Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Biochemistry

General data

Course ID: WMCM-PG-BIO-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Biochemistry
Name in Polish: Biochemia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Student zna budowę i funkcje podstawowych związków chemicznych. Zna i rozumie przemiany makrocząsteczek, ich regulację oraz najważniejsze zaburzenia. Rozumie udział witamin i mikroelementów w procesach metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka. Rozumie procesy patobiochemiczne będące podstawą chorób cywilizacyjnych.

Full description: (in Polish)

Białka

- zasady budowy białek - struktura I-rzędowa (wiązanie peptydowe), II-rzędowa (wiązanie wodorowe od wiązań peptydowych, struktura alfa i beta), III-rzędowa (wiązania pomiędzy resztami bocznymi aminokwasów, kształt cząsteczki), IV-rzędowa (podjednostki)

- Aminokwasy egzo- i endogenne

- Funkcje białek

- Białka osocza

- Hemoglobina – budowa, funkcja i rodzaje Hb prawidłowych i patologicznych

- Kolagen - budowa

- Trawienie białek w przewodzie pokarmowym

Enzymy

- Definicja, mechanizm działania, klasyfikacja enzymów

- Reakcje egzo- i endoergiczne

- Koenzymy i ich rola w reakcji enzymatycznej (udział witamin)

- Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej (stężenie, enzymu, substratu (Km), temperatura, pH, efektory)

- Aktywatory i inhibitory enzymów (hamowanie kompetycyjne i niekompetycyjne)

- Regulacja aktywności enzymatycznej - ograniczona proteoliza (np. peptydazy), modyfikacja kowalencyjna (fosforylacja/defosforylacja), regulacja allosteryczna (np. cAMP)

-Izoenzymy i ich znaczenie diagnostyczne (LDH, CK2)

Utlenianie tkankowe

- Łańcuch oddechowy – definicja, składniki/kompleksy, lokalizacja w komórce, znaczenie

- Oksydacyjna fosforylacja (powstawanie ATP w łańcuchu oddechowym)

- Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu (kompleks dehydrogenazy pirogronianowej)

- Cykl Krebsa (kwasów trikarboksylowych) – lokalizacja w komórce, bilans, znaczenie kataboliczne i anaboliczne

- Reaktywne formy tlenu, antyoksydanty, stres oksydacyjny.

Węglowodany

- Budowa i podział cukrów

- Degradacja glukozy (glikoliza tlenowa i beztlenowa)

- Synteza glukozy (glukoneogeneza)

- Synteza i rozpad glikogenu

- Hormony wpływające na poziom cukru we krwi

- Cukrzyca I i II typu

- Trawienie cukrów w przewodzie pokarmowym

Tłuszcze

-Podział i znaczenie lipidów

-Rodzaje kwasów tłuszczowych

-Katabolizm triacylogliceroli - wykorzystanie glicerolu, spalanie kwasów tłuszczowych

-Ciała ketonowe

- Cholesterol i jego pochodne

-Kwasy żółciowe pierwotne i wtórne

-Wit. D3 – prowitamina, aktywacja

-Lipoproteiny osocza krwi

-Centralna rola acetylo-CoA w metabolizmie

-Trawienie tłuszczów w przewodzie pokarmowym

Aminokwasy

-Bilans azotowy (dodatni, ujemny, równowaga)

-Odłączanie grupy aminowej: transaminacja (wit. B6), oksydacyjna deaminacja (dehydrogenaza glutaminianowa, NAD)

-Unieczynnianie amoniaku: w wątrobie – cykl mocznikowy, w mózgu – glutamina

-Dekarboksylacja (wit. B6)

-Aminokwasy gluko- i ketogenne

-Związki fizjologicznie czynne powstające z aminokwasów: glicyny, cysteiny, metioniny, argininy, histydyny, tryptofanu, fenyloalaniny

-Wady genetyczne w metabolizmie aminokwasów (fenyloketonuria, albinizm …)

