Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia prawa kanonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-HP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Powszechna historia prawa kanonicznego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a165b7760359642a8ad3131a99eeeab14%40thread.tacv2/conversations?groupId=add24fa0-6064-4518-9f56-5b851062e118&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA: PK_W01, PK_W02, PK_W04

UMIEJĘTNOŚCI: PK‐U03; PK_U05; PK_W07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: PK_K01; PK_K03


Wymagania wstępne:

Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu historii i historii Kościoła.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy, wymagający pewnej znajomości historii i historii Kościoła.

Cele przedmiotu: Przybliżenie słuchaczom historii prawa kanonicznego, a także w pewnym zakresie rozwoju nauki prawa kanonicznego, źródeł poznania tego prawa na bazie których kształtowało się i rozwijało prawo kanoniczne, jak też ukazanie najstarszych pomników literatury kanonistycznej, kształtowania się, rozwoju i znaczenia ustawodawstwa synodalnego. Celem przedmiotu jest także ukazanie roli prawa kanonicznego w zachowaniu dyscypliny kościelnej.

Pełny opis:

CELEM PRZEDMIOTU jest zapoznanie studentów z historycznym rozwojem instytucji kościelnych, kształtowania się prawa małżeńskiego, struktury hierarchicznej kościoła, synodalności, prawa zakonnego itp.

TREŚCI MERYTORYCZNE: Okres prawa kanonicznego pregracjańskiego; prawo kościelne pod wpływem ludów germańskich od VII do XII wieku; Okres kanonistyki klasycznej; Okres prawa posttrydenckiego; prawo po Soborze Watykańskim II.

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: egzamin i uczestnictwo w wykładach

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny

KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność na wykładach

Literatura:

L. Gerosa, Prawo Kościoła, Poznań 1999; W. Wójcik, Znaczenie uchwał Soboru Trydenckiego dla historii prawa kanonicznego, Zeszyty Naukowe KUL 8(1965) nr 2(30), s. 3-12; J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego, Włocławek 2000; PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. I, Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985, s. 17-33; BĄCZKOWICZ F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. I, Opole 19572, s. 1-20; HEMPEREK P. GÓRALSKI W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1 cz. I, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin 1995, s. 5-13; SZTAFROWSKI E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985, s. 11-26; IGNACY SUBERA, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Wydanie drugie uzupełnione ATK Warszawa 1977, Historia powszechnego prawa kanonicznego – KUL, https://www.kul.pl/files/387/dla_studentow/jaszcz_a/Historia_zrodel.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student zna podstawowe pojęcia; wie czym jest prawo kanoniczne i zna jego znaczenie oraz wkład w życie i działalność Kościoła;

EK 2 - student posiada wiedzę na temat początków, kształtowania się i rozwoju prawa kanonicznego w różnych jego instytucjach prawnych;

EK 3 - student ma uporządkowaną znajomość kształtowania się prawa kanonicznego w Kościele w różnych zbiorach prawnych poczynając od Dekretu Gracjana, poprzez Sobór Trydencki, Corpus Iuris Caninici, Kodeks Prawa kanonicznego z 1917 roku, Sobór Watykański II i Kodeks Prawa kanonicznego z 1983 roku;

EK 4- student posiada wiedzę na temat najważniejszych instytucji prawa kanonicznego jakie powstały, kształtowały się i funkcjonują w Kościele Powszechnym w jego ponad dwudziestowiekowej historii i potrafi je opisać i wyjaśnić.

Umiejętności:

EK 5 - student potrafi określić, opisać i analizować najważniejsze instytucje prawa kanonicznego w aspekcie historycznym;

EK 6 - student formułuje w mowie i na piśmie instytucje prawa kanonicznego i zagadnienia z zakresu historii powszechnej prawa kanonicznego;

EK 7 - student znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego, jego rozwoju i ewolucji jego norm.

Kompetencje:

EK 8 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualna pracę mającą na celu zrealizowanie celu badawczego i przyswojenie sobie treści z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego;

EK 9 - student aktywnie i twórczo angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS - [1 ECTS = 25 godz.]

udział w wykładzie - 45 godz.

udział w ćwiczeniach - 30

studium osobiste - 40 godz.

konsultacje - 10 godz.

czas na przygotowanie referatu, pracy - 15 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu - 40 godz.

