Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13,PS_W17,PS_U04,PS_U011,PS_K04,PS_W17,PS_K06

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Student nabędzie wiedzę z zakresu podstaw rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej zróżnicowanej ze względu na rodzaj i specyfikę zaburzenia psychicznego.

Omówienie zagadnień psychopatologii ogólnej i szczegółowej. Zapoznanie z objawami chorób psychicznych i zaburzeń psychicznych (schizofrenią, chorobami afektywnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, otępieniami). Analiza problemów stygmatyzacji, a także specyfiki kontaktu z chorym psychicznie

Pełny opis:

Przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii celem poszerzenia ich ogólnego zasobu wiadomości, ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawy rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej oraz przekazanie elementów psychopatologii jako teoretycznych podstaw dotyczących patogenezy i mechanizmów zaburzeń psychicznych mających zastosowanie w zakresie nauczania psychologii klinicznej stosowanej

Literatura:

Aleksandrowicz J.: Zaburzenia nerwicowe. WN PZWL, Warszawa 1998.

Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. Urban & Partner, Wrocław 2002..

Grzywa A.: Omamy i urojenia. Urban & Partner, Wrocław 2000.

Jakubik A.: Zaburzenia osobowości. Wyd. 3. uaktualnione, WN PZWL, Warszawa 2003.

Kępiński A.: Melancholia. PZWL, Warszawa 1974.

Kępiński A.: Lęk. PZWL, Warszawa 1977.

Kępiński A.: Schizofrenia. Wyd. III, PZWL, Warszawa 1979.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. UWM „Vesalius”

Rybakowski J., Pużyński S. Wciórka J., ( red) ( 2009) Psychiatria Tom 2 Wrocław, Elesvier Urban&Partner

Seligman M., Walker E., Rosenhan D (2003) Psychopatologia. Warszawa Zysk i S-ka

Kaplan H., Sadock B.,( 1995) Psychiatria kliniczna. Wrocław. Urban & Partner

Cierpiałkowska L.,(2011) Psychopatologia, Wyd. Naukowe Scholar

Klimasiński K., ( 2000). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W wyniku kształcenia teoretycznego psycholog nabędzie umiejętność :

- definiowania i rozpoznawania objawów zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania, afektywnych, schizofrenicznych i związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

- różnicowania zaburzeń nerwicowych z zaburzeniami osobowości i afektywnymi

- różnicowania zaburzeń schizofrenicznych, psychozy po środkach odurzających, zaburzeń schizotypowych, zaburzeń schizoafektywnych i podwójnej diagnozy

- wykorzystywania wiedzy o stanie psychicznym i funkcjonowaniu pacjenta we wcześniejszych okresach rozwojowych, ważnych dla aktualnej diagnozy kompetencji społecznych; samodzielnego definiowania i rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

- samodzielnego różnicowania zaburzeń schizofrenicznych, psychozy po środkach odurzających, zaburzeń schizpotypowych, zaburzeń schizoafektywnych i podwójnej diagnozy

- samodzielnego różnicowania zburzeń nerwicowych z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami afektywnymi

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 2 ( ndst)- student nie potrafi odpowiedzieć na pytania zawarte w egzaminie pisemnym

Ocena 3 ( dst) student w ograniczonym stopniu potrafi odpowiedzieć na pytania - 60 % odpowiedzi poprawnych.

Ocena 4 ( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę z psychopatologii z elementami psychiatrii, potrafi udzielić 75% odpowiedzi poprawnych

Ocena 5 ( bdb)- student ma w pełni uporządkowaną wiedzę z psychopatologii, potrafi udzielić 95% odpowiedzi poprawnych na egzaminie pisemnym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)