Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Traktat o Trójcy Świętej i o Łasce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-TŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Traktat o Trójcy Świętej i o Łasce
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Wiedza z lekcji religii na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Ukazanie procesu formowania się prawdy o Bogu, który jest troisty (Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym) i prześledzenie dogmatycznych wydarzeń z tym związanych, pozwalające na lepsze zrozumienie fundamentów wiary wyznawanej dzisiaj przez Kościół. Student ukazuje miejsca i funkcje Trójjedynego Boga w przymierzu łaski. Prezentuje Boże sposoby okazywania człowiekowi wierności, przychylności i łaskawości.

Pełny opis:

Przygotowanie do objawienia Trójcy Świętej:

– badania nad przygotowaniem objawienia trynitarnego;

– objawienie Boga w Starym Testamencie;

– pozabiblijne objawienie Boga.

Nowotestamentowe objawienie Trójcy Świętej:

– orędzie Jezusa o Bogu;

– przepowiadanie Kościoła pierwotnego;

– Duch Święty w teologii św. Jana;

– formy i teksty trynitarze w Nowym Testamencie.

Formowanie się dogmatu trynitarnego w pierwotnym chrześcijaństwie

– źródła i siły rozwojowe dogmatu;

– pierwsze próby wyjaśnienia przez apologetów.

Formowanie się dogmatu trynitarnego w dyskusjach z herezjami i droga teologii w kierunku soboru nicejsko-konstantynopoliitańskiego:

– herezje antytrynitarze;

– decyzje wielkich soborów.

Wyjaśnienie dogmatu przez Magisterium Kościoła:

– rozwój formuł dogmatycznych;

– precyzowanie zachodniej nauki za pomocą „Filioque”;

– współistotność Syna Bożego z Ojcem;

– Bóstwo Ducha Świętego.

Pochodzenie Osób Trójcy Świętej.

Relacje w Bogu

Osoby w Bogu.

Posłannictwo Osób Boskich.

Literatura:

Z. Kijas, Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka t. 4, Warszawa 2007.

Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 2003.

G. Kraus, Nauka o łasce-zbawienie jako łaska, w: W. Beinert (red.), Podręcznik teologii dogmatycznej, Kraków 1999.

Literatura uzupełniająca:

A.A. Napiórkowski, Bogactwo łaski a nędza grzesznika, Kraków 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ukazuje miejsca i funkcje Trójjedynego Boga w przymierzu łaski. Prezentuje Boże sposoby okazywania człowiekowi wierności, przychylności i łaskawości.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I OPIS ECTS:

W zakresie wiedzy :

EK1- zna pojęcia z zakresu teologii dogmatycznej, nauki o łasce (TMA_W06)

W zakresie umiejętności:

EK 2-potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł teologicznych z wykorzystaniem wiedzy teologicznej. Posiada umiejętności badawcze z zakresu teologii obejmujące analizę tekstów teologicznych, syntezę różnych źródeł, idei i poglądów, dobór metod i konstruowania narzędzi badawczych pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów, posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych(TMA_U01, TMA_U02, TMA_U04)

W zakresie kompetencji społecznych:

EK 3- interesuje się dokonaniami naukowymi ośrodkami i szkołami badawczymi w zakresie teologii z podejmowanego zagadnienia( TMA_K08).

Opis ECTS:

Aktywny udział w wykładach: 30 godz.

Praca własna studenta: 30 godz.

Konsultacje z prowadzącym: 10 godz.

Razem: 70 godz.=3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ndst: Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować przekazanej wiedzy.

Ocena dst: Student prezentuje biblijne podstawy nauki o łasce, rozwój historyczny nauki o łasce, oraz systematyczną refleksję nad wydarzeniem łaski.

Ocena db: Student efektywnie prezentuje zdobytą wiedzę, dokonując jej analizy.

