Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Artistic Culture - Decorative Arts in a Museum

General data

Course ID: WH-MU-I-1-KuArDe-C-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Artistic Culture - Decorative Arts in a Museum
Name in Polish: Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Short description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone sztuce dekoracyjnej w muzeum, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Full description: (in Polish)

Celem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy o działalności muzealnej związanej ze sztuką dekoracyjną. Student w trakcie zajęć poznaje zagadnienia z zakresu gromadzenia, przechowywania i eksponowania przedmiotów zdobniczych oraz elementów wystroju wnętrz zabytkowych. Uzupełnia informacje o współczesnych zbiorach rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa i rynku sztuki na ziemiach polskich. Rozwija też umiejętności analizowania i interpretowania sposobów funkcjonowania placówek posiadających cenne eksponaty.

Bibliography: (in Polish)

Lektury podstawowe:

Rudnicki J., Rękodzieło wczoraj i dziś, Gołdap-Dubeninki 2006.

Słownik encyklopedyczny muzeologii, red. A. Desvallées, F. Mairesse, red. polskiego wydania D. Folga-Januszewska, Warszawa 2020.

Żygulski Z., Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.

Lektury dodatkowe:

Celma-Panek J., Libiszowski S., Współczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo: mały słownik encyklopedyczny, Wrocław 1986.

Frontczak-Wasiak I. i in., Koronki ręczne-podstawowe pojęcia, rodzaje, techniki tworzenia, „Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra”, 1/2005, s. 33-37.

Janneau G., Encyklopedia sztuki dekoracyjnej, Warszawa 1978.

Michałowska M., Leksykon włókiennictwa. Surowce i barwniki, narzędzia i maszyny, techniki i technologie, wyroby i dziedziny, Warszawa 2006.

Michałowska M., Słownik terminologiczny włókiennictwa, Warszawa 1995.

Morant de H., Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa 1981.

Smołucha-Słakowska A. i in., Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków, Kraków 2019.

Reinfuss R., Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław 1983.

Steczek M., Koronkarstwo, Warszawa 1980.

Wagner A., Tegumentologia polska dzisiaj, Toruń 2015.

Zacher J. W. i in., Medale polskie i z Polską związane z okresu Pierwszej Rzeczypospolitej. Katalog zbiorów, t. 1-2, Warszawa: Zamek Królewskiego w Warszawie - Muzeum 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty kształcenia są osiągane poprzez metody ćwiczeniowo-praktyczne i poszukujące, a weryfikowane przez ocenianie aktywności na zajęciach i przygotowanej przez studenta pracy.

Student w obszarze:

Wiedza: Muz1_W03

- zna główne techniki wytwarzania obiektów artystycznych

- kojarzy metody badań z zakresu muzealnictwa artystycznego

- przytacza polskie kolekcje sztuki dekoracyjnej

- wymienia placówki zajmujące się gromadzeniem i eksponowaniem przedmiotów artystycznych

Umiejętności: Muz1_U02 Muz1_U11

- formułuje i analizuje problemy badawcze z zakresu muzealnictwa artystycznego

- przedstawia działalność muzeum rzemiosła oraz muzeum sztuki użytkowej

- identyfikuje i charakteryzuje zadania w pracy muzealnika

- potrafi korzystać z literatury przedmiotu i weryfikować informacje dotyczące muzealnictwa artystycznego

Kompetencje społeczne: Muz1_K01

- ocenia sposoby przechowywania i eksponowania przedmiotów artystycznych

- orientuje się w aktualnym sytuacji muzealnictwa artystycznego

2 ECTS:

1 = 30 h uczestnictwo w zajęciach

0,5 = 15 h samodzielna lektura i ćwiczenia

0,5 = 15 h opracowanie zagadnienia (prezentacja)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w ćwiczeniach, dyskusjach

- weryfikacja wybranego zagadnienia (wystąpienie z prezentacją multimedialną)

Kryteria oceniania:

Ocena BDB (5) - student opanował bardzo dobrze wiedzę i umiejętności. Samodzielnie opisuje sposoby gromadzenia, przechowywania i wystawiania cennych zbiorów. Wskazuje odpowiednie warunki ochrony i nadzoru obiektów oraz detali zdobiących wnętrza. Podaje polskie kolekcje muzealne posiadające zbiory sztuki użytkowej oraz potrafi korzystać z ich archiwów. Wnosi oryginalniej spojrzenie w interpretację muzealnictwa sztuki dekoracyjnej.

Ocena DB (4) – student w zadowalającym zakresie nabył wiedzę oraz umiejętności. Kojarzy działania podejmowane przy obiektach w muzeach rzemiosła artystycznego. Wymienia środki ochrony i nadzoru nad zbiorami. Zna omówione na zajęciach polskie kolekcje muzealne. Widzi potrzebę dalszego rozwoju.

Ocena DST (3) – student posiada niepełną wiedzę i umiejętności. W nikłym stopniu kojarzy fakty i zjawiska związane z rzemiosłem artystycznym. Ogólnie charakteryzuje muzealnictwo sztuki dekoracyjnej. Widzi potrzebę dalszego rozwoju.

Ocena NDST (2) – student student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną; ma wyraźne braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu sztuk dekoracyjnych.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Bender, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Agnieszka Bender
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Elżbieta Sadoch
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowo-praktycznym. Pogłębiają wiedzę i umiejętności związane ze sztuką dekoracyjną. Dotyczą form gromadzenia, przechowywania i eksponowania cennych obiektów z zakresu rzemiosła artystycznego.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Elżbieta Sadoch
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)