Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca teoretyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PT1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca teoretyczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03; PS_W08; PS_K01;,PS_K07

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje, umożliwiające: (1) dokonywanie przeglądu literatury przedmiotu, (2) przeprowadzenie analizy i syntezy zgromadzonego materiału teoretycznego, (3) sformułowanie i uzasadnianie problemu badawczego, (4) sformułowanie i uzasadnienie pytań i hipotez badawczych, (5) teoretyczne zweryfikowanie hipotez oraz sformułowanie wniosków, a także (6) zapoznanie uczestników z obowiązującymi w psychologii standardami pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje, umożliwiające: (1) dokonywanie przeglądu literatury przedmiotu, (2) przeprowadzenie analizy i syntezy zgromadzonego materiału teoretycznego, (3) sformułowanie i uzasadnianie problemu badawczego, (4) sformułowanie i uzasadnienie pytań i hipotez badawczych, (5) teoretyczne zweryfikowanie hipotez oraz sformułowanie wniosków, a także (6) zapoznanie uczestników z obowiązującymi w psychologii standardami pisania tekstów naukowych.

Literatura:

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno;

Józefacka, N., Arciszewska-Leszczuk, A., Kołek, M. F. (2023). Metodologia i statysyka. Przewodnik naukowego turysty. Tom 1. PWN.

Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA7. Wydawnictwo Liberi Libri.

Nęcka, E., Stocki, R. (2006). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy. Kraków: Wydawnictwo Prac Naukowych Universitas.

A także literatura wybrana przez uczestników w zależności od opracowywanego zagadnienia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: Po zakończeniu zajęć student: (W1) zna podstawowe źródła literatury przedmiotu, (W2) rozumie znaczenie procesu analizy i syntezy teoretycznych i empirycznych przesłanek, leżących u podstaw formułowania problemów, pytań i hipotez badawczych, (W3) zna i rozumie wagę naukowego uzasadnienia podjętego problemu badawczego oraz jego rozwiązania, (W4) zna podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych na podstawie reguł APA.

UMIEJĘTNOŚCI: Po zakończeniu zajęć student (U1)potrafi korzystać z podstawowych źródeł literatury przedmiotu, takich jak elektroniczne wersje psychologicznych czasopism naukowych, baza czasopism elektronicznych EBSCO, gogle scholar czy portal naukowy researchgate.net, (U2) potrafi dokonać przeglądu literatury, ustalić aktualny stan wiedzy w danym zakresie, sformułować problem badań, zaproponować własne rozwiązanie, sformułować pytania i hipotezy badawcze, uzasadnić je, dokonać krytycznej teoretycznej weryfikacji hipotez i sformułować wnioski, (U3) stosuje standardy edytorskie tekstu zgodne z aktualnymi regułami APA, (U4) potrafi opracować krótkie syntetyczne sprawozdanie z przebiegu pracy badawczej zarówno w formie prezentacji multimedialnej, jak i pracy pisemnej.

KOMPETENCJE: Po zakończeniu zajęć student (K1) jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i potrafi wskazywać alternatywne sposoby analizowania i interpretowania problemów badawczych, (K2) potrafi organizować pracę w grupie i współpracować z innymi podczas pracy nad formułowaniem i rozwiązywaniem wspólnego problemu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (2): student opanował mniej niż 60% wiedzy, umiejętności i kompetencji, objętych programem nauczania: - nie potrafi samodzielnie dokonać przeglądu literatury przedmiotu i ustalić aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze, - nie potrafi formułować problemu, jego rozwiązania, pytań i hipotez badawczych, - nie potrafi ich uzasadnić, - nie zna i nie potrafi zastosować standardów edycji tekstów naukowych z psychologii zgodnych z regułami APA, - nie potrafi pracować w grupie nad formułowaniem i rozwiązywaniem problemu badawczego, - nie potrafi opracować i przedstawić raportu z tych prac w formie prezentacji multimedialnej i pracy pisemnej;

Na ocenę dostateczną (3): student w minimalnie wystarczającym stopniu opanował zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji objętych programem nauczania: - słabo zna dostępne środki i słabo potrafi samodzielnie dokonać przeglądu literatury przedmiotu i ustalić aktualny stanu wiedzy w danym obszarze, - słabo radzi sobie z formułowaniem problemu, jego rozwiązania, pytań i hipotez badawczych, - słabo radzi sobie z ich uzasadnianiem, - słabo orientuje się w stosowaniu standardów edycji tekstów naukowych z psychologii zgodnych z regułami APA, - z trudem przychodzi mu praca w grupie nad formułowaniem i rozwiązywaniem problemu badawczego, - słabo radzi sobie z przygotowaniem i przedstawianiem raportu z wykonanych prac zarówno w formie prezentacji multimedialnej, jak i pracy pisemnej;

Na ocenę dobrą (4): student w wystarczającym stopniu opanował zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji objętych tokiem nauczania i potrafi je zastosować: - wystarczająco dobrze zna dostępne środki i w wystarczającym stopniu potrafi samodzielnie dokonać przeglądu literatury przedmiotu i ustalić aktualny stanu wiedzy w danym obszarze, - wystarczająco dobrze radzi sobie z formułowaniem problemu, jego rozwiązania, pytań i hipotez badawczych, - wystarczająco dobrze radzi sobie z ich uzasadnianiem, - wystarczająco dobrze orientuje się w stosowaniu standardów edycji tekstów naukowych z psychologii zgodnych z regułami APA, - wystarczająco poprawnie i efektywnie pracuje w grupie nad formułowaniem i rozwiązywaniem problemu badawczego, - wystarczająco dobrze radzi sobie z przygotowaniem i przedstawianiem raportu z wykonanych prac zarówno w formie prezentacji multimedialnej, jak i pracy pisemnej;

Na ocenę bardzo dobrą (5): student dysponuje w zasadzie pełnym zakresem wiedzy, umiejętności i kompetencji objętych tokiem nauczania: potrafi w sposób kompetentny i wyczerpujący dokonywać przeglądu literatury przedmiotu i ustalać na tej podstawie aktualny stan wiedzy w danym obszarze, - bardzo dobrze radzi sobie z formułowaniem problemu, jego rozwiązania, pytań i hipotez badawczych, - potrafi w sposób kompetentny i wyczerpujący przedstawić ich uzasadnienie, - bardzo dobrze orientuje się w stosowaniu standardów edycji tekstów naukowych z psychologii zgodnych z regułami APA, - bardzo sprawnie i efektywnie potrafi pracować w grupie nad formułowaniem problemu badawczego i poszukiwaniem jego rozwiązywania, - bardzo dobrze radzi sobie z przygotowaniem i przedstawianiem wyczerpującego raportu z wykonanych prac zarówno w formie prezentacji multimedialnej, jak i pracy pisemnej;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- udział w zajęciach i konsultacje – 8 godzin;

- przygotowanie do zajęć (np. lektura wskazanych i wybranych tekstów) - 16 godzin;

- przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac w formie prezentacji multimedialnej - 18 godzin;

- przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac w formie pracy pisemnej - 18 godzin;

(60 godzin/ 30 = 2 punkty ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- udział w zajęciach i konsultacje – 8 godzin;

- przygotowanie do zajęć (np. lektura wskazanych i wybranych tekstów) - 16 godzin;

- przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac w formie prezentacji multimedialnej - 18 godzin;

- przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac w formie pracy pisemnej - 18 godzin;

(60 godzin/ 30 = 2 punkty ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Lewczuk
Prowadzący grup: Karol Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)