Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PS1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08; PS_U04; PS_U05; PS_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności interpretowania obserwowanych na co dzień zjawisk społecznych w świetle współczesnych teorii wypracowanych na gruncie psychologii społecznej, a także zapoznanie studentów ze sposobami planowania badań i metodami badawczymi stosowanymi w psychologii społecznej.

Pełny opis:

Tematy

1. Percepcja społeczna – ocenianie ludzi na podstawie wyglądu i zachowania

2. Percepcja społeczna – rola kontekstu sytuacyjnego, różnice indywidualne

3. Percepcja społeczna – zjawisko samospełniającego się proroctwa. Trafność sądów

4. Stereotypy i uprzedzenia w życiu prywatnym i społecznym – metody pomiaru, jak walczyć z uprzedzeniami?

5. Stereotypy płciowe – dyskryminacja płciowa (seksizm), zagrożenie stereotypem

6. Błędy atrybucyjne w ocenie innych i własnej osoby

7. Związki samowiedzy i samooceny z doświadczeniem jednostki

8. Atrakcyjność interpersonalna, jakich ludzi lubimy?

9. Funkcjonowanie osób wewnątrz- i zewnątrzsterownych

10. Techniki manipulacji społecznej

11. Efektywność funkcjonowania grup społecznych – style kierowania

12. Zachowania pomocne – komu i dlaczego pomagamy?

13. Rola wychowania w kształtowaniu osobowości prospołecznej

14. Agresja – źródła agresji. Środki masowego przekazu

15. Agresja – sposoby radzenia sobie z agresją

16. Wypalenie zawodowe, przyczyny, sposoby zapobiegania

Literatura:

Podstawowa:

1. Elliot Aronson, Timothy D.Wilson, Robin M.Akert: Psychologia społeczna-serce i umysł., Zysk i S-ka wydawnictwo 1997

2. Elliot Aronson : Człowiek istota społeczna, PWN 1995

3. Robert Caldini: Wywieranie wpływu na ludzi-teoria i praktyka, GWP 2000

4. Wojciszke B. (2012). Psychologia społeczna, Wydawnictwo Scholar.

Uzupełniająca:

1. Rupert Brown: Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, GWP 2006

2. Roger R.Hock : 40 prac które zmieniły oblicze psychologii, GWP 2005

3. Mirosław Kofta, Teresa Szutrowa (red): Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN 1991

4. Piotr T. Nowakowski: Sekty-oblicza werbunku, Maternus Media 2001

5.Nelson, T.D. (2003). Psychologia uprzedzeń. GWP, Gdańsk.

6. Stephan, W.G., Stephan, C.W. (1999). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. GWP, Gdańsk

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Posiada wiedzę na temat przedmiotu badań i metod stosowanych w psychologii społecznej.

2. Posiada wiedzę na temat prawidłowości rządzących spostrzeganiem społecznym, zna podstawowe zniekształcenia w spostrzeganiu innych ludzi i własnej osoby, zna teorie wyjaśniające powstawanie tych zniekształceń.

3. Zna teorie wyjaśniające powstawanie uprzedzeń społecznych.

4. Posiada wiedzę na temat atrakcyjności interpersonalnej i możliwości wpływania na własną atrakcyjność poprzez autoprezentację.

Umiejętności:

6. Student potrafi czytać ze zrozumieniem literaturę z zakresu psychologii społecznej.

7. Student potrafi krytycznie oceniać sens badań psychologicznych, odwołując się do metodologii tych badań i uwarunkowań kulturowych.

8. Potrafi stawiać pytania badawcze i odpowiadać na nie odwołując się do wiedzy naukowej.

Kompetencje:

9. Student potrafi interpretować poglądy i zachowania ludzi odwołując się do teorii psychologicznych.

10. Podobnie potrafi dystansować się do własnych poglądów i zachowań.

11. Potrafi dyskutować, konstruktywnie krytykować poglądy odmienne od własnych

Opis ECTS (4 pkt):

Udział w zajęciach: 32 h

Przygotowanie do ćwiczeń: 18 h

czas na napisanie pracy zaliczeniowej: 30 h

czas na naukę do kolokwium: 30 h

Łącznie: 110 h

Metody i kryteria oceniania:

Informacje dotyczące metod oraz kryteriów zaliczenia są podane w sekcji dotyczącej grup zajęciowych.

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących funkcjonowania społecznego, bardzo dobrze analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii społecznej

ocena dobra (4) - student dobrze orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących funkcjonowania społecznego, dobrze analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii społecznej

ocena dostateczna (3) - student słabo orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących funkcjonowania społecznego, słabo analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, słabo dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii społecznej

ocena niedostateczna (2) - student nie zna psychologicznych teorii dotyczących funkcjonowania społecznego, nie potrafi analizować zachowań w kontekście określonych teorii psychologicznych, źle dobiera i źle wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii społecznej

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch, Bartosz Jasiński
Prowadzący grup: Dominik Gołuch, Bartosz Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności interpretowania obserwowanych na co dzień zjawisk społecznych w świetle współczesnych teorii wypracowanych na gruncie psychologii społecznej, a także zapoznanie studentów ze sposobami planowania badań i metodami badawczymi stosowanymi w psychologii społecznej.

