Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S2-E1-PDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki matematyki
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

D.1.W4.

D.1.W5.

D.1.W10

Umiejętności:

D.1.U5

D.1.U7

Kompetencje społeczne

D.1.K2

D.1.K7

D.1.K9

Wymagania wstępne:

licencjat z matematyki

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

przygotowanie studentów do pracy w szkole na wszystkich poziomach edukacyjnych. Podjęcie próby nauczenia przyszłych pedagogów przetwarzania teorii w konkretne projekty dydaktyczne. Przedstawienie podstawowych zagadnień z dydaktyki matematyki oraz współczesnych koncepcji kształcenia matematycznego.

Druga połowa XX wieku, to ogromny rozwój dydaktyki matematyki, który trwa do tej pory, powodując kolejne reformy nauczania matematyki. Dzisiejsza szkoła wymaga profesjonalnie przygotowanych nauczycieli, znających koncepcje teoretyczne wyjaśniające procesy poznania matematycznego oraz umiejących je stosować w praktyce edukacyjnej.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

przygotowanie studentów do pracy w szkole na wszystkich poziomach edukacyjnych. Podjęcie próby nauczenia przyszłych pedagogów przetwarzania teorii w konkretne projekty dydaktyczne. Przedstawienie podstawowych zagadnień z dydaktyki matematyki oraz współczesnych koncepcji kształcenia matematycznego.

Druga połowa XX wieku, to ogromny rozwój dydaktyki matematyki, który trwa do tej pory, powodując kolejne reformy nauczania matematyki. Dzisiejsza szkoła wymaga profesjonalnie przygotowanych nauczycieli, znających koncepcje teoretyczne wyjaśniające procesy poznania matematycznego oraz umiejących je stosować w praktyce edukacyjnej.

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane -wykład - 30 godzin dydaktycznych (30)

Praca własna:

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Powtórzenie do zdania egzaminu: 25 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1. kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym

potrzebę zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz dostosowywania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;

2. konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody

aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć;

3. rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1. kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;

2. dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1. popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz

pozaszkolnym;

2. rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;

3. stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. udział w wykładach - dopuszcza się dwie nieobecności,

2. wykonanie zadanych prac,

3. aktywne uczestnictwo w zajęciach,

3. zdanie egzaminu obejmującego materiał prezentowany na wykładach.

Ocena końcowa z egzaminu:

50% - 65% ocena dostateczna

66% - 75% ocena dostateczna +

76% - 82% ocena dobra

83% - 90% ocena dobra +

91% - 100% ocena bardzo dobra

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących dydaktyki matematyki, rozumie charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące dydaktyki matematyki.

ocena dst. plus (3,5) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących dydaktyki matematyki, rozumie i charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące dydaktyki matematyki.

ocena db (4,0) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących dydaktyki matematyki, rozumie i charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące dydaktyki matematyki, rozumie kryteria podstawowych elementów występujące w kursie dydaktyki matematyki na I II etapie edukacyjnym, charakteryzuje kryteria oraz definiuje cele nauczania, etapy procesu uczenia się, modele kształcenia, ewaluację systemu kształcenia, systemy oceniania, metody nauczania kształcone na I II etapie kształcenia.

ocena db plus (4,5) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących dydaktyki matematyki, rozumie i charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące dydaktyki matematyki, rozumie kryteria podstawowych elementów występujące w kursie dydaktyki matematyki na I II etapie edukacyjnym, charakteryzuje kryteria oraz definiuje cele nauczania, etapy procesu uczenia się, modele kształcenia, ewaluację systemu kształcenia, systemy oceniania, metody nauczania kształcone na I II etapie kształcenia.

ocena bdb (5,0) - student posiada wiedzę (na poziomie bardzo dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących dydaktyki matematyki, rozumie i charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące dydaktyki matematyki, rozumie kryteria podstawowych elementów występujące w kursie dydaktyki matematyki na I II etapie edukacyjnym; w wyczerpujący sposób charakteryzuje kryteria oraz definiuje cele nauczania, etapy procesu uczenia się, modele kształcenia, ewaluację systemu kształcenia, systemy oceniania, metody nauczania kształcone na I II etapie kształcenia.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) wykorzystać podstawową wiedzę do kreowania sytuacji dydaktycznych, podejmować skuteczną współprace w procesie dydaktycznym z podmiotami procesu kształcenia, dobierać metody pracy i środki dydaktyczne na I II etapie kształcenia matematycznego.

ocena dst. plus (3,5) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) wykorzystać podstawową wiedzę do kreowania sytuacji dydaktycznych, podejmować skuteczną współprace w procesie dydaktycznym z podmiotami procesu kształcenia, dobierać metody pracy i środki dydaktyczne na I II etapie kształcenia matematycznego.

ocena db (4,0) - student potrafi (na poziomie dobrym) wykorzystać wiedzę do kreowania sytuacji dydaktycznych, podejmować skuteczną współprace w procesie dydaktycznym z podmiotami procesu kształcenia, dobierać metody pracy i środki dydaktyczne na I II etapie kształcenia matematycznego.

ocena db plus (4,5) - student potrafi wykorzystać wiedzę do kreowania ciekawych sytuacji dydaktycznych, podejmować skuteczną współprace w procesie dydaktycznym z podmiotami procesu kształcenia, dobierać różne metody pracy (w tym aktywizujące) i środki dydaktyczne na I II etapie kształcenia matematycznego.

ocena bdb (5,0) - student potrafi (na poziomie bardzo dobrym) wykorzystać wiedzę do kreowania ciekawych/różnorodnych sytuacji dydaktycznych, inicjować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z podmiotami procesu kształcenia, dobierać różnorodne, innowacyjne metody pracy i środki dydaktyczne na I II etapie kształcenia matematycznego

Kompetencje społeczne:

ocena dst (3,0) - ma podstawową świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena dst. plus (3,5) - ma podstawowa świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena db (4,0) - ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena db plus (4,5) - ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena bdb (5,0) - ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się wysoką dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Obowiązkowa:

Siwek H., Dydaktyka Matematyki, WSiP, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

Turnau S., Wykład o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1980

Niemierko B. Między oceną szkolną a dydaktyką, Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 2001

Wymagania wstępne:

licencjat z matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane -wykład - 30 godzin dydaktycznych (30)

Praca własna:

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Powtórzenie do zdania egzaminu: 25 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Obowiązkowa:

Siwek H., Dydaktyka Matematyki, WSiP, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

Turnau S., Wykład o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1980

Niemierko B. Między oceną szkolną a dydaktyką, Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 2001

Wymagania wstępne:

licencjat z matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane -wykład - 30 godzin dydaktycznych (30)

Praca własna:

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Powtórzenie do zdania egzaminu: 25 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Obowiązkowa:

Siwek H., Dydaktyka Matematyki, WSiP, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

Turnau S., Wykład o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1980

Niemierko B. Między oceną szkolną a dydaktyką, Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 2001

Wymagania wstępne:

licencjat z matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)