Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to Psychology

General data

Course ID: WF-ZPS-N-WP
Erasmus code / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Introduction to Psychology
Name in Polish: Wprowadzenie do psychologii
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_W01; PS_W02; PS_U01; PS_K01; PS_K07

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami i terminologią współczesnej psychologii naukowej i przygotowanie do właściwej recepcji przedmiotów psychologii teoretycznej i stosowanej w następnych latach studiów na kierunku psychologia.

Wymagania wstępne: obecność na zajęciach

Full description:

Podczas wykładu zostaną przedstawiony przedmiot psychologii w okresie przednaukowym oraz stosowane wówczas metody oceny ludzi. W dalszej kolejności omówiony zostanie rozwój psychologii naukowej, naukowe metody badawcze, współczesne subdyscypliny psychologiczne oraz stosowane metody diagnostyczne. Ponadto zostanie przedstawiona charakterystyka głównych kierunków psychologii oraz biologiczne mechanizmy zachowania.

Bibliography:

Literatura obowiązkowa:

1. Terelak, J.T. (2008). Wprowadzenie do psychologii. Suwałki: Wyd. WSSM.

2. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom 1: Podstawy psychologii. Gdańsk. GWP.

3. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom 2: Procesy poznawcze. Gdańsk. GWP.

4. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk. GWP.

Literatura pomocnicza:

1. Aronson, E. (2002). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

2. Bryant, P.E., Colman, A.M. (red.) (1997). Psychologia rozwojowa. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

3. Chlewiński, Z., Hankała, A., Jagodzińska, M., Mazurek, B. (1997). Psychologia pamięci. Warszawa: WP.

4. Gasiul, H. (2002). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: Wyd. UKSW.

5. Gasiul, H. (2006). Psychologia osobowości: Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Wyd. Difin.

6. Maruszewski, T. (1996). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. Znak-Język-Rzeczywistość.

7. Reber, A.S. (red.) (2000). Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Naukowe SCHOLAR.

8.Strelau, J. (1987). O inteligencji człowieka. Warszawa: WP.

9. Terelak, J.F. (2007). Człowiek i stres. Bydgoszcz: Oficyna Wyd. BRANTA.

10. Tomaszewski, T. (1984). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa. WP.

11. Zimbardo, P.G., Ruch, F.L. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EK 1: student zna podstawową terminologię z zakresu psychologii,

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień i terminów z psychologii,

EK 3: student posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień z psychologii.

Umiejętności:

EK 4: student potrafi analizować, streszczać i prezentować teksty oraz opracowania z zakresu psychologii,

EK 5: student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia prezentowane w literaturze z zakresu psychologii,

EK 6: student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji dotyczące problemów psychologicznych.

Kompetencje:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu problematyki psychologicznej,

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne pod kątem prezentowanych zagadnień psychologicznych.

Assessment methods and assessment criteria:

Assessment methods:

• semester work written in the form of an essay, deadline for dedication - second week 01.2023

• a colloquium from the subjects listed in the syllabus [15 questions,], the deadline for the second week is 12.2023

• preparation and presentation of the paper, according to the schedule for the Deanery Group,

Criteria for evaluation:

• semester paper written in the form of an essay (0 ÷ 30 credits);

• colloquium - 15 questions rated 10 points.

Grading scale:

80 points,

dst +: 81-90 points,

db: 91-110 points,

db +: 111-130 points,

bdb: 131-150 points

• Preparation and presentation of the paper, according to the schedule for the Deanery Group

[0 ÷ 50 points].

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Zdzisław Kobos
Group instructors: Zdzisław Kobos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami i terminologią współczesnej psychologii naukowej i przygotowanie do właściwej recepcji przedmiotów psychologii teoretycznej i stosowanej w następnych latach studiów na kierunku psychologia.

Full description: (in Polish)

Podczas wykładu zostaną przedstawiony przedmiot psychologii w okresie przednaukowym oraz stosowane wówczas metody oceny ludzi. W dalszej kolejności omówiony zostanie rozwój psychologii naukowej, naukowe metody badawcze, współczesne subdyscypliny psychologiczne oraz stosowane metody diagnostyczne. Ponadto zostanie przedstawiona charakterystyka głównych kierunków psychologii oraz biologiczne mechanizmy zachowania. Ponadto zostaną przedstawione podstawowe procesy psychiczne i uwarunkowania funkcjonowania ludzi w sytuacjach społecznych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

1. Terelak, J.T. (2010). Wprowadzenie do psychologii (Wyd. II poprawione i rozszerzone). Białystok: Wyd. WSAP.

2. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom I: Podstawy psychologii. Gdańsk. GWP.

3. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom II: Procesy poznawcze. Gdańsk. GWP.

4. Zimbardo P.G., Ruch, F.L, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012,

Literatura pomocnicza:

1. Chlewiński, Z., Hankała, A., Jagodzińska, M., Mazurek, B. (1997). Psychologia pamięci. Warszawa: WP.

2. Maruszewski, T. (1996). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. Znak-Język-Rzeczywistość.

3. Reber, A.S. (red.) (2000). Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Naukowe SCHOLAR.

4.Tomaszewski, T. (1984). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa. WP.

5. Crisp Richard J., Turner Rhiannon N., Psychologia społeczna , PWN, Warszawa 2015

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Zdzisław Kobos
Group instructors: Zdzisław Kobos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami i terminologią współczesnej psychologii naukowej i przygotowanie do właściwej recepcji przedmiotów psychologii teoretycznej i stosowanej w następnych latach studiów na kierunku psychologia.

Full description: (in Polish)

Podczas wykładu zostaną przedstawiony przedmiot psychologii w okresie przednaukowym oraz stosowane wówczas metody oceny ludzi. W dalszej kolejności omówiony zostanie rozwój psychologii naukowej, naukowe metody badawcze, współczesne subdyscypliny psychologiczne oraz stosowane metody diagnostyczne. Ponadto zostanie przedstawiona charakterystyka głównych kierunków psychologii oraz biologiczne mechanizmy zachowania. Ponadto zostaną przedstawione podstawowe procesy psychiczne i uwarunkowania funkcjonowania ludzi w sytuacjach społecznych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

1. Terelak, J.T. (2010). Wprowadzenie do psychologii (Wyd. II poprawione i rozszerzone). Białystok: Wyd. WSAP.

2. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom I: Podstawy psychologii. Gdańsk. GWP.

3. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom II: Procesy poznawcze. Gdańsk. GWP.

4. Zimbardo P.G., Ruch, F.L, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012,

Literatura pomocnicza:

1. Chlewiński, Z., Hankała, A., Jagodzińska, M., Mazurek, B. (1997). Psychologia pamięci. Warszawa: WP.

2. Maruszewski, T. (1996). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. Znak-Język-Rzeczywistość.

3. Reber, A.S. (red.) (2000). Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Naukowe SCHOLAR.

4.Tomaszewski, T. (1984). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa. WP.

5. Crisp Richard J., Turner Rhiannon N., Psychologia społeczna , PWN, Warszawa 2015

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Piotr Radkiewicz
Group instructors: Piotr Radkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Piotr Radkiewicz
Group instructors: Piotr Radkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)