Suma godzin - 180 godz.

Liczba ECTS: 7

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1 - 4):

ocena 2(ndst) - student nie zna podstawowych pojęć odnoszących się do powszechnego prawa kanonicznego i jego roli, znaczenia i wkładu w życie i działalność Kościoła; nie posiada też minimalnej, podstawowej wiedzy na temat początków kształtowania się organizacji kościelnej w Kościele i rozwoju prawa kanonicznego; nie ma uporządkowanej znajomości kształtowania się prawa kanonicznego poprzez ustawodawstwo kościelne oraz różne zbiory i kodyfikacje kanonicznego prawa powstające na przestrzeni historii Kościoła; nie posiada również minimalnej, podstawowej wiedzy na temat najważniejszych instytucji prawa kanonicznego, ich rozwoju i kształtowania się, jak też najważniejszych norm powszechnego prawa kanonicznego, ich podstawowej znajomości i znaczenia dla Kościoła.

ocena 3(dst) - student zna w ograniczonym stopniu podstawowe pojęcia odnoszące się do powszechnego prawa kanonicznego i jego roli, znaczenia i wkładu w życie i działalność Kościoła; posiada też słabo uporządkowaną wiedzę na temat początków kształtowania się organizacji kościelnej w Kościele i rozwoju prawa kanonicznego; ma słabo uporządkowaną znajomość kształtowania się powszechnego prawa kanonicznego poprzez ustawodawstwo kościelne oraz różne zbiory i kodyfikacje kanonicznego prawa powszechnego powstające na przestrzeni historii Kościoła; posiada również znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych instytucji prawa kanonicznego, ich rozwoju i kształtowania się, jak też najważniejszych norm powszechnego prawa kościelnego.

ocena 4(db) - student zna w dobrym stopniu podstawowe pojęcia odnoszące się do powszechnego prawa kanonicznego i jego roli, znaczenia i wkładu w życie i działalność Kościoła; posiada też średnio uporządkowaną wiedzę na temat początków kształtowania się organizacji kościelnej i rozwoju prawa kanonicznego w Kościele; ma dobrze, poprawnie uporządkowaną znajomość kształtowania się prawa kanonicznego poprzez ustawodawstwo kościelne powszechne oraz różne zbiory i kodyfikacje kanonicznego prawa powszechnego powstające na przestrzeni historii Kościoła; posiada również częściową, w miarę dobrze uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych instytucji prawa kanonicznego, ich rozwoju i kształtowania się, jak też najważniejszych norm powszechnego prawa kościelnego.

ocena 5(bdb) - student zna w bardzo dobrym stopniu podstawowe pojęcia odnoszące się do powszechnego prawa kanonicznego i jego roli, znaczenia i wkładu w życie i działalność Kościoła; posiada też w pełni uporządkowaną wiedzę na temat początków kształtowania się organizacji kościelnej i rozwoju prawa kanonicznego; ma bardzo dobrze, poprawnie uporządkowaną znajomość kształtowania się prawa kanonicznego poprzez powszechne ustawodawstwo kościelne i jego różne instytucje oraz różne zbiory i kodyfikacje kanonicznego prawa powszechnego na przestrzeni historii Kościoła; posiada również pełną wiedzę, uporządkowaną kompletnie na temat najważniejszych instytucji powszechnego prawa kanonicznego, ich rozwoju i kształtowania się, jak też najważniejszych norm powszechnego prawa kanonicznego.

Umiejętności (EK 5 - 8):

ocena 2(ndst) - student nie potrafi określić i opisać najważniejszych instytucji powszechnego prawa kanonicznego w aspekcie historycznym oraz nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa kanonicznego; nie potrafi też określić i ukazać w mowie i piśmie instytucji prawa kanonicznego, ich kształtowania się i rozwoju oraz zagadnień związanych z powszechnym prawem kościelnym; nie posiada podstawowych i wystarczających umiejętności badawczych obejmujących formułowanie i analizę problemów związanych z tematyką historii prawa kanonicznego; nie potrafi też w sposób podstawowy wykorzystać źródeł z zakresu historii prawa kanonicznego; nie potrafi również wykorzystać wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych zachodzących w historii prawa kanonicznego oraz formułować własnych opinii; nie potrafi też przygotować wystąpienie w języku polskim w zakresie problematyki historii prawa kanonicznego, z wykorzystaniem źródeł tego prawa i ich właściwego interpretowania.

