Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-TSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:4c195a811e134a61860b479c3882b434@thread.tacv2/1623145281027?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%225d405b53-7471-4691-83c5-4f4929ffa63a%22%7D
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U04,

PK_U05, PK_K05

Skrócony opis:

1. Zagadnienia wstępne

2. Historia Sygnatury Apostolskiej

3. Obecna struktura Sygnatury Apostolskiej

4. Kompetencje Sygnatury Apostolskiej

5. Uprawnienia specjalne Sygnatury Apostolskiej

6. Procedura wnoszenia spraw

7. Procedura rozpatrywania spraw

8. Niektóre dane statystyczne

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne

2. Historia Sygnatury Apostolskiej

3. Obecna struktura Sygnatury Apostolskiej

4. Kompetencje Sygnatury Apostolskiej

4.1. Sekcja Pierwsza

4.2. Sekcja Druga

4.3. Sekcja Trzecia

5. Uprawnienia specjalne Sygnatury Apostolskiej

6. Procedura wnoszenia spraw

6.1. Procedura rekursu do Drugiej Seksji Sygnatury Apostolskiej

7. Procedura rozpatrywania spraw

8. Niektóre dane statystyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917. Romae 1917

2. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983. Pallottinum 1984

3. Jan Paweł II Konstytucja Apostolska Pastor Bonus, AAS 80(1988)841-912

4. Benedykt XVI, Motu proprio Antiqua Ordinatione, 21.06.2008. Romae

5. Pawluk T. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Olsztyn 1986

6. Malecha P., Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej w kościelnym porządku prawnym, w: Kuria Rzymska red. E. Szczot, Lublin 2007, s. 75-92

7. Leszczyński G., Procedura rekursu do II Sekcji Sygnatury Apostolskiej, Prawo Kanoniczne 57(2014) nr 2, s. 71-90.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu przedmiotu

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego

EK 3: student posiada wiedzę na temat materialnego prawa konstytucyjnego Kościoła i systemu sprawowania władzy oraz funkcjonowania poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej

W zakresie umiejętności:

EK 4: student samodzielnie potrafi analizować normy kodeksu i dokumenty dotyczące Kurii Rzymskiej

EK 5: student potrafi formułować, zarówno w mowie jak i na piśmie, zagadnienia prawne; potrafi także odróżniać instytucje

kościelne od państwowych

EK 6: student potrafi znaleźć źródła informacji i poprawnie wykorzystać funkcjonowanie instytucji istniejących w Kościele zarówno z prawa Bożego, jak i ludzkiego

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zorganizować indywidualną pracę w celu przyswojenia treści z zakresu historii i funkcjonowania Sygnatury Apostolskiej

EK 8: student aktywnie angażuje się w prowadzone zajęcia, w dyskusję, stawia konstruktywne uwagi krytyczne, jest zdolny stosować wiedzę w kategoriach odpowiedzialności

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Udział w wykładach, zaliczenie kolokwium, aktywność podczas zajęć, zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie z oceną (ustne w formie egzaminu) w określonym terminie przed sesją.

Wiedza pozytywna, aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Krajczyński, Józef Wroceński
Prowadzący grup: Jan Krajczyński, Józef Wroceński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Krajczyński, Józef Wroceński
Prowadzący grup: Jan Krajczyński, Józef Wroceński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:4c195a811e134a61860b479c3882b434@thread.tacv2/1623145281027?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%225d405b53-7471-4691-83c5-4f4929ffa63a%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Zagadnienia wstępne

2. Historia Sygnatury Apostolskiej

3. Obecna struktura Sygnatury Apostolskiej

4. Kompetencje Sygnatury Apostolskiej

5. Uprawnienia specjalne Sygnatury Apostolskiej

6. Procedura wnoszenia spraw

7. Procedura rozpatrywania spraw

8. Niektóre dane statystyczne

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne

2. Historia Sygnatury Apostolskiej

3. Obecna struktura Sygnatury Apostolskiej

4. Kompetencje Sygnatury Apostolskiej

4.1. Sekcja Pierwsza

4.2. Sekcja Druga

4.3. Sekcja Trzecia

5. Uprawnienia specjalne Sygnatury Apostolskiej

6. Procedura wnoszenia spraw

6.1. Procedura rekursu do Drugiej Seksji Sygnatury Apostolskiej

7. Procedura rozpatrywania spraw

8. Niektóre dane statystyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917. Romae 1917

2. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983. Pallottinum 1984

3. Jan Paweł II Konstytucja Apostolska Pastor Bonus, AAS 80(1988)841-912

4. Benedykt XVI, Motu proprio Antiqua Ordinatione, 21.06.2008. Romae

5. Pawluk T. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Olsztyn 1986

6. Malecha P., Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej w kościelnym porządku prawnym, w: Kuria Rzymska red. E. Szczot, Lublin 2007, s. 75-92

7. Leszczyński G., Procedura rekursu do II Sekcji Sygnatury Apostolskiej, Prawo Kanoniczne 57(2014) nr 2, s. 71-90.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone zdalnie w aplikacji Teams

Udział w wykładach, zaliczenie kolokwium, aktywność podczas zajęć, zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie z oceną (ustne w formie egzaminu) w określonym terminie przed sesją.

Wiedza pozytywna, aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Kilanowski
Prowadzący grup: Igor Kilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach 30 h - 1 ECTS

Przygotowanie do zajęć 20 h 2/3 ECTS

Przygotowanie i rozwiązanie kazusu 1 1/3 ECTS


Łącznie - Wykład 2 ECTS

Łącznie - ćwiczenia 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzą studentów w zasady funkcjonowania Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Pełny opis:

1. Zagadnienia podstawowe - historia Sygnatury Apostolskiej

2. Obowiązująca struktura Sygnatury Apostolskiej

4. Kompetencje Sygnatury Apostolskiej

4.1 Sekcja Pierwsza

4.2. Sekcja Druga

4.3. Sekcja Trzecia

5. Uprawnienia specjalne

6. Procedura wnoszenia spraw przed Sygnaturę Apostolską

7. Rekurs do sekcji drugiej

8. Procedura rozpatrywania spraw

9. Kazuistyka

Literatura:

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Pastor Bonus - AAS 80 (1988), 841-912.

Benedykt XVI, Motu prorpio Antiqua Ordinatione, 21.06.2008.

Franciszek, Konstytucja Apostolska Praedicate Evangelium, 19.03.2022.

Pawluk T., Prawo kanonicznego według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Olsztyn 1986.

Erlebach G., Dzięga A., Krukowski J., Sztychmiler R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V, Poznań 2007.

Malecha P., Najwyższy Tryubunał Sygnatury Apostolskiej w kościelnym porządku prawnym, w: Kuria rzymska, red. E Szczot, Lublin 2007, s. 75-92.

Rajmanicam T., The Apostolic Signatura in the Church's ministry of justice, Roma 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)