Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-2-AnDzLit-I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W02,

FK2_U03,

FK2_K03


Wymagania wstępne:

Ukończenie pełnego kursu PNJG i PNJŁ na studiach pierwszego stopnia

Pełny opis:

Analiza wybranych utworów i wątków literackich, uwzględniająca utwory ważne dla kultury i literatury europejskiej. Zajęcia obejmują lekturę tekstów w językach oryginalnych (język grecki i łaciński) oraz lekturę literatury sekundarnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu

literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych.

Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w

stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla

kilku dyscyplin naukowych.

Potrafi opracować wyniki własnych badań w zakresie

literaturoznawstwa oraz zaproponować oryginalne rozwiązania

złożonych i nietypowych problemów badawczych.

Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy, zainteresowań oraz pasji

do podjęcia praktycznych działań wspierających rozwój kulturalny

swojego środowiska, z uwzględnieniem wymogu przedsiębiorczości.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest praca semestralna, będąca analizą formalną i treściową wybranego tekstu literackiego. Kryteria oceny pracy.

Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą student powinien: analizując wybrany tekst, opierać się na tekście oryginalnym, dowodząc jego bardzo dobrego zrozumienia na poziomie językowym, zastosować metodologię i bardzo sprawnie posługiwać się terminologią literaturoznawczą poznaną na zajęciach; wykazać się gruntowną wiedzą na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz znajomością związanych z nim konwencji formalnych; wykorzystać wiedzę z zakresu historii literatury niezbędną do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Na ocenę dobrą student powinien: analizując wybrany tekst, opierać się na tekście oryginalnym, dowodząc jego poprawnego zrozumienia na poziomie językowym, poprawnie zastosować metodologię i w miarę sprawnie posługiwać się terminologią literaturoznawczą poznaną na zajęciach; wykazać się wiedzą na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz znajomością związanych z nim konwencji formalnych; odwołać się do wiedzy z zakresu historii literatury niezbędną do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Na ocenę dostateczną student powinien: analizując wybrany tekst, opierać się na tekście oryginalnym, posiłkując się przy tym istniejącym przekładem polskim, wykazać się znajomością podstawowej terminologii i zasad metodologii poznanej na zajęciach; wykazać się ogólną wiedzą na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz podstawową znajomością związanych z nim konwencji formalnych; wykazać się elementarną wiedzą z zakresu historii literatury niezbędną do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Student

na ocenę bdb

Zna bardzo dobrze na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych.

Rozumie bardzo dobrze kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla

kilku dyscyplin naukowych.

Potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych badań w zakresie

literaturoznawstwa oraz zaproponować oryginalne rozwiązania

złożonych i nietypowych problemów badawczych.

Jest gotów do wykorzystania bardzo dobrze swej wiedzy, zainteresowań oraz pasji do podjęcia praktycznych działań wspierających rozwój kulturalny

swojego środowiska, z uwzględnieniem wymogu przedsiębiorczości.

na ocenę db

Zna dobrze na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych.

Rozumie dobrze kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla

kilku dyscyplin naukowych.

Potrafi dobrze opracować wyniki własnych badań w zakresie

literaturoznawstwa oraz zaproponować oryginalne rozwiązania

złożonych i nietypowych problemów badawczych.

Jest gotów do wykorzystania dobrze swej wiedzy, zainteresowań oraz pasji do podjęcia praktycznych działań wspierających rozwój kulturalny

swojego środowiska, z uwzględnieniem wymogu przedsiębiorczości.

na ocenę dostat.

Zna dostatecznie na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych.

Rozumie dostatecznie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla

kilku dyscyplin naukowych.

Potrafi dostatecznie opracować wyniki własnych badań w zakresie

literaturoznawstwa oraz zaproponować oryginalne rozwiązania

złożonych i nietypowych problemów badawczych.

Jest gotów do wykorzystania w stopniu dostatecznym swej wiedzy, zainteresowań oraz pasji do podjęcia praktycznych działań wspierających rozwój kulturalny swojego środowiska, z uwzględnieniem wymogu przedsiębiorczości.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3axlafanLpTUitk4mLtr-73L4arpzrwGTQn3PSr8o831E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8ef7143c-0d36-4dce-be17-fa7ad0d4b926&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Zajęcia w TUTORINGU

ECTS 5

Udział w zajęciach = 2 ECTS

Przygotowanie do zajęć, zapoznanie się ze wskazanymi tekstami literackimi, samodzielna analiza tekstu, przygotowanie pracy zaliczeniowej = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw

Pełny opis:

jw

Literatura:

jw

Wymagania wstępne:

Zajęcia w TUTORINGU

kod zespołu:

rwlhed7

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)