Pełny opis:

• Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny

• Poznanie społeczne

• Spostrzeganie społeczne

• Rozumienie siebie

• Konformizm

• Postawy i zmiana postaw

• Procesy grupowe

• Atrakcyjność interpersonalna

• Zachowanie prospołeczne

• Agresja

• Uprzedzenia

• Psychologia społeczna a zdrowie i środowisko

• Psychologia społeczne a prawo i biznes

• Psychologia społeczna a stres

Literatura:

Podstawowa:

1. Elliot Aronson, Timothy D.Wilson, Robin M.Akert: Psychologia społeczna-serce i umysł., Zysk i S-ka wydawnictwo 1997

2. Elliot Aronson : Człowiek istota społeczna, PWN 1995

3. Robert Caldini: Wywieranie wpływu na ludzi-teoria i praktyka, GWP 2000

Uzupełniająca:

1. Rupert Brown: Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, GWP 2006

2. Roger R.Hock : 40 prac które zmieniły oblicze psychologii, GWP 2005

3. Mirosław Kofta, Teresa Szutrowa (red): Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN 1991

4. Piotr T. Nowakowski: Sekty-oblicza werbunku, Maternus Media 2001

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch, Bartosz Jasiński
Prowadzący grup: Dominik Gołuch, Bartosz Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS (4 pkt):

Udział w zajęciach: 32 h

Przygotowanie do ćwiczeń: 18 h

czas na napisanie pracy zaliczeniowej: 30 h

czas na naukę do kolokwium: 30 h

Łącznie: 110 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności interpretowania obserwowanych na co dzień zjawisk społecznych w świetle współczesnych teorii wypracowanych na gruncie psychologii społecznej, a także zapoznanie studentów ze sposobami planowania badań i metodami badawczymi stosowanymi w psychologii społecznej.

Pełny opis:

• Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny

• Poznanie społeczne

• Spostrzeganie społeczne

• Rozumienie siebie

• Konformizm

• Postawy i zmiana postaw

• Procesy grupowe

• Atrakcyjność interpersonalna

• Zachowanie prospołeczne

• Agresja

• Uprzedzenia

• Psychologia społeczna a zdrowie i środowisko

• Psychologia społeczne a prawo i biznes

• Psychologia społeczna a stres

Literatura:

Podstawowa:

1. Elliot Aronson, Timothy D.Wilson, Robin M.Akert: Psychologia społeczna-serce i umysł., Zysk i S-ka wydawnictwo 1997

2. Elliot Aronson : Człowiek istota społeczna, PWN 1995

3. Robert Caldini: Wywieranie wpływu na ludzi-teoria i praktyka, GWP 2000

Uzupełniająca:

1. Rupert Brown: Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, GWP 2006

2. Roger R.Hock : 40 prac które zmieniły oblicze psychologii, GWP 2005

3. Mirosław Kofta, Teresa Szutrowa (red): Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN 1991

4. Piotr T. Nowakowski: Sekty-oblicza werbunku, Maternus Media 2001

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch, Bartłomiej Nowak
Prowadzący grup: Dominik Gołuch, Bartłomiej Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS (4 pkt):

Udział w zajęciach: 32 h

Przygotowanie do ćwiczeń: 18 h

czas na napisanie pracy zaliczeniowej: 30 h

czas na naukę do kolokwium: 30 h

Łącznie: 110 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności interpretowania obserwowanych na co dzień zjawisk społecznych w świetle współczesnych teorii wypracowanych na gruncie psychologii społecznej, a także zapoznanie studentów ze sposobami planowania badań i metodami badawczymi stosowanymi w psychologii społecznej.

Pełny opis:

• Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny

• Poznanie społeczne

• Spostrzeganie społeczne

• Rozumienie siebie

• Konformizm

• Postawy i zmiana postaw

• Procesy grupowe

• Atrakcyjność interpersonalna

• Zachowanie prospołeczne

• Agresja

• Uprzedzenia

• Psychologia społeczna a zdrowie i środowisko

• Psychologia społeczne a prawo i biznes

• Psychologia społeczna a stres

Literatura:

Podstawowa:

1. Elliot Aronson, Timothy D.Wilson, Robin M.Akert: Psychologia społeczna-serce i umysł., Zysk i S-ka wydawnictwo 1997

2. Elliot Aronson : Człowiek istota społeczna, PWN 1995

3. Robert Caldini: Wywieranie wpływu na ludzi-teoria i praktyka, GWP 2000

Uzupełniająca:

1. Rupert Brown: Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, GWP 2006

2. Roger R.Hock : 40 prac które zmieniły oblicze psychologii, GWP 2005

3. Mirosław Kofta, Teresa Szutrowa (red): Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN 1991

4. Piotr T. Nowakowski: Sekty-oblicza werbunku, Maternus Media 2001

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch, Bartłomiej Nowak
Prowadzący grup: Dominik Gołuch, Bartłomiej Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)