Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Surgery and surgical nursing

General data

Course ID: WMCM-PG-CHiP-zprak-1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Surgery and surgical nursing
Name in Polish: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do modułu student posiada wiedzę z zakresu :

Anatomii:

 Znajomość budowy organizmu ludzkiego, funkcjonowania układów i narządów,

 Posługiwanie się wiedzą anatomiczną w wykonywaniu czynności zawodowych

Fizjologii:

 Znajomość fizjologii organizmu człowieka,

 Znajomość mechanizmów fizjologicznych w tym termoregulacji, równowagi elektrolitowej, kwasowo – zasadowej,

Patologii:

 Znajomość patomechanizmu podstawowych chorób;

 Rozpoznawanie podstawowych zaburzeń patofizjologicznych zachodzących w organizmie ludzkim,

Podstaw Pielęgniarstwa:

 Znajomość podstaw opieki pielęgniarskiej: czynności higieniczne i aseptyczne

 Określanie diagnozy pielęgniarskiej pacjenta leczonego chirurgicznie,

 Podanie funkcji zawodowych pielęgniarki

 Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjenta,

Psychologii, Pedagogiki, Socjologii, Promocji zdrowia, Zdrowia Publicznego

 Wykorzystanie zasad komunikacji w praktycznym działaniu

 Budowa programów edukacyjnych i profilaktycznych;

Wymagania dodatkowe

Umiejętność organizacji pracy pielęgniarskiej indywidualnej i zespołowej


Full description: (in Polish)

1. Zajęcia praktyczne/ praktyki zawodowe 1. Praca pielęgniarki instrumentariuszki.

2. Opieka i pielęgnacja chorego z różnymi schorzeniami chirurgicznymi.

3. Opieka nad chorym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

4. Opieka nad chorym, leczonym krwią i pochodnymi. Odczyny poprzetoczeniowe:

5. objawy, zasady postępowania.

6. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego w trybie planowym , nagłym oraz w chirurgii jednego dnia.

7. Postępowanie i opieka pielęgniarska po zabiegach chirurgicznych. Udział pielęgniarki w usprawnianiu chorych po zabiegach operacyjnych.

8. Zadania pielęgniarki w zapobieganiu wczesnym i późnym powikłaniom po zabiegu operacyjnym.

9. Żywienie chorych w chirurgii – rola pielęgniarki w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym.

10. Prowadzenie dokumentacji opieki nad chorym.

11. Ocena i monitorowanie natężenia bólu – zadania pielęgniarki.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

CMP_D.U1

CMP_D.U2

CMP_D.U3

CMP_D.U6

CMP_D.U7

CMP_D.U8

CMP_D.U12

CMP_D.U13

CMP_D.U15

CMP_D.U17

CMP_D.U19

CMP_D.U22

CMP_D.U23

CMP_D.U24

Metoda problemowa, praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, instruktaż, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.

Realizowane będą zajęcia praktyczne typu tradycyjnego (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), zajęcia praktyczne typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), ćwiczenia (wielokrotne powtarzanie przez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności), metody problemowe aktywizujące: z seminarium (dyskusja grupowa poprzedzona samodzielną pracