Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PDP1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychometria
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06, PS_U4, PS_U06,

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu statystyki i metodologii badań psychologicznych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji, adaptacji oraz stosowania testów psychologicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji, adaptacji oraz stosowania testów psychologicznych.

Literatura:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: PTP PTP.

APA (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Warszawa: PTP PTP

Bedyńska, S., Brzezicka A., (2007). Statystyczny drogowskaz. Warszawa: Academica.

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drwal, R. Ł (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. student zna zasady konstrukcji testów psychologicznych oraz interpretacji uzyskanych wyników badania testowego.

2. Zna podstawy działania oprogramowania SPSS.

Kompetencje:

3. student potrafi dobrać odpowiednie metody konstruowania testu oraz zastosowania narzędzi, w zależności od celu diagnostycznego lub badawczego.

4. Potrafi dobrać odpowiednie metody statystyczne wykorzystując oprogramowanie SPSS podczas konstrukcji narzędzi własnych.

Umiejętności:

5. student umie ocenić własności psychometryczne oraz przydatność narzędzi.

6. Potrafi wykorzystać strategie konstrukcji testu oraz posługiwać się oprogramowaniem SPSS.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Informacje podane w sekcji dotyczącej grup ćwiczeniowych.

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra: student bardzo dobrze zna zasady konstrukcji testów psychologicznych oraz bardzo dobrze interpretuje uzyskane wyniki badania testowego. Poprawnie ocenia własności psychometryczne oraz przydatność narzędzi badawczych. Bardzo dobrze opanował podstawy działania oprogramowania SPSS.

ocena dobra: student dobrze zna zasady konstrukcji testów psychologicznych oraz dobrze interpretuje uzyskane wyniki badania testowego. Poprawnie ocenia własności psychometryczne oraz przydatność narzędzi badawczych. Dobrze opanował podstawy działania oprogramowania SPSS.

ocena dostateczna: student zna zasady konstrukcji testów psychologicznych oraz poprawnie interpretuje uzyskane wyniki badania testowego. Poprawnie ocenia własności psychometryczne oraz przydatność narzędzi badawczych. Opanował podstawy działania oprogramowania SPSS.

ocena niedostateczna: student nie zna zasad konstrukcji testów psychologicznych oraz błędnie interpretuje uzyskane wyniki badania testowego. Błędnie ocenia własności psychometryczne oraz przydatność narzędzi badawczych. Nie opanował podstawy działania oprogramowania SPSS.

Praktyki zawodowe:

N/D

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad0-CfmMqUqqj7ufCN0qbUhwdNFpcsd5mVt_bQkIcRso1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5c45561-0cbb-40be-9c5e-834dc5c8b80c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji, adaptacji oraz stosowania testów psychologicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji, adaptacji oraz stosowania testów psychologicznych.

Literatura:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: PTP PTP.

APA (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Warszawa: PTP PTP

Bedyńska, S., Brzezicka A., (2007). Statystyczny drogowskaz. Warszawa: Academica.

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drwal, R. Ł (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Scholar.

Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot "Statystyka"

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS (3 pkt):

Udział w zajęciach: 16 h

praca własna studenta: 18 h

czas na naukę do kolokwium: 41 h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji, adaptacji oraz stosowania testów psychologicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji, adaptacji oraz stosowania testów psychologicznych.

Literatura:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: PTP PTP.

APA (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Warszawa: PTP PTP

Bedyńska, S., Brzezicka A., (2007). Statystyczny drogowskaz. Warszawa: Academica.

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drwal, R. Ł (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Scholar.

Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot "Statystyka"

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS (3 pkt):

Udział w zajęciach: 16 h

praca własna studenta: 18 h

czas na naukę do kolokwium: 41 h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji, adaptacji oraz stosowania testów psychologicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji, adaptacji oraz stosowania testów psychologicznych.

Literatura:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: PTP PTP.

APA (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Warszawa: PTP PTP

Bedyńska, S., Brzezicka A., (2007). Statystyczny drogowskaz. Warszawa: Academica.

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drwal, R. Ł (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Scholar.

Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot "Statystyka"

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)