Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia wartości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia wartości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01;

Skrócony opis:

Podczas zajęć prezentowane będą teorie i koncepcje wartości, a także sposoby pomiaru wartości. Przedstawione będzie również miejsce wartości w psychologii rozwoju człowieka i psychologii osobowości oraz psychoterapii, psychologii zachowań konsumenckich, psychologii pracy i organizacji czy psychologii pozytywnej.

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cel przedmiotu: zapoznanie z tradycyjnymi koncepcjami wartości w psychologii, sposobami pomiaru wartości oraz z różnymi sposobami rozumienia wartości na gruncie niektórych dziedzin psychologii.

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna.

Literatura:

Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: znajomość teorii wartości w psychologii, znajomość narzędzi do pomiaru wartości, wiedza dotycząca wartości w rozwoju

Umiejętności: wykorzystanie wiedzy w analizie zachowań i relacji interpersonalnych.

Kompetencje społeczne: kompetencje w zakresie rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacji kryzysu w wartościowaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia: test sprawdzający wiedzę przekazywaną podczas wykładów.

Kryteria oceniania:

2 – student nie osiągnął wymaganych efektów kształcenia (poniżej 50% punktów)

3 – student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym (51–60% punktów)

3,5 – student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym plus (61–70% punktów)

4 – student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym (71–80% punktów)

4,5 – student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym plus (81–90% punktów)

5 – student osiągnął efekty kształcenia w stopniu bardzo dobrym (91–100% punktów).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Najderska
Prowadzący grup: Małgorzata Najderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Najderska
Prowadzący grup: Małgorzata Najderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Najderska
Prowadzący grup: Małgorzata Najderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Najderska
Prowadzący grup: Małgorzata Najderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)