Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08, PS_U04, PS_U05, PS_K01

Skrócony opis:

Wykłady z psychologii społecznej obejmują następujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem społecznym jednostki: podstawowe zjawiska w percepcji społecznej, funkcje i źródła stereotypów, uprzedzeń oraz dyskryminacji; powszechne zniekształcenia samowiedzy oraz ich konsekwencje dla społecznych zachowań jednostki; atrybucje przyczynowe: prawidłowości i zniekształcenia w interpretacji przyczyn zachowań ludzi; zjawisko atrakcyjności interpersonalnej, mechanizmy wpływu społecznego, funkcjonowanie grup społecznych, zachowania prospołeczne i agresywne.

Pełny opis:

1. Dziedziny i metody badań w psychologii społecznej

2. Wiedza człowieka o świecie

3. Podstawowe zjawiska w spostrzeganiu siebie i ludzi

4. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

5. Stereotypy płciowe

6. Interpretowanie przyczyn zachowań ludzi – atrybucje przyczynowe

7. Teoria dysonansu poznawczego, inni ludzie jako źródło dysonansu

8. Samowiedza – źródła i funkcje samowiedzy

9. Podstawowe zniekształcenia samowiedzy

10. Atrakcyjność interpersonalna – teorie i prawidłowości

11. Potrzeba sprawowania kontroli, konsekwencje braku poczucia kontroli

12. Grupy społeczne – zjawiska występujące w grupach

13. Wpływ społeczny – poziomy wpływu i konsekwencje

14. Zachowania prospołeczne –motywy zachowań prospołecznych

15. Zachowania prospołeczne – osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania

16. Zachowania agresywne

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza:

1. rozumie podstawowe zjawiska z zakresu percepcji społecznej

2. zna przyczyny powstawania uprzedzeń społecznych oraz rasizmu

3. zna źródła samowiedzy i podstawowe zniekształcenia samowiedzy

4. rozumie znaczenie atrakcyjności interpersonalnej dla funkcjonowania społecznego jednostki

5.Rozumie sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania zachowań prospołecznych i agresywnych

Umiejętności

1. Czyta ze zrozumieniem artykuły z psychologii społecznej

2. Identyfikuje uprzedzenia społeczne w swoim otoczeniu

3. Projektuje proste badania dotyczące pomiaru stereotypów i uprzedzeń

4. Przewiduje oceny atrakcyjności interpersonalnej jednostki na podstawie jej zachowania

Kompetencje

1. Jest wrażliwy na niesprawiedliwość społeczną

2. Potrafi asertywnie dyskutować - docenia poglądy innych

3. Potrafi logicznie komunikować swoje opinie na tematy społeczne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu:

2- zalicza test poniżej 50 % odpowiedzi

3 – zalicza test w granicach 50 – 60 procent poprawnych odpowiedzi

4 –zalicza test w granicach 70-80% poprawnych odpowiedzi

5 – zalicza test co najmniej w 90% poprawnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski
Prowadzący grup: Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski
Prowadzący grup: Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie - 32 godziny

Przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady z psychologii społecznej obejmują następujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem społecznym jednostki: podstawowe zjawiska w percepcji społecznej, funkcje i źródła stereotypów, uprzedzeń oraz dyskryminacji; powszechne zniekształcenia samowiedzy oraz ich konsekwencje dla społecznych zachowań jednostki; atrybucje przyczynowe: prawidłowości i zniekształcenia w interpretacji przyczyn zachowań ludzi; zjawisko atrakcyjności interpersonalnej, mechanizmy wpływu społecznego, funkcjonowanie grup społecznych, zachowania prospołeczne i agresywne.

Pełny opis:

1. Dziedziny i metody badań w psychologii społecznej

2. Wiedza człowieka o świecie

3. Podstawowe zjawiska w spostrzeganiu siebie i ludzi

4. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

5. Stereotypy płciowe

6. Interpretowanie przyczyn zachowań ludzi – atrybucje przyczynowe

7. Teoria dysonansu poznawczego, inni ludzie jako źródło dysonansu

8. Samowiedza – źródła i funkcje samowiedzy

9. Podstawowe zniekształcenia samowiedzy

10. Atrakcyjność interpersonalna – teorie i prawidłowości

11. Potrzeba sprawowania kontroli, konsekwencje braku poczucia kontroli

12. Grupy społeczne – zjawiska występujące w grupach

13. Wpływ społeczny – poziomy wpływu i konsekwencje

14. Zachowania prospołeczne –motywy zachowań prospołecznych

15. Zachowania prospołeczne – osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania

16. Zachowania agresywne

Literatura:

Aronson E. I in. (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka

Wojciszke B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)