Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-U2-PSYCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P7S_WK, P7S_WG, P7S_UW

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Przedmiot „Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki” – pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu analizy własnych potrzeb wewnętrznych i ich wpływu na zachowania w życiu. Przedstawienie podstawowych teoretycznych i metodologicznych problemów badań w zakresie potrzeb, emocji i motywacji, prezentacja kierunków i tendencji rozwoju tej problematyki w perspektywie historycznej i współczesnej, wskazanie na ważniejsze prawidłowości, związane z tymi procesami psychicznymi.

Pełny opis:

Przedmiot „Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki” – pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu analizy własnych potrzeb wewnętrznych i ich wpływu na zachowania w życiu. Przedstawienie podstawowych teoretycznych i metodologicznych problemów badań w zakresie potrzeb, emocji i motywacji, prezentacja kierunków i tendencji rozwoju tej problematyki w perspektywie historycznej i współczesnej, wskazanie na ważniejsze prawidłowości, związane z tymi procesami psychicznymi. Przedstawienie motywacji związanych z obrazem własnej osoby. Samoaktualizacja i samorozwój. Konflikty motywacyjne. Wykorzystywanie podatności w naturze ludzkiej do przeprowadzenia cyberataku - jak się przed tym chronić. Socjotechniki wykorzystywane przez przestępców. Analiza własnych potrzeb wewnętrznych. Przedmiot jest skierowany do studentów wszystkich kierunków.

Literatura:

- Maruszewski T., Doliński D. Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M. (2010). Emocje i motywacja [W]: J. Strelau, D.Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T1, Wyd. GWP, Gdańsk,

- Franken R.E. (2005), Psychologia motywacji. Wyd. GWP, Gdańsk

- Maslow A.H. (1963), Theory of Human Motivation, [w:] Sutermeister R.A. (red.), People and Productivity, McGraw-Hill Book Company, New York.

- Reiss S. (2000), Who am I: The 16 Basic Desires that Motivate Our Actions and Define Our Personality, Tarcher/Putnam, New York.

- Aronson E. (2002), Człowiek – istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Konwersatorium:

Student ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach.

Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

Student potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest:

1. Wypełnienie dokumentacji projektowej.

2. Obecność na 80% zajęć

3. Wypełnienie Pretestu i zaliczenie Posttestu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kurkowski
Prowadzący grup: Anna Di Giusto, Melania Orzechowska, Maciej Orzechowski
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS odpowiada nakładowi 25h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną.

Skrócony opis:

Przedmiot „Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki” – pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu analizy własnych potrzeb wewnętrznych i ich wpływu na zachowania w życiu. Przedstawienie podstawowych teoretycznych i metodologicznych problemów badań w zakresie potrzeb, emocji i motywacji, prezentacja kierunków i tendencji rozwoju tej problematyki w perspektywie historycznej i współczesnej, wskazanie na ważniejsze prawidłowości, związane z tymi procesami psychicznymi.

Pełny opis:

Przedmiot „Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki” – pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu analizy własnych potrzeb wewnętrznych i ich wpływu na zachowania w życiu. Przedstawienie podstawowych teoretycznych i metodologicznych problemów badań w zakresie potrzeb, emocji i motywacji, prezentacja kierunków i tendencji rozwoju tej problematyki w perspektywie historycznej i współczesnej, wskazanie na ważniejsze prawidłowości, związane z tymi procesami psychicznymi. Przedstawienie motywacji związanych z obrazem własnej osoby. Samoaktualizacja i samorozwój. Konflikty motywacyjne. Wykorzystywanie podatności w naturze ludzkiej do przeprowadzenia cyberataku - jak się przed tym chronić. Socjotechniki wykorzystywane przez przestępców. Analiza własnych potrzeb wewnętrznych. Przedmiot jest skierowany do studentów wszystkich kierunków.

Literatura:

- Maruszewski T., Doliński D. Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M. (2010). Emocje i motywacja [W]: J. Strelau, D.Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T1, Wyd. GWP, Gdańsk,

- Franken R.E. (2005), Psychologia motywacji. Wyd. GWP, Gdańsk

- Maslow A.H. (1963), Theory of Human Motivation, [w:] Sutermeister R.A. (red.), People and Productivity, McGraw-Hill Book Company, New York.

- Reiss S. (2000), Who am I: The 16 Basic Desires that Motivate Our Actions and Define Our Personality, Tarcher/Putnam, New York.

- Aronson E. (2002), Człowiek – istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Orzechowski
Prowadzący grup: Mirosław Kurkowski, Maciej Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)