Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Delicta graviora zastrzeżone Kongregacji Nauki Wiary, cz. I

General data

Course ID: WK-KRS-DG1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Delicta graviora zastrzeżone Kongregacji Nauki Wiary, cz. I
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak.

Short description: (in Polish)

Treść zajęć stanowi analiza przepisów (materialnych i proceduralnych) dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla Kongregacji Nauki Wiary zgodnie z obowiązującą aktualnie wersją Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.

Full description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego w materii przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary.

Omówienie aktualnej dyscypliny kanonicznej odnoszącej się do przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary zostanie poprzedzone krótkim spojrzeniem na rozwój historyczny dyscypliny wiążącej się ze szczególną kategorią przestępstw i kar, które kościelna władza ustawodawcza uznała za konieczne obwarować klauzulą rezerwacji.

Zasadniczą treść wykładu będzie stanowić analiza Nrom De delictis reservatis po nowelizacji z 2021 r. Szczegółowej analizie zostaną poddane zarówno poszczególne przestępstwa należące do kategorii delicta reservata, jak i normy proceduralne przewidziane dla tej kategorii przestępstw. Ponadto zostaną przedstawione wybrane kazusy dla przedstawienia ewentualnych błędów proceduralnych oraz możliwych rozwiązań.

Bibliography: (in Polish)

Borek D., Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Normy materialne i proceduralne, Tarnów 2019.

Cucci G. – Zollner H., Kościół a pedofilia, przekład G. Rawski, Kraków 2011.

Kimes J.P., Recent pronouncements of the supreme apostolic tribunal of the Congregation for the Doctrine of the Faith: insights, developments and indications for the future, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 9-30.

Kimes J.P., The New Regolamento for the College for the Exanmination of Recourses in Matters of delicta resevata, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 119-142.

Lempa F., Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok 2013.

Papale C., Analisi di alcuni profili procedurali in tema di delitti di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 51-60.

Papale C., Delicta riservata, 130 casi giuridici, Città del Vaticano 2021.

Papale C., Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2012.

Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021

Stokłosa M., Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis, „Prawo i Kościół” 3 (2011), s. 101-129.

Visioli M., Il minore e la persona vulnerabile nel diritto della Chiesa, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 31-50.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy:

EK 1- student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, zwłaszcza odnoszących się do przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 2 - student zna podstawową terminologię z zakresu dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student potrafi wyliczyć podstawowe źródła prawa kanonicznego, a także dokonać wykładni przepisów dotyczących przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 4 - student potrafi posługiwać się normami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania konkretnych, współczesnych problemów prawniczych z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW w sposób szvczególny tych popełnianych na tle seksualnym.

W zakresie kompetencji społecznych

EK 5 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, szczególnie w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 6 - student dostrzega aktualne problemy prawne Kościoła katolickiego, zwłaszcza z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, szczególnie w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym i stara się je rozstrzygać w oparciu o zdobytą wiedzę.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na zajęciach, zadawanie pytań, udział w dyskusji.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 3 hours more information
Coordinators: Dariusz Borek
Group instructors: Dariusz Borek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Lectures - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Treść zajęć stanowi analiza przepisów (materialnych i proceduralnych) dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla Kongregacji Nauki Wiary zgodnie z obowiązującą aktualnie wersją Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.

Full description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego w materii przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary.

Omówienie aktualnej dyscypliny kanonicznej odnoszącej się do przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary zostanie poprzedzone krótkim spojrzeniem na rozwój historyczny dyscypliny wiążącej się ze szczególną kategorią przestępstw i kar, które kościelna władza ustawodawcza uznała za konieczne obwarować klauzulą rezerwacji.

Zasadniczą treść wykładu będzie stanowić analiza Nrom De delictis reservatis po nowelizacji z 2021 r. Szczegółowej analizie zostaną poddane zarówno poszczególne przestępstwa należące do kategorii delicta reservata, jak i normy proceduralne przewidziane dla tej kategorii przestępstw. Ponadto zostaną przedstawione wybrane kazusy dla przedstawienia ewentualnych błędów proceduralnych oraz możliwych rozwiązań.

Bibliography: (in Polish)

Borek D., Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Normy materialne i proceduralne, Tarnów 2019.

Cucci G. – Zollner H., Kościół a pedofilia, przekład G. Rawski, Kraków 2011.

Kimes J.P., Recent pronouncements of the supreme apostolic tribunal of the Congregation for the Doctrine of the Faith: insights, developments and indications for the future, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 9-30.

Kimes J.P., The New Regolamento for the College for the Exanmination of Recourses in Matters of delicta resevata, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 119-142.

Lempa F., Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok 2013.

Papale C., Analisi di alcuni profili procedurali in tema di delitti di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 51-60.

Papale C., Delicta riservata, 130 casi giuridici, Città del Vaticano 2021.

Papale C., Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2012.

Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021

Stokłosa M., Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis, „Prawo i Kościół” 3 (2011), s. 101-129.

Visioli M., Il minore e la persona vulnerabile nel diritto della Chiesa, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 31-50.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)