Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia dobrostanu, zdrowia i stresu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PDZS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia dobrostanu, zdrowia i stresu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13

PS_W14

PS_U12

PS_K04

Wymagania wstępne:

zainteresowanie tematyką zajęć

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z stanem współczesnej wiedzy na temat psychologii zdrowia i psychologii dobrostanu (nazywanej także psychologią pozytywną) oraz psychologii stresu.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z stanem współczesnej wiedzy na temat psychologii zdrowia, psychologii dobrostanu (nazywanej także psychologią pozytywną) i psychologii stresu. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane: definicje psychologii zdrowia, modele stosowane w psychologii zdrowia i modele zachowań zdrowotnych, czynniki wpływające pozytywnie na zdrowie oraz pomoc psychologiczna stosowane w obszarze psychologii zdrowia. Podczas zajęć zostaną również omówione najważniejsze odkrycia w obszarze psychologii dobrostanu. Ponadto przedstawione zostaną trzy sposoby rozumienia stresu oraz strategie radzenia sobie z nim.

Literatura:

1. Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN, 2012.

2. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Heszen-Niejodek I (2000) Psychologiczne problemy chorych somatycznie. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (tom 3, s. 513-531). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Heszen-Niejodek I (2021) Psychologia stresu. Warszawa: Akademia Psychologii.

5. Heszen-Niejodek I, Wrześniewski K (2000) Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 3, s. 443-492). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Linley P.A., Joseph S., Psychologia pozytywna w praktyce, Warszawa: PWN, 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS_W13 student zna i rozumie, jakie jest znaczenie stresu, kryzysów, konfliktów w życiu człowieka oraz posiada wiedzę na temat zapobiegania i przeciwdziałania tym zjawiskom.

PS_W14 student zna i rozumie, jak analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobieganiu potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych.

PS_U12 student potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne.

PS_K04 student jest gotów do organizowania szkoleń prezentujących problemy psychologiczne oraz analizowania praktycznych zagadnień psychologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

-na ocenę 5: Student będzie posiadał bogatą wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej i psychologii stresu.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość bogatą wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej i psychologii stresu.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał niewielką, aczkolwiek wystarczającą wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej i psychologii stresu.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wystarczającej wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej i psychologii stresu.

Umiejętności

-na ocenę 5: Student będzie posiadał bardzo dużą umiejętność identyfikowania pojawiających się w otoczeniu problemów, które można rozwiązać z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość dużą umiejętność identyfikowania pojawiających się w otoczeniu problemów, które można rozwiązać z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał niewielką, chociaż wystarczającą umiejętność identyfikowania pojawiających się w otoczeniu problemów, które można rozwiązać z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wystarczającej umiejętności identyfikowania pojawiających się w otoczeniu problemów, które można rozwiązać z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

Kompetencje

-na ocenę 5: Student będzie potrafił bardzo sprawnie rozmawiać z osobami u których pojawiają się problemy psychiczne i egzystencjalne z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił dość sprawnie rozmawiać z osobami u których pojawiają się problemy psychiczne i egzystencjalne z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił w niewielkim, chociaż wystarczającym stopniu rozmawiać z osobami u których pojawiają się problemy psychiczne i egzystencjalne z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił rozmawiać z osobami rozmawiać z osobami u których pojawiają się problemy psychiczne i egzystencjalne z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z stanem współczesnej wiedzy na temat psychologii zdrowia, psychologii dobrostanu (nazywanej także psychologią pozytywną) i psychologii stresu.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z stanem współczesnej wiedzy na temat psychologii zdrowia, psychologii dobrostanu (nazywanej także psychologią pozytywną) i psychologii stresu. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane: definicje psychologii zdrowia, modele stosowane w psychologii zdrowia i modele zachowań zdrowotnych, czynniki wpływające pozytywnie na zdrowie oraz pomoc psychologiczna stosowane w obszarze psychologii zdrowia. Podczas zajęć zostaną również omówione najważniejsze odkrycia w obszarze psychologii dobrostanu. Ponadto przedstawione zostaną trzy sposoby rozumienia stresu oraz strategie radzenia sobie z nim.

Literatura:

1. Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN, 2012.

2. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Heszen-Niejodek I (2000) Psychologiczne problemy chorych somatycznie. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (tom 3, s. 513-531). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Heszen-Niejodek I (2021) Psychologia stresu. Warszawa: Akademia Psychologii.

5. Heszen-Niejodek I, Wrześniewski K (2000) Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 3, s. 443-492). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Linley P.A., Joseph S., Psychologia pozytywna w praktyce, Warszawa: PWN, 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z stanem współczesnej wiedzy na temat psychologii zdrowia i psychologii dobrostanu (nazywanej także psychologią pozytywną) oraz psychologii stresu.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z stanem współczesnej wiedzy na temat psychologii zdrowia, psychologii dobrostanu (nazywanej także psychologią pozytywną) i psychologii stresu. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane: definicje psychologii zdrowia, modele stosowane w psychologii zdrowia i modele zachowań zdrowotnych, czynniki wpływające pozytywnie na zdrowie oraz pomoc psychologiczna stosowane w obszarze psychologii zdrowia. Podczas zajęć zostaną również omówione najważniejsze odkrycia w obszarze psychologii dobrostanu. Ponadto przedstawione zostaną trzy sposoby rozumienia stresu oraz strategie radzenia sobie z nim.

Literatura:

1. Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN, 2012.

2. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Heszen-Niejodek I (2000) Psychologiczne problemy chorych somatycznie. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (tom 3, s. 513-531). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Heszen-Niejodek I (2021) Psychologia stresu. Warszawa: Akademia Psychologii.

5. Heszen-Niejodek I, Wrześniewski K (2000) Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 3, s. 443-492). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Linley P.A., Joseph S., Psychologia pozytywna w praktyce, Warszawa: PWN, 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z stanem współczesnej wiedzy na temat psychologii zdrowia, psychologii dobrostanu (nazywanej także psychologią pozytywną) i psychologii stresu.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z stanem współczesnej wiedzy na temat psychologii zdrowia, psychologii dobrostanu (nazywanej także psychologią pozytywną) i psychologii stresu. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane: definicje psychologii zdrowia, modele stosowane w psychologii zdrowia i modele zachowań zdrowotnych, czynniki wpływające pozytywnie na zdrowie oraz pomoc psychologiczna stosowane w obszarze psychologii zdrowia. Podczas zajęć zostaną również omówione najważniejsze odkrycia w obszarze psychologii dobrostanu. Ponadto przedstawione zostaną trzy sposoby rozumienia stresu oraz strategie radzenia sobie z nim.

Literatura:

1. Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN, 2012.

2. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Heszen-Niejodek I (2000) Psychologiczne problemy chorych somatycznie. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (tom 3, s. 513-531). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Heszen-Niejodek I (2021) Psychologia stresu. Warszawa: Akademia Psychologii.

5. Heszen-Niejodek I, Wrześniewski K (2000) Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 3, s. 443-492). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Linley P.A., Joseph S., Psychologia pozytywna w praktyce, Warszawa: PWN, 2007.

oraz materiały dostarczone przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)