Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia małżeństwa i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PMR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia małżeństwa i rodziny
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08; PS_W09; PS_U12


Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie roli małżeństwa i rodziny w życiu człowieka; podstawowych czynników warunkujących wysoką jakość związku małżeńskiego, ukazanie seksualności jako integralnej wartości związanej ze strukturą osobowości człowieka, a także analiza wpływu środowiska rodziny pochodzenia na dalsze życie człowieka oraz przeanalizowanie podstawowych funkcji rodziny.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Systemowa koncepcja rodziny. Homeostaza w rodzinie, komunikacja wewnątrzrodzinna, granice w systemie rodzinnym. Struktura rodziny w różnych systemach rodzinnych: rodzina niezaangażowana i uwikłana. Więzi w rodzinie.

Fazy rozwoju rodziny - ich zagrożenia i zadania rozwojowe

Metody diagnostyczne stosowane w psychologii małżeństwa i rodziny - genogram oraz mapa przestrzeni życiowej rodziny;

Znaczenie doświadczeń z okresu dzieciństwa w budowaniu relacji w małżeństwie i rodzinie. Wpływ rodziny pochodzenia na kształtowanie się relacji w małżeństwie.

Satysfakcja ze związku - czynniki warunkujące wysoką jakość związku małżeńskiego.

Satysfakcja seksualna.

Samotność - ukryta epidemia

Modele: model procesu funkcjonowania rodziny Skinner i Steinhauer

Modele: model kołowy Olsona

Modele: model VSA Karney i Bradbury

Rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie, przyczyny konfliktów na poszczególnych etapach trwania związku; sytuacje kryzysowe w małżeństwie, przyczyny i terapia.

Więź w rodzinie - teoria przywiązania - przywiązanie w dorosłości, przywiązanie w małżeństwie.

Komunikacja w małżeństwie i rodzinie.

Trening komunikacji.

Spór konstruktywny.

Literatura:

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Plopa, M. (2007). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Warszawa: Impuls.

Plopa, M. (2008). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Warszawa: Impuls.

Ryś M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś, M. (2020). Poczucie własnej wartości i odporność psychiczna osób wzrastających w różnych systemach rodzinnych, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe UKSW.

Wojciszke B. (1993). Psychologia miłości. Intymność - Namiętność - Zaangażowanie. Gdańsk: GWP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student powinien nabyć wiedzę o podstawach funkcjonowania rodziny, jej historii i teraźniejszości, znać zasady systemowego funkcjonowania rodziny, a także zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu rodzin prawidłowych, dysfunkcyjnych i dysfunkcjonalnych

UMIEJĘTNOŚCI: Student powinien zdobyć umiejętności korzystania z nabytej wiedzy, potrzebnej do identyfikacji różnego rodzaju problemów rodzinnych

KOMPETENCJE/POSTAWY: Słuchacz powinien mieć świadomość konieczności stałego uzupełniania wiedzy. Powinien się cechować postawą otwartości na różnego rodzaju problemy i uzyskać kompetencje wstępnego ich diagnozowania.

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących psychologii małżeństwa i rodziny, zna różne podejścia w zakresie psychologii rodziny i potrafi krytycznie je przeanalizować, potrafi przeanalizować zależności dotyczące uwarunkowań trwałości i wysokiej jakości związku małżeńskiego i rodziny. Potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe, wyniki badań w tym zakresie.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje specyfikę psychologii małżeństwa i rodziny, zna różne podejścia w zakresie psychologii rodziny, potrafi wskazać istotne uwarunkowania trwałości i wysokiej jakości związku małżeńskiego i funkcjonowania rodziny, potrafi je omówić i wskazać na ich wagę i znaczenie. Potrafi przedstawić wyniki badań w tym zakresie.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać istotne uwarunkowania trwałości i wysokiej jakości związku małżeńskiego i funkcjonowania rodziny oraz potrafi je omówić.

- na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest psychologia małżeństwa i rodziny, nie potrafi wskazać uwarunkowań wysokiej jakości związku małżeńskiego oraz trwałości i spójności rodziny..

Metoda weryfikacji efektów kształcenia - egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lipska
Prowadzący grup: Anna Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Materiały zamieszczone na MSTeams

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ryś M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wojciszke B. (1993). Psychologia miłości. Intymność - Namiętność - Zaangażowanie. Gdańsk: GWP.

Plopa, M. (2007). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Warszawa: Impuls.

