Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Basic psychological skills - exercises

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PUP
Erasmus code / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Basic psychological skills - exercises
Name in Polish: Podstawowe umiejętności psychologiczne
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_W01; PS_W02; PS_U01; PS_K01; PS_K07

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie się i rozwijanie podstawowych umiejętności interpersonalnych koniecznych do nawiązywania relacji, komunikowania się z innymi ludźmi oraz efektywnej współpracy.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest rozwinięcie kompetencji interpersonalnych służących nawiązaniu i budowania kontaktu z drugim człowiekiem opartego na zaufaniu i bezpieczeństwie.

W ramach zajęć studenci będą ćwiczyć i rozwijać: aktywne słuchanie, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych; rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne: plan zajęć, warunki zaliczenia, forma zajęć.

2. Budowanie efektywnej sytuacji edukacyjnej: ustalenie zasad współpracy, warunki bezpieczeństwa psychologicznego, integracja.

3. Wprowadzenie w temat komunikacji interpersonalnej: indywidualna ocena własnych umiejętności i obszarów do rozwoju. Zasady efektywnej komunikacji.

4. Aktywne słuchanie: narzędzia aktywnego słuchania. Wykład i ćwiczenia.

5. Aktywne słuchanie: narzędzia aktywnego słuchania. Ćwiczenia.

6. Aktywne słuchanie: narzędzia aktywnego słuchania. Ćwiczenia.

7. Konstruktywna i niekonstruktywna informacja zwrotna: różnice między komunikatem „ja” i komunikatem „ty”. Wykład i ćwiczenia.

8. Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu komunikatu „ja”: rozwijanie umiejętności. Podsumowanie zajęć.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

1. Steward J. (2007). Mosty zamiast murów: Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Rogers, C. R. (2023). O stawaniu się osobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Literatura uzupełniająca:

1.Sujak, E. (2021). ABC psychologii komunikacji. Kraków: Wydawnictwo WAM.

2.Krzysztofowicz, J. (2017). Czasem trudne, zawsze dobre. Jak zrozumieć i pokochać własne emocje. Poznań: Wydawnictwo Charaktery.

3.Sztander, W. (1999). Rozmowy które pomagają. Warszawa: Instytut psychologii Zdrowia PTP.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W obszarze wiedzy:

- student ma wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych;

- student ma wiedzą nt. budowaniu efektywnego kontaktu z drugim człowiekiem;

- student zna narzędzia aktywnego słuchania;

- student wie, jak wygląda komunikat "ja" i komunikat „ty”.

W obszarze umiejętności:

- student potrafi spostrzegać i lepiej rozumieć siebie i innych ludzi w relacjach międzyludzkich;

- student potrafi nawiązywać konstruktywne relacje interpersonalne;

- student potrafi stosować podstawowe zasady komunikacyjne, szczególnie związane z otrzymywaniem i udzielaniem informacji zwrotnych;

- student potrafi wyrażać siebie w sposób czytelny dla innych;

- student potrafi rozpoznawać przeżywane emocje;

- student potrafi określić i zmienić swoje zachowania czy nawyki, które są niepożądane i nie sprzyjają w budowaniu kontaktów z innymi ludźmi.

W obszarze kompetencji:

- student ma świadomość własnych umiejętności komunikacyjnych;

- student wykazuje odpowiedzialność za przebieg procesu nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy;

- student dąży do pracy nad własnym warsztatem umiejętności komunikacyjnych;

- student jest otwarty na pracę nad sobą;

- student chętnie podejmie się rozwoju w obszarze pogłębiania samoświadomości dotyczącej przeżywanych uczuć i wyrażania ich.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia przedmiotu (do wyboru):

Wariant 1

1. Obecność na zajęciach (100%; wszystkie spotkania).

2. Punktualność (obowiązuje także po przerwach).

3. Aktywne uczestniczenie w zajęciach (np. uczestniczenie w dyskusji, wykonywanie zadań podanych przez prowadzącego.

Ocena końcowa: bdb (5)

Wariant 2

1. Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

2. Recenzja książki Rogers, C. R. (2023). O stawaniu się osobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. Wraz z osobistą refleksją, podaniem przykładów.

3. Terminowe przesłanie pracy na zaliczenie.

Ocena końcowa: db (4)

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach w 100% i wybiorą wariant 2 zaliczenia (pisanie recenzji), a chciałyby otrzymać ocenę bdb (5) - dodatkowo piszą kolokwium.

Zakres materiału: Steward, J. (2007). Mosty zamiast murów: Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Część 1, 2 i 3.

Practical placement: (in Polish)

brak

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Agnieszka Gregorczyk
Group instructors: Monika Gregorczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Agnieszka Gregorczyk
Group instructors: Monika Gregorczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Monika Gregorczuk
Group instructors: Monika Gregorczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Monika Gregorczuk
Group instructors: Monika Gregorczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)