Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wystawiennictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-3-Wystaw-CTL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystawiennictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W07

Muz1_W08

Muz1_U05

Muz1_U06

Muz1_U07

Muz1_U14

Muz1_K05

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest uporządkowanie zagadnień dotyczących wystawiennictwa oraz wprowadzenie w aspekty praktyczne organizacji wystawy, takie jak: koncepcja i scenariusz inicjatywy, budowanie zespołu, planowanie i budżet przedsięwzięcia, wybór obiektów, sposób ich prezentacji, ochrona i bezpieczeństwo (dokumentacja, transport, montaż), zasady i procedury akcesji oraz aspekty prawne, rola oraz sposób przygotowania tekstów towarzyszących ekspozycji, programy i edukacja muzealna, druki związane z wystawą, imprezy towarzyszące, sposoby odbioru ekspozycji, formy dokumentacji (archiwa, publikacje, Internet) oraz ewaluacja i spuścizna wystawy.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych mediatorów między dziedzictwem kultury a społeczeństwem. Pozwalają w sposób wieloaspektowy spojrzeć na teorie współczesnej muzeologii, sztuki, socjologii, psychologii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze:

Wiedza (Muz1_W07, Muz1_W08)

- zna podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem wystaw

- omawia zasady organizowania wystaw i zarządzania zbiorami muzeów

- wymienia sposoby ochrony i opieki nad eksponatami

- podaje zasady inwentaryzacji, dokumentacji oraz digitalizacji obiektów w instytucjach muzealnych

Umiejętności (Muz1_U05, Muz1_U06, Muz1_U07, Muz1_U14)

- identyfikuje i charakteryzuje sposoby wystawiania zbiorów muzealnych

- ocenia funkcjonowanie istniejących wystaw

- porządkuje zadania z zakresu organizacji wystaw

- przygotowuje koncepcję wystawy muzealnej

Kompetencje społeczne (Muz1_K05)

- zarządza projektem wystawy

- współpracuje w grupie przy koncepcji wystawy

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

aktywność podczas zajęć

przygotowanie do zajęć (lektury, zadania na Moodle)

opracowanie wybranego zagadnienia (prezentacja)

Kryteria oceniania:

Ocena BDB (5) - student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą wystawiennictwa muzealnego; przytacza fakty i zjawiska związane z prezentacją eksponatów; znakomicie omawia procedury organizacji wystawy; charakteryzuje działania dotyczące wystawy (wypożyczenia, bezpieczeństwo i ochrona, programy edukacyjne i wydarzenia towarzyszące, ewaluacja, archiwizacja). Wnosi nowe i kreatywne spojrzenie w projektowanie wystawy muzealnej.

Ocena DB (4) – student opanował podstawową wiedzę i umiejętności związane z wystawiennictwem; rozpoznaje charakterystyczne działania, takie jak: projektowanie i nadzorowanie wystawy, a także sposoby zabezpieczenia zbiorów; opisuje aranżację przestrzeni wystawienniczej; przedstawia ciekawy pomysł na wystawę muzealną.

Ocena DST (3) – student ogólnie zna terminy i zadania dotyczące działalności wystawienniczej; kojarzy sposoby prezentowania eksponatów; wymienia omówione na zajęciach prace podejmowane przy wystawie; umie zaproponować poprawną wystawę muzealną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia służą uporządkowaniu wiedzy o działalności wystawienniczej i sposobach prezentacji obiektów muzealnych.

Student porusza się samodzielnie w źródłach i literaturze przedmiotu; potrafi formułować pytania badawcze odnoszące się do praktyki muzealnej, przede wszystkim związanej z dokumentacją i organizacją wystaw.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS, w tym:

- praca w bezpośrednim kontakcie: 0, 5 ECTS (15 godz. ćwiczenia) oraz 0,5 ECTS (15 godz. konsultacje, zaliczenie zajęć)

- praca własna: 1 ECTS (30 godz. przygotowanie do zajęć, lektura, zadania na Moodle, opracowanie zagadnienia – prezentacja)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS:

0,5 pkt – praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie)

1,5 pkt – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zadania na Moodle, opracowanie zagadnienia – prezentacja)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)