Krew

-Składniki i funkcja krwi

-Białka osocza krwi: albuminy, globuliny

-Białka/enzymy diagnostyczne

-Hemoglobina (Hb): budowa, rodzaje, funkcje

-Transport tlenu i dwutlenku węgla przez Hb

-Wiązanie tlenku węgla (CO) przez Hb

-Przenoszenie dwutlenku węgla (CO2) we krwi

-Degradacja Hb, cykl bilirubina-urobilinogen

-Zaburzenia w syntezie i degradacji hemu (porfirie, żółtaczki)

Bibliography: (in Polish)

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student zna budowę makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynów ustrojowych, rozumie pojęcia: potencjał oksydacyjny organizmu i stres oksydacyjny; zna mechanizm działania enzymów, zna enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci w procesie trawienia, przebieg wchłania produktów trawienia, opisuje podstawowe szlaki metaboliczne, sposoby ich regulacji; zna rolę witamin w metabolizmie, rozumie równowagę kwasowo-zasadową, zna składniki krwi i transport gazów we krwi.

10h - 0,5 pt ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na wszystkich zajęciach,

aktywne uczestniczenie w dyskusji,

zaliczenie sprawdzianu pisemnego.

Student ma prawo do przystąpienia do zaliczenia w jednym terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Ich formę i terminy ustala koordynator przedmiotu. Nieuzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia w terminie poprawkowym powoduje niezaliczenie przedmiotu.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska
Group instructors: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Student zna budowę i podstawowe przemiany makrocząsteczek, ich regulację oraz najważniejsze zaburzenia. Rozumie udział witamin i mikroelementów w procesach metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka.

Full description: (in Polish)

Student zna budowę i funkcje białek, węglowodanów, tłuszczów, nukleotydów, rozumie mechanizm działania enzymów, diagnostyczne znaczenie izoenzymów, powstawanie i wykorzystywanie ATP, warunki powstawania stresu oksydacyjnego, budowę i przemiany glukozy i glikogenu, ciał ketonowych, związków tłuszczowych. Zna związki czynne fizjologicznie powstające w przemianach aminokwasów, białka osocza krwi - prawidłowe i diagnostyczne, budowę, rodzaje i funkcje hemoglobiny oraz zaburzenia syntezy i degradacji hemu Rozumie transport gazów we krwi, równowagę kwasowo-zasadową i jej zaburzenia (kwasice, zasadowice).

Bibliography: (in Polish)

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z biologii, chemii, fizyki w zakresie nauczania programowego szkoły średniej

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Beata Chełstowska
Group instructors: Beata Chełstowska, Paulina Wilczyńska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Student zna budowę i funkcje podstawowych związków chemicznych. Zna i rozumie przemiany makrocząsteczek, ich regulację oraz najważniejsze zaburzenia. Rozumie udział witamin i mikroelementów w procesach metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka. Rozumie procesy patobiochemiczne będące podstawą chorób cywilizacyjnych.

Full description: (in Polish)

-Aminokwasy gluko- i ketogenne

-Związki fizjologicznie czynne powstające z aminokwasów: glicyny, cysteiny, metioniny, argininy, histydyny, tryptofanu, fenyloalaniny

-Wady genetyczne w metabolizmie aminokwasów (fenyloketonuria, albinizm …)

Krew

-Składniki i funkcja krwi

-Białka osocza krwi: albuminy, globuliny

-Białka/enzymy diagnostyczne

-Hemoglobina (Hb): budowa, rodzaje, funkcje

-Transport tlenu i dwutlenku węgla przez Hb

-Wiązanie tlenku węgla (CO) przez Hb

-Przenoszenie dwutlenku węgla (CO2) we krwi

-Degradacja Hb, cykl bilirubina-urobilinogen

-Zaburzenia w syntezie i degradacji hemu (porfirie, żółtaczki)

Bibliography: (in Polish)

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności na wszystkich zajęciach i pozytywnej ocenie odpowiedzi ustnych podczas zajęć. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych (kartkówek).

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)