ocena 3(dst) - student potrafi w ograniczonym stopniu określić i opisać najważniejsze instytucje powszechnego prawa kanonicznego w aspekcie historycznym oraz jest w stanie w sposób mierny posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa kanonicznego; w sposób częściowo poprawny potrafi też określić i ukazać w mowie i piśmie instytucje prawa kanonicznego, ich kształtowanie się i rozwój oraz zagadnienia związane z powszechnym prawem kanonicznym; posiada ograniczoną wiedzę co do podstawowych i wystarczających metod badawczych historię prawa kanonicznego; potrafi też w sposób ograniczony wykorzystać źródła z zakresu historii prawa kanonicznego, jak też wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych zachodzących w historii prawa kanonicznego oraz w sposób ograniczony formułować własne opinie; potrafi też w miarę poprawnie przygotować wystąpienie w języku polskim w zakresie problematyki historii prawa kanonicznego, z wykorzystaniem źródeł tego prawa i ich właściwego interpretowania.

ocena 4(db) - student potrafi w dobrym stopniu określić i opisać najważniejsze instytucje polskiego prawa kanonicznego powszechnego w aspekcie historycznym oraz jest w stanie w sposób poprawny i merytoryczny posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa kanonicznego; w sposób poprawny potrafi też określić i ukazać w mowie i piśmie instytucje prawa kanonicznego, ich kształtowanie się i rozwój oraz zagadnienia związane z powszechnym prawem kanonicznym; posiada zadowalającą wiedzę co do podstawowych metod badawczych analizujących historię prawa kanonicznego; potrafi też w sposób dobry i poprawny wykorzystać źródła z zakresu historii prawa kanonicznego, jak też wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych zachodzących w historii prawa kanonicznego oraz w sposób poprawny formułować własne opinie; potrafi też w sposób poprawny przygotować wystąpienie w języku polskim w zakresie problematyki historii prawa kanonicznego, z wykorzystaniem źródeł tego prawa i ich właściwego interpretowania.

ocena 5(bdb) - student potrafi w bardzo dobrym stopniu określić i opisać najważniejsze instytucje powszechnego prawa kanonicznego w aspekcie historycznym oraz jest w stanie w sposób poprawny i merytorycznie pełny i wyczerpujący posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa kanonicznego; w sposób pełny i wyczerpujący potrafi też okreslić i ukazać w mowie i piśmie instytucje prawa kanonicznego w Polsce, ich kształtowanie się i rozwój oraz zagadnienia związane z kościelnym prawem powszechnym; posiada zadowalającą i pełną wiedzę co do podstawowych metod badawczych analizujących historię prawa kanonicznego; potrafi też w sposób bardzo dobry i poprawny wykorzystać źródła z zakresu historii prawa kanonicznego, jak też wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych zachodzących w historii prawa kanonicznego oraz w sposób poprawny i pełny formułować własne opinie; potrafi też w sposób poprawny i samodzielny przygotować wystąpienie w języku polskim w zakresie problematyki historii prawa kanonicznego, z wykorzystaniem źródeł tego prawa i ich właściwego interpretowania.

Kompetencje (EK 9 - 10):

ocena 2(ndst) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować swojej indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie celu badawczego z zakresu historii powszechnego prawa kanonicznego i przyswojenia sobie treści z zakresu tego prawa; nie potrafi też aktywnie i twórczo angażować się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 3(dst) - student potrafi w sposób ograniczony zaplanować i zorganizować swoją indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie celu badawczego z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego i przyswoić sobie treści z zakresu tego prawa; potrafi też w sposób w miarę aktywny i twórczy angażować się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 4(db) - student potrafi w sposób właściwy i w miarę poprawny zaplanować i zorganizować swoją indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie celu badawczego z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego i przyswoić sobie treści z zakresu tego prawa; potrafi też w sposób w sposób w miarę aktywny i twórczy angażować się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 5(bdb) - student potrafi w sposób kompleksowy i poprawny zaplanować i zorganizować swoją indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie celu badawczego z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego i przyswoić sobie treści z zakresu tego prawa; potrafi też w sposób w sposób zadowalający, aktywny i twórczy angażować się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS - [1 ECTS = 25 godz.]

udział w wykładzie - 45 godz.

udział w ćwiczeniach - 30

studium osobiste - 40 godz.

konsultacje - 10 godz.

czas na przygotowanie referatu, pracy - 15 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu - 40 godz.