Ocena bdb: Student potrafi efektywnie prezentować ugruntowaną wiedzę dokonując jej analizy i prowadząc dyskusje na problemowe tematy związane z nauką o łasce.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pater
Prowadzący grup: Dariusz Pater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ukazanie procesu formowania się prawdy o Bogu, który jest troisty (Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym) i prześledzenie dogmatycznych wydarzeń z tym związanych, pozwalające na lepsze zrozumienie fundamentów wiary wyznawanej dzisiaj przez Kościół.Student ukazuje miejsca i funkcje Trójjedynego Boga w przymierzu łaski. Prezentuje Boże sposoby okazywania człowiekowi wierności, przychylności i łaskawości.

Pełny opis:

Ukazanie procesu formowania się prawdy o Bogu, który jest troisty (Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym) i prześledzenie dogmatycznych wydarzeń z tym związanych, pozwalające na lepsze zrozumienie fundamentów wiary wyznawanej dzisiaj przez Kościół.Student ukazuje miejsca i funkcje Trójjedynego Boga w przymierzu łaski. Prezentuje Boże sposoby okazywania człowiekowi wierności, przychylności i łaskawości.

Literatura:

Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 2000.

E. Piotrowski, Traktat o Trójcy Świętej, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka t. 4, Warszawa 2007.

Cz. Rychlicki, O Trójcy Świętej (skrypt), Płock 2008.

Z. Kijas, Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka t. 4, Warszawa 2007.

Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 2003.

G. Kraus, Nauka o łasce-zbawienie jako łaska, w: W. Beinert (red.), Podręcznik teologii dogmatycznej, Kraków 1999.

Literatura uzupełniająca:

A.A. Napiórkowski, Bogactwo łaski a nędza grzesznika, Kraków 2011.

Wymagania wstępne:

Student

wie na czym polega wszechmoc Boga,

wie kim jest Duch Święty,

wymienia cechy Boga Ojca Wszechmogącego,

rozumie wartość sumienia,

rozumie wartość ofiary Jezusa Chrystusa,

rozumie czym jest Zmartwychwstanie Chrystusa,

uświadamia sobie, że dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa Chrystusa jest dziełem całej Trójcy Świętej.

Student zna podstawowe określenie łaski i rozróżnia łaskę uświęcającą od uczynkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pater
Prowadzący grup: Dariusz Pater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ukazanie procesu formowania się prawdy o Bogu, który jest troisty (Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym) i prześledzenie dogmatycznych wydarzeń z tym związanych, pozwalające na lepsze zrozumienie fundamentów wiary wyznawanej dzisiaj przez Kościół.Student ukazuje miejsca i funkcje Trójjedynego Boga w przymierzu łaski. Prezentuje Boże sposoby okazywania człowiekowi wierności, przychylności i łaskawości.

Pełny opis:

Ukazanie procesu formowania się prawdy o Bogu, który jest troisty (Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym) i prześledzenie dogmatycznych wydarzeń z tym związanych, pozwalające na lepsze zrozumienie fundamentów wiary wyznawanej dzisiaj przez Kościół.Student ukazuje miejsca i funkcje Trójjedynego Boga w przymierzu łaski. Prezentuje Boże sposoby okazywania człowiekowi wierności, przychylności i łaskawości.

Literatura:

Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 2000.

E. Piotrowski, Traktat o Trójcy Świętej, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka t. 4, Warszawa 2007.

Cz. Rychlicki, O Trójcy Świętej (skrypt), Płock 2008.

Z. Kijas, Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka t. 4, Warszawa 2007.

Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 2003.

G. Kraus, Nauka o łasce-zbawienie jako łaska, w: W. Beinert (red.), Podręcznik teologii dogmatycznej, Kraków 1999.

Literatura uzupełniająca:

A.A. Napiórkowski, Bogactwo łaski a nędza grzesznika, Kraków 2011.

Wymagania wstępne:

Student

wie na czym polega wszechmoc Boga,

wie kim jest Duch Święty,

wymienia cechy Boga Ojca Wszechmogącego,

rozumie wartość sumienia,

rozumie wartość ofiary Jezusa Chrystusa,

rozumie czym jest Zmartwychwstanie Chrystusa,

uświadamia sobie, że dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa Chrystusa jest dziełem całej Trójcy Świętej.

Student zna podstawowe określenie łaski i rozróżnia łaskę uświęcającą od uczynkowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)