postępowanie badawcze według metody indukcjonistycznej, jak i hipotetyczno-dedukcyjnej.

4. Student rozumie znaczenie zarówno słabej, jak i mocnej zasady racjonalności.

5. Student posiada wiedzę wynikającą z teorii poznania o rozumieniu prawdy naukowej i możliwych granic poznania.

6. Student zna osobliwości badania naukowego: intersubiektywną sprawdzalność i komunikowalność, powtarzalność, idealizacyjny charakter nauki.

7. Student zna zasady klasyfikacji zmiennych, sposoby ich doboru oraz ich operacjonalizacji.

8. Student posiada podstawową wiedzę o możliwościach zastosowania schematów badawczych w psychologii (obserwacyjnych, w szczególności eksperymentalnych i korelacyjnych).

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi ocenić poprawność formalną definicji i teorii naukowych.

2. Potrafi odróżnić teksty naukowe od nienaukowych.

3. Potrafi poprawnie zbudować wskaźniki zjawiska ukrytego.

4. Potrafi budować precyzyjne, intersubiektywnie, komunikowalne i empirycznie sensowne definicje terminów psychologicznych.

5. Potrafi postawić problem badawczy i sformułować dla niego hipotezę badawczą, uwzględniając przy tym właściwy model badawczy niezbędny do jej weryfikacji.

KOMPETENCJE

1. Jest w stanie uczestniczyć w krytycznej dyskusji na temat walorów naukowych konkretnej pracy empirycznej.

2. Jest otwarty na merytoryczną krytykę. Potrafi również włączyć się w takową polemikę.

Udział w wykładzie – 32 godziny

Przygotowanie do wykładu / lektura tekstów – 35 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń / lektura tekstów / prace domowe – 35 godzin

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 48 godzin.

(150 godzin / 25 = 6 ECTS)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie wykładu w formie pisemnego egzaminu jest przeprowadzane na koniec roku akademickiego. Egzamin obejmuje treści prezentowane na wykładach oraz te zawarte w zalecanej literaturze. Egzamin weryfikuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zdefiniowane w efektach kształcenia przedmiotu „Metodologia ogólna”.

Studenci w trakcie roku akademickiego są zapoznawani z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi.

Na ocenę niedostateczną (2):

Student opanował mniej niż 60% wiedzy i umiejętności, objętych programem nauczania. Podawane przez niego definicje są błędne lub niekompletne, nie potrafi wykorzystać wiedzy w pytaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę dostateczną (3):

Student opanował minimum 60% wiedzy i umiejętności, objętych programem nauczania. Operuje wiedzą ze zrozumieniem i potrafi ją wykorzystać w pytaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę dobrą (4):

Student operuje ze zrozumieniem minimum 80% wiedzy, objętej tokiem nauczania. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w pytaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę bardzo dobrą (5):

Student dysponuje w zasadzie pełnym zakresem wiedzy i umiejętności, objętych tokiem nauczania. Potrafi w sposób wyczerpujący i kompetentny zaprezentować wiedzę metodologiczną, wykorzystuje ją poprawnie w pytaniach sprawdzających umiejętności i wykazuje się krytycznym podejściem do problemów metodologicznych.

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Joanna Świderska
Group instructors: Joanna Świderska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot Metodologia ogólna realizowany jest w wymiarze 32 godzin wykładu.

Najważniejszym celem wykładu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi tego, czym jest nauka i metodologia, a także ze sposobem rozumowania w naukach empirycznych. W dalszej części kursu studenci zostaną zapoznani z przebiegiem procesu badawczego w psychologii, sposobem formułowania problemów i hipotez badawczych, modelami badawczymi w psychologii: eksperymentalnymi i korelacyjnymi.

Po zakończeniu kursu studenci będę potrafili: ocenić poprawność wprowadzonych definicji oraz stawianych hipotez badawczych w kontekście danej koncepcji psychologicznej we własnej pracy (np. magisterskiej) czy w pracy opublikowanej w piśmie naukowym, identyfikować zmienne zależne i niezależne oraz poprawnie rozpoznawać poziom ich pomiaru, a także poprawnie identyfikować model badawczy, w ramach którego realizowane było badanie.

Bibliography: (in Polish)

Ajdukiewicz, K. (1990). Logika pragmatyczna. Warszawa: PWN (wybrane fragmenty).

Babbie, E. (2021). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN (rozdział 5).

Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN (wybrane fragmenty).

Brzeziński, J., Zakrzewska, M. (2020). Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1 (s. 176-207), Gdańsk: GWP.

Frankfurt-Nachmias, Ch., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: ZYSK i S-ka (wybrane fragmenty).

Francuz P., Mackiewicz R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Hempel, C. G. (2001). Filozofia nauk przyrodniczych. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Nowak, S. (2021). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.

Popper, K. R. (1977). Logika odkrycia naukowego. Warszawa, PWN (rozdział 1).

Price, P. (2020). Research Methods: Core Concepts and Skills for Psychology (v. 2.1). Boston: FlatWorld.

Shaughnessy, J., Zechmeister, E., Zechmeister, J. (2010). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP (wybrane fragmenty).

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 32 hours more information
Coordinators: Bartosz Jasiński
Group instructors: Bartosz Jasiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish)


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

The subject of General Methodology is conducted in the amount of 32 hours.

The main aim of the course is to acquaint students with issues related to what science and methodology are, as well as with the way of reasoning in empirical sciences. In the next stages, students learn about the course of the research process in psychology, the way of formulating research problems and hypotheses, research models in psychology: experimental and correlational.

After completing the course, students will be able to: answer the question of what science is, assess the correctness of the introduced definitions and research hypotheses in the context of a given psychological concept in their own work (e.g. master's thesis) or in a work published in a scientific journal, identify dependent and independent variables and correctly recognize the level of their measurement, as well as correctly identify the research model under which the research was carried out.

Bibliography:

Ajdukiewicz, K. (1990). Pragmatic logic. Warsaw: PWN (selected fragments).

Babbie, E. (2021). Social research in practice. Warsaw: PWN (chapter 5).

Brzeziński, J. (2019). Methodology of psychological research, Warsaw: PWN (selected fragments).

Brzeziński, J., Zakrzewska, M. (2020). Methodology. Methodological and statistical foundations of conducting scientific research in psychology. In: J. Strelau, D. Doliński (ed.), Psychology. Academic textbook, vol. 1 (pp. 176-207), Gdańsk: GWP.

Frankfurt-Nachmias, Ch., Nachmias, D. (2001). Research methods in social sciences. Poznań: ZYSK i S-ka (selected fragments).

Frenchman P., Mackiewicz R. (2005). The numbers don't know where they're coming from. Lublin: KUL Publishing House.

Hempel, C. G. (2001). Philosophy of Natural Sciences. Warsaw: Aletheia Foundation.

Nowak, S. (2021). Methodology of social research. Warsaw: PWN.

Popper, K. R. (1934/2006). The logic of a scientific discovery. Warsaw, PWN (chapter 1).

Price, P. (2020). Research Methods: Core Concepts and Skills for Psychology (v. 2.1). Boston: FlatWorld.

Shaughnessy, J., Zechmeister, E., Zechmeister, J. (2010). Research methods in psychology. Gdańsk: GWP (selected fragments).

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 32 hours more information
Coordinators: Bartosz Jasiński, Bartłomiej Nowak
Group instructors: Bartosz Jasiński, Bartłomiej Nowak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 32 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Nowak
Group instructors: Bartłomiej Nowak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)