Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia międzykulturowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02; PS_W08; PS_U01

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie słuchaczom ciekawych związków między kulturą a procesami psychicznymi.

Poruszane podczas zajęć treści umożliwiają pełniejsze rozumienie kultury i jej wpływu na zachowanie człowieka. Wykład wspomaga rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, podkreśla wartość szanowania kulturowej różnorodności, jak również poszukiwania międzykulturowych podobieństw.

Efekt kształcenia:

- nabycie umiejętności definiowania kultury i określenia związków między kulturą a zachowaniem człowieka; -wiedza na temat różnic międzulturowych; - umiejętność pracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i społecznej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Psychologia kultury a psychologia międzykulturowa

2. Metody badawcze w psychologii międzykulturowej.

3. Paradygmaty psychologii międzykulturowej. Model eko-kulturowy Johna Berry`ego

4. Badania Geerta Hofstede i wsp. nad wymiarami kulturowymi

5. Badania wymiarów kulturowych GLOBE

6. Wartości a kultura. Teoria wartości Schwartza oraz teoria rozwoju ludzkiego Welzela i Ingleharta

7. Aksjomaty społeczne

8. Dobrostan psychologiczny i jego uwarunkowania kulturowe.

9. Uwarunkowania kulturowe narcyzmu i roszczeniowości.

10. Tożsamość a relacje międzygrupowe.

11. Kultura polska i jej specyfika

12. Psychologia ewolucyjna a międzykulturowa: Natura czy kultura?

13. Religia jako kultura

14. Akulturacja

Literatura:

Literatura podstawowa:

Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: PWN, Scholar.

Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Drogosz, M. (2005). (red.). Jak Polacy wygrywają, jak Polacy przegrywają. Gdańsk: GWP.

Gebauer, J., Sedikides, C., Neberich, A. (2012). Religiosity, social self-esteem and psychological adjustment: On the crosscultural

specificity of psychological benefits of religiosity. Psychological Science, 1-3.

Nisbett, R. (2009). Geografia myślenia. Sopot: Smak Słowa.

Różycka, J. (2012). Życie społeczne jako gra. Kontekst międzykulturowy. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Żemojtel-Piotrowska, M. (2016). Psychologiczne wyznaczniki roszczeniowości w perspektywie międzykulturowej. Warszawa:

Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student posiada wiedzę dot. specyfiki zainteresowań psychologii międzykulturowej.

Student posiada wiedzę z zakresu psychologii międzykulturowej i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka w różnych sferach funkcjonowania: osobistej, rodzinnej, społecznej, zdrowotnej, zawodowej.

Student rozumie i interpretuje zmienność zachowań jednostkowych w kontekście społecznym.

Umiejętności:

Student potrafi tworzyć opinie na temat zróżnicowanych interpretacji psychologicznych ludzkich zachowań.

Student potrafi analizować wyniki badań międzykulturowych, dokonywać ich porównań, formułować wnioski, przewidywać

implikacje praktyczne.

Student potrafi zastosować wiedzę z zakresu psychologii międzykulturowej w planowaniu projektów badawczych i działań o

charakterze psychoedukacyjnym.

Kompetencje:

Student przejawia postawę otwartości i ciekawości wobec problematyki wielokulturowości.

Student bierze udział w dyskusjach dot. omawianych problemów społecznych, wyraża swoje zdanie, dzieli się

doświadczeniami.

Student docenia dorobek psychologii międzykulturowej w wyjaśnianiu aktualnych problemów społecznych - potrafi to

zilustrować w pracy twórczej.

Metody i kryteria oceniania:

metoda: egzamin testowy sprawdzający wiedzę z zakresu tematyki wykładów i wskazanej literatury

Student w ramach dodatkowych aktywności (udział w badaniach psychologicznych, aktywność na zajęciach) może uzyskać dodatkowe punkty.

Kryterium zaliczenia: otrzymanie min. 50 % punktów na egzaminie obejmującym zagadnienia przedmiotu.

Egzamin obejmuje 20 pytań testowych o zróżnicowanym poziomie trudności:

10-12: dst

13-14: dst +

15-16: db

17-18: db +

19-20: bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski
Prowadzący grup: Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski
Prowadzący grup: Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski
Prowadzący grup: Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)