Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22 2022/23 2023/24
WF-ZPS-N-AFU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest zapoznanie studenta z podstawami budowy oraz funkcjonowania układu nerwowego, poczynając od działania pojedynczego neuronu, a kończąc na współpracy z innymi układami funkcjonalnymi. Prezentowana wiedza będzie nakierowana na aspekt behawioralny. Pozwoli to na zrozumienie związku między funkcjonowaniem ludzkiego ciała z zachowaniem w perspektywie klinicznej.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-AP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Antropologia a psychologia" wprowadza w dyscyplinę antropologii i jej subdyscypliny oraz ich związki z psychologią.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-BPZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie biologicznych podstaw ludzkiego zachowania w świetle aktualnych badań z zakresu etologii, socjobiologii, psychofizjologii i psychologii ewolucyjnej, a także genetyki behawioralnej.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-BPZC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie biologicznych podstaw ludzkiego zachowania w świetle aktualnych badań z zakresu etologii, socjobiologii, psychofizjologii i psychologii ewolucyjnej, a także genetyki behawioralnej.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-ET
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Spory etyczne są ważną częścią współczesnego dyskursu publicznego. W zróżnicowanym, pluralistycznym społeczeństwie ścierają się poglądy dotyczące moralnego znaczenia różnych działań. Profesjonaliści wielu dziedzin szukają jasnych i możliwych do przyjęcia co najmniej przez znaczącą większość zasad postępowania w swojej pracy. Toczy się wreszcie spór dotyczący samej natury etyki.

Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych zasad etyki personalistycznej na tle innych poglądów moralnych obecnych we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-FI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do wybranych zagadnień antropologii filozoficznej, zarówno w wymiarze systematycznym, jak i historycznym. Kolejne zajęcia wprowadzają studenta w poszczególne tematy, których celem jest ukazanie stosunku "człowieka" w rozmaitych aspektach (prawa, kultury, języka, techniki, religii, rodziny, szaleństwa, państwa, czasu, historii, polityki, wartości, nauki itd).

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-HF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:Podstawowy

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest ukazanie najważniejszych stanowisk filozoficznych. Psychologia genetycznie związana jest z filozofią – była jej częścią i dopiero z czasem wyodrębniła się jako samodzielna dyscyplina naukowa – stąd wiele pytań, które dziś rozwiązuje psychologia stawianych było na gruncie filozofii. Wykład będzie koncentrował się na tych właśnie problemach, które dziś rozwiązuje psychologia, a które korzenie swoje mają w filozofii.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-HP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Spektrum tematycznym wykładów realizowanych w ramach tego przedmiotu, a zatem i podstawowym ich celem, jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia, pytania i problemy klasycznej myśli psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych i filozoficznych korzeni oraz kulturowego i biograficznego kontekstu powstania oraz logiki zmiany paradygmatów, w ramach których była/jest rozwijana.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-LC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje elementy klasycznej semiotyki, logiki formalnej. Całość materiału jest przedstawiana w trakcie 16 godzin. Zajęcia są połączeniem formy wykładu i ćwiczeń z akcentem na stronę praktyczną prezentowanych narzędzi logicznych. W ramach kursu, studenci poznają logiczną koncepcję języka, kategorie syntaktyczne, elementy teorii zbiorów (zakresów pojęć). Centralnym zagadnieniem jest kwestia wynikania logicznego: definicja i przykłady zastosowania.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-MO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Metodologia ogólna realizowany jest w wymiarze 32 godzin wykładu.

Najważniejszym celem wykładu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi tego, czym jest nauka i metodologia, a także ze sposobem rozumowania w naukach empirycznych. W dalszej części kursu studenci zostaną zapoznani z przebiegiem procesu badawczego w psychologii, sposobem formułowania problemów i hipotez badawczych, modelami badawczymi w psychologii: eksperymentalnymi i korelacyjnymi.

Po zakończeniu kursu studenci będę potrafili: ocenić poprawność wprowadzonych definicji oraz stawianych hipotez badawczych w kontekście danej koncepcji psychologicznej we własnej pracy (np. magisterskiej) czy w pracy opublikowanej w piśmie naukowym, identyfikować zmienne zależne i niezależne oraz poprawnie rozpoznawać poziom ich pomiaru, a także poprawnie identyfikować model badawczy, w ramach którego realizowane było badanie.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PUP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się i rozwijanie podstawowych umiejętności interpersonalnych koniecznych do nawiązywania relacji, komunikowania się z innymi ludźmi oraz efektywnej współpracy.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-STC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ze Statystyki, obejmujący 32 godziny zajęć, stanowi wprowadzenie do statystyki opisowej i indukcyjnej powszechnie wykorzystywanej w psychologii, przybliżając Studentom podstawowe zasady testowania hipotez w badaniach naukowych. Program nauczania obejmuje problematykę opisu statystycznego analizowanych zmiennych oraz wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Głównym celem tego kursu jest opanowanie podstawowych pojęć statystycznych i wybranych metod statystycznej analizy danych, stosowanych w badaniach psychologicznych.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-WP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami i terminologią współczesnej psychologii naukowej i przygotowanie do właściwej recepcji przedmiotów psychologii teoretycznej i stosowanej w następnych latach studiów na kierunku psychologia.

Wymagania wstępne: obecność na zajęciach

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)