Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Biochemistry and biophysics

General data

Course ID: WMCM-PG-BI
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Biochemistry and biophysics
Name in Polish: Biochemia i biofizyka (wcześniej: Biofizyka)
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

medical science

Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

CMP_A.W13, CMP_A.W14, CMP_A.W15, CMP_A.W16, CMP_A.U5

Short description: (in Polish)

Celem kursu jest uświadomienie studentom roli fizyki w funkcjonowaniu i opisie świata, ekosystemu i organizmów żywych. Zajęcia z biofizyki obejmować będą wykłady, na których student pozna prawa fizyki leżące u podstaw funkcjonowania komórek, tkanek, narządów oraz całego organizmu człowieka. Tematyka wykładów obejmować będzie również omówienie zjawisk fizycznych mających wpływ na organizm człowieka i wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej.

Full description: (in Polish)

Zakres tematów:

1. Biofizyka – historia, zakres zainteresowań

2. Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy

3. Podstawy termodynamiki, zmiany stanu skupienia.

4. Przydatność termodynamiki do opisu układów żywych, podstawy bioenergetyki i termokinetyki.

5. Termoregulacja w organizmie człowieka, wpływ temperatury i wilgotności na organizm.

6. Biofizyka i energetyka wysiłku fizycznego, metody pomiaru wydatku energetycznego osób aktywnych fizycznie.

7. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.

8. Promieniowanie niejonizujące: promieniowanie laserowe, zasada działania lasera.

9. Zastosowanie metod optycznych i laserów w medycynie.

10. Promieniowanie jonizujące – wpływ na organizmy żywe, zasady ochrony radiologicznej.

11. Metody diagnostyki obrazowej.

12. Biofizyka zmysłu wzroku, oko uzbrojone: okulary, mikroskop.

13. Biofizyka zmysłu słuchu, audiometria.

14. Biofizyka układu krążenia, elektryczna czynność serca.

15. Biofizyka układu oddechowego, wymiana gazowa.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. BIOFIZYKA PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW, pod redakcją prof. dr hab. Feliksa Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa.

2. PODSTAWY BIOFIZYKI, pod redakcją Andrzeja Pilawskiego, PZWL WARSZAWA.

3. Biochemia J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer. Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

4. Biochemia Harpera. R. Murrey, D. Granner, P. Mayes, V. Rodwell: PZWL, najnowsze wydanie

5. Textbook of Biochemistry & Biophysics for Nurses Paperback – 20 Apr 2014 by Suresh K. Sharma (Author). Jaypee Brothers Medical Publishers; UK ed. Edition.

Literatura uzupełniająca:

Publikacje naukowe, polecane podczas zajęć przez prowadzącego, a dodatkowo:

Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, A. Hrynkiewicz, E. Rokita, PWN, Warszawa, 2000

Krótkie wykłady Biochemia. B.D. Hames, N.M. Hooper; Wydawnictwo Naukowe PWN

Biologia E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin; Multico.

Podstawy biologii komórki B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter; Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

- podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne);

- mechanizmy regulacji i biofizyczne podstawy funkcjonowania metabolizmu w organizmie;

- wpływ na organizm czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące.

Umiejętności

absolwent potrafi:

- współuczestniczyć w doborze metod diagnostycznych w poszczególnych stanach klinicznych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu biochemii i biofizyki.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład:

Metoda informacyjna realizowana poprzez wykład konwencjonalny, czyli słowne przekazywanie określonych treści kształcenia w postaci wypowiedzi ciągłej opartej na prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem dużej liczby schematów, ilustracji czy filmów dotyczących omawianego zagadnienia.

Samokształcenie

Formy samokształcenia:

zgodnie z wytycznymi koordynatora przedmiotu, wybrane spośród niżej wymienionych:

- przygotowanie pracy poglądowej

- przygotowanie referatu

- przygotowanie prezentacji multimedialnej

oraz praca własna (np. przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; powtarzanie materiału, prace domowe itd.).

Kryteria oceniania:

Wykład:

kolokwium końcowe w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru z zagadnień omawianych na wykładzie. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Samokształcenie:

zaliczenie bez oceny.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska
Group instructors: Agata Kamińska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aj0E05yVkkJXYcNUMBf2u_Nl8eYi6yO4lWJwgwV2BdGA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=696e4d03-a97d-423e-a161-ef81fcd92e48&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem kursu jest uświadomienie studentom roli fizyki w funkcjonowaniu i opisie świata, ekosystemu i organizmów żywych. Zajęcia z biofizyki obejmować będą wykłady, na których student pozna prawa fizyki leżące u podstaw funkcjonowania komórek, tkanek, narządów oraz całego organizmu człowieka. Tematyka wykładów obejmować będzie również omówienie zjawisk fizycznych mających wpływ na organizm człowieka i wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej.

Full description: (in Polish)

Zakres tematów:

1. Biofizyka – historia, zakres zainteresowań

2. Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy

3. Podstawy termodynamiki, zmiany stanu skupienia.

4. Przydatność termodynamiki do opisu układów żywych, podstawy bioenergetyki i termokinetyki.

5. Termoregulacja w organizmie człowieka, wpływ temperatury i wilgotności na organizm.

6. Biofizyka i energetyka wysiłku fizycznego, metody pomiaru wydatku energetycznego osób aktywnych fizycznie.

7. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.

8. Promieniowanie niejonizujące: promieniowanie laserowe, zasada działania lasera.

9. Zastosowanie metod optycznych i laserów w medycynie.

10. Promieniowanie jonizujące – wpływ na organizmy żywe, zasady ochrony radiologicznej.

11. Metody diagnostyki obrazowej.

12. Biofizyka zmysłu wzroku, oko uzbrojone: okulary, mikroskop.

13. Biofizyka zmysłu słuchu, audiometria.

14. Biofizyka układu krążenia, elektryczna czynność serca.

15. Biofizyka układu oddechowego, wymiana gazowa.

Bibliography: (in Polish)

iteratura podstawowa:

1. BIOFIZYKA PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW, pod redakcją prof. dr hab. Feliksa Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa.

2. PODSTAWY BIOFIZYKI, pod redakcją Andrzeja Pilawskiego, PZWL WARSZAWA.

3. Biochemia J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer. Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

4. Biochemia Harpera. R. Murrey, D. Granner, P. Mayes, V. Rodwell: PZWL, najnowsze wydanie

5. Textbook of Biochemistry & Biophysics for Nurses Paperback – 20 Apr 2014 by Suresh K. Sharma (Author). Jaypee Brothers Medical Publishers; UK ed. Edition.

Literatura uzupełniająca:

Publikacje naukowe, polecane podczas zajęć przez prowadzącego, a dodatkowo:

Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, A. Hrynkiewicz, E. Rokita, PWN, Warszawa, 2000

Krótkie wykłady Biochemia. B.D. Hames, N.M. Hooper; Wydawnictwo Naukowe PWN

Biologia E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin; Multico.

Podstawy biologii komórki B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter; Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)