Suma godzin - 180 godz.

Liczba ECTS: 7

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczul
Prowadzący grup: Bożena Szewczul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość w stopniu podstawowym historii Kościoła.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczul
Prowadzący grup: Bożena Szewczul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - [1 ECTS = 25 godz.]

udział w wykładzie - 45 godz.

udział w ćwiczeniach - 30

studium osobiste - 40 godz.

konsultacje - 10 godz.

czas na przygotowanie referatu, pracy - 15 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu - 40 godz.

Suma godzin - 180 godz.

Liczba ECTS: 7


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy, wymagający pewnej znajomości historii i historii Kościoła.

Cele przedmiotu: Przybliżenie słuchaczom historii prawa kanonicznego, a także w pewnym zakresie rozwoju nauki prawa kanonicznego, źródeł poznania tego prawa na bazie których kształtowało się i rozwijało prawo kanoniczne, jak też ukazanie najstarszych pomników literatury kanonistycznej, kształtowania się, rozwoju i znaczenia ustawodawstwa synodalnego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historycznym rozwojem instytucji kościelnych, kształtowania się prawa małżeńskiego, struktury hierarchicznej kościoła, synodalności, prawa zakonnego itp.

Literatura:

L. Gerosa, Prawo Kościoła, Poznań 1999; W. Wójcik, Znaczenie uchwał Soboru Trydenckiego dla historii prawa kanonicznego, Zeszyty Naukowe KUL 8(1965) nr 2(30), s. 3-12; J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego, Włocławek 2000; PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. I, Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985, s. 17-33; BĄCZKOWICZ F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. I, Opole 19572, s. 1-20; HEMPEREK P. GÓRALSKI W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1 cz. I, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin 1995, s. 5-13; SZTAFROWSKI E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985, s. 11-26; IGNACY SUBERA, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Wydanie drugie uzupełnione ATK Warszawa 1977, Historia powszechnego prawa kanonicznego – KUL, https://www.kul.pl/files/387/dla_studentow/jaszcz_a/Historia_zrodel.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczul
Prowadzący grup: Bożena Szewczul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - [1 ECTS = 25 godz.]

udział w wykładzie - 45 godz.

udział w ćwiczeniach - 30

studium osobiste - 40 godz.

konsultacje - 10 godz.

czas na przygotowanie referatu, pracy - 15 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu - 40 godz.

Suma godzin - 180 godz.

Liczba ECTS: 7


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy, wymagający pewnej znajomości historii i historii Kościoła.

Cele przedmiotu: Przybliżenie słuchaczom historii prawa kanonicznego, a także w pewnym zakresie rozwoju nauki prawa kanonicznego, źródeł poznania tego prawa na bazie których kształtowało się i rozwijało prawo kanoniczne, jak też ukazanie najstarszych pomników literatury kanonistycznej, kształtowania się, rozwoju i znaczenia ustawodawstwa synodalnego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historycznym rozwojem instytucji kościelnych, kształtowania się prawa małżeńskiego, struktury hierarchicznej kościoła, synodalności, prawa zakonnego itp.

Literatura:

L. Gerosa, Prawo Kościoła, Poznań 1999; W. Wójcik, Znaczenie uchwał Soboru Trydenckiego dla historii prawa kanonicznego, Zeszyty Naukowe KUL 8(1965) nr 2(30), s. 3-12; J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego, Włocławek 2000; PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. I, Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985, s. 17-33; BĄCZKOWICZ F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. I, Opole 19572, s. 1-20; HEMPEREK P. GÓRALSKI W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1 cz. I, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin 1995, s. 5-13; SZTAFROWSKI E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985, s. 11-26; IGNACY SUBERA, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Wydanie drugie uzupełnione ATK Warszawa 1977, Historia powszechnego prawa kanonicznego – KUL, https://www.kul.pl/files/387/dla_studentow/jaszcz_a/Historia_zrodel.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)