Plopa, M. (2008). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Warszawa: Impuls.

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Wymagania wstępne:

Oczekuje się, że student posiada wiedzę z zakresu psychologii rozwoju człowieka i wychowawczej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś
Prowadzący grup: Maria Ryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie roli małżeństwa i rodziny w życiu człowieka; podstawowych czynników warunkujących wysoką jakość związku małżeńskiego, ukazanie seksualności jako integralnej wartości związanej ze strukturą osobowości człowieka, a także analiza wpływu środowiska rodziny pochodzenia na dalsze życie człowieka oraz przeanalizowanie podstawowych funkcji rodziny.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Psychologia rodziny a inne działy psychologii

Znaczenie doświadczeń z okresu dzieciństwa w budowaniu relacji w małżeństwie i rodzinie.

Wpływ rodziny pochodzenia na kształtowanie się relacji w małżeństwie. Zaspokojenie podstawowych potrzeb; prawidłowego obrazu siebie w budowaniu intymnych relacji interpersonalnych; postawy rodziców wobec dzieci w okresie ich dzieciństwa a funkcjonowanie związku małżeńskiego i rodziny u ich dzieci (problem toksyczności).

Systemowa koncepcja rodziny.

Struktura rodziny w różnych systemach rodzinnych: rodzina prawidłowa, nadopiekuńcza, władzy, chaotyczna i uwikłana.

Dojrzałość do zawarcia małżeństwa

Typologie związków małżeńskich

Motywacja zawarcia związku małżeńskiego

Różnice psychiczne pomiędzy kobietami i mężczyznami

Komunikacja w małżeństwie

Konflikty w relacjach małżeńskich

Rodzina jako wspólnota

Więzi w rodzinie. Dynamika oddziaływań rodziny.

Postawy rodzicielskie

Style wychowania

Funkcje rodziny w poszczególnych okresach rozwoju.

Literatura:

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Plopa, M. (2007). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Warszawa: Impuls.

Plopa, M. (2008). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Warszawa: Impuls.

Ryś M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś, M. (2020). Poczucie własnej wartości i odporność psychiczna osób wzrastających w różnych systemach rodzinnych, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe UKSW.

Wojciszke B. (1993). Psychologia miłości. Intymność - Namiętność - Zaangażowanie. Gdańsk: GWP.

Wymagania wstępne:

Oczekuje się, że student posiada wiedzę z zakresu psychologii rozwoju człowieka i wychowawczej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyżkowska
Prowadzący grup: Anna Czyżkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Systemowa koncepcja rodziny. Homeostaza w rodzinie, komunikacja wewnątrzrodzinna, granice w systemie rodzinnym. Struktura rodziny w różnych systemach rodzinnych: rodzina niezaangażowana i uwikłana. Więzi w rodzinie.

Fazy rozwoju rodziny - ich zagrożenia i zadania rozwojowe

Metody diagnostyczne stosowane w psychologii małżeństwa i rodziny - genogram oraz mapa przestrzeni życiowej rodziny;

Znaczenie doświadczeń z okresu dzieciństwa w budowaniu relacji w małżeństwie i rodzinie. Wpływ rodziny pochodzenia na kształtowanie się relacji w małżeństwie.

Satysfakcja ze związku - czynniki warunkujące wysoką jakość związku małżeńskiego.

Satysfakcja seksualna.

Samotność - ukryta epidemia

Modele: model procesu funkcjonowania rodziny Skinner i Steinhauer

Modele: model kołowy Olsona

Modele: model VSA Karney i Bradbury

Rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie, przyczyny konfliktów na poszczególnych etapach trwania związku; sytuacje kryzysowe w małżeństwie, przyczyny i terapia.

Więź w rodzinie - teoria przywiązania - przywiązanie w dorosłości, przywiązanie w małżeństwie.

Komunikacja w małżeństwie i rodzinie.

Trening komunikacji.

Spór konstruktywny.

Literatura:

Materiały zamieszczone na MSTeams

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ryś M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wojciszke B. (1993). Psychologia miłości. Intymność - Namiętność - Zaangażowanie. Gdańsk: GWP.

Plopa, M. (2007). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Warszawa: Impuls.

Plopa, M. (2008). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Warszawa: Impuls.

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Wymagania wstępne:

Oczekuje się, że student posiada wiedzę z zakresu psychologii rozwoju człowieka i wychowawczej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyżkowska
Prowadzący grup: Anna Czyżkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)