Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Artistic Culture - Fine Arts in a Museum (Introduction to the Research Methodology)

General data

Course ID: WH-MU-I-1-KuArSz-W-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Artistic Culture - Fine Arts in a Museum (Introduction to the Research Methodology)
Name in Polish: Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afV-kHMed2DD43esTQLWCzYyasDLa3c84T8WuhKWApbU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0838d01-0cc0-4a30-8b88-31aed9b6e37d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia obejmujące metodologię, terminologię i historię dyscypliny, a także wykład z historii sztuki od czasów prehistorycznych do XIX w.

Full description: (in Polish)

Zajęcia prowadzone w formie wykładu informacyjnego (problemowego, konwersatoryjnego) połączonego z aktywnym uczestnictwem studentów (dyskusja dotycząca przedstawianej problematyki oraz polecanej na bieżąco literatury przedmiotu). Część zajęć prowadzona na platformie e-lernigowej w systemie e-lerning i w systemie blended-lerning.

W pierwszej części zajęć student zostanie zapoznany z historią metodologią i terminologią dyscypliny. Zasadniczą część zajęć stanowić będzie wykład dotyczący historii sztuki europejskiej w ujęciu chronologicznym od czasów najdawniejszych do XXI w, połączony z przykładami praktycznego zastosowania metodologii badań właściwej dla prezentowanej dyscypliny.

Tematy zajęć I semestr:

1. Historia dyscypliny

2. Metodologia historii sztuki

3. Pojęcia i definicje, problematyka datowania (co najmniej 20 godz.)

4. Prehistoria sztuki

5. Sztuka starożytna: Mezopotamia, Egipt, Grecja, Etruria, Rzym

6. Sztuka wczesnochrześcijańska, rawenańska, bizantyńska

7. sztuka wczesnego średniowiecza na terenie Europy (germańska, ostrogocka, merowińska, longobardzka, anglo-iryjska, karolińska)

8. sztuka romańska południowej i północnej Europy

9. sztuka gotyku południowej i północnej Europy

Tematy zajęć II semestr:

10. renesans we Włoszech (malarstwo, rzeźba, architektura)

11. Renesans na północy

12. Manieryzm

13. Barok w Italii

14. Barok na północ od Alp

15. Sztuka rokoka

16. Neoklasycyzm

17. Romantyzm

18. Impresjonizm i postimpresjonizm

19. WIEK XX - kubizm, fowizm, ekspresjonizm, abstrakcjonizm, malarstwo metafizyczne, surrealizm, futuryzm, minimalizm, pop-art

24. estetyka, doktryny artystyczne i teoria sztuki europejskiej - zarys problematyki

(niektóre tematy obejmują więcej niż jedne zajęcia)

Bibliography: (in Polish)

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2005.

Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków 1980.

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E.H., O szutuce, Poznań 2016.

Kłębowski J., Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Panofsky E ., Studia z historii sztuki, oprac. Jan Białostocki, Warszawa 1971 (wybór tekstów).

Pojęcia problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, wybr. przekł. J. Białostocki, Warszawa 1986.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012

Sztuka polska, t. 1-4, wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005-2012.

Sztuka świata, t. 1-10, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-1996.

Wstęp do historii sztuki, red. Piotr Skubiszewski, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca do poszczególnych tematów podawana będzie na bieżąco w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

- Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki w pracy w muzeum

- Student wyciąga wnioski dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych

- Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

- Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki.

- Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych w historii sztuki, student podejmuje próby formułowani wniosków.

1 ECTS - udział w zajęciach/przygotowanie do zajęć - 30 godz. (on-line - ms-teams)

1 ECTS - przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15 godz. x 2 = 30 godz.

2 ECTS - lektury/zadania na platformie moodle - 60 godz.

120 godzin:30 = 4 punkty ECTS (8 ECTS w skali roku)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

METODY

ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć, wypowiedzi ustne, prezentacja wybranego tematu (udział w dyskusji - 60% oceny),

weryfikacja pisemnego opracowania (40% oceny)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane na drodze wykładu informacyjno-problemowego, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur oraz w realizowanych zadań na platformie e-lerningowej.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodami dyskusji a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur, oraz przez ocenę przygotowanego przez studenta dwuczęściowego opracowania (w każdym z semestrów) z pełnym aparatem badawczym, obejmującego historię wybranej muzealnej kolekcji sztuki oraz analizy wybranego dzieła z tej kolekcji z zastosowaniem wybranej przez studenta metodologii stosowanej w historii sztuki.

KRYTERIA

ocena BDB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student wyciąga wnioski dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych w historii sztuki, student podejmuje próby formułowania wniosków.

ocena DB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych w historii sztuki, student nie zachowuje dostatecznej ostrożności w formułowaniu wniosków.

ocena DST - Student identyfikuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student podejmuje próby wyciągania wniosków dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

ocena NDST - Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 60 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Małgorzata Wrześniak
Group instructors: Małgorzata Wrześniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Tematy zajęć I semestr:

1. Historia dyscypliny

2. Metodologia historii sztuki

3. Pojęcia i definicje, problematyka datowania (co najmniej 20 godz.)

4. Prehistoria sztuki

5. Sztuka starożytna: Mezopotamia, Egipt, Grecja, Etruria, Rzym

6. Sztuka wczesnochrześcijańska, rawenańska, bizantyńska

7. sztuka wczesnego średniowiecza na terenie Europy (germańska, ostrogocka, merowińska, longobardzka, anglo-iryjska, karolińska)

8. sztuka romańska południowej i północnej Europy

9. sztuka gotyku południowej i północnej Europy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 60 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Małgorzata Wrześniak
Group instructors: Małgorzata Wrześniak
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f3e313aff514247a80bbe472e60bee6%40thread.tacv2/conversations?groupId=251ed298-c1e0-41a2-86a8-cf9640fb8fb2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 60 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Małgorzata Wrześniak
Group instructors: Małgorzata Wrześniak
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afV-kHMed2DD43esTQLWCzYyasDLa3c84T8WuhKWApbU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0838d01-0cc0-4a30-8b88-31aed9b6e37d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia obejmujące metodologię, terminologię i historię dyscypliny, a także wykład z historii sztuki od czasów prehistorycznych do XIX w.

Bibliography: (in Polish)

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle (https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=24479)

Literatura obwiązująca znajduje się w opisie przedmiotu - niezależnie od cyklu

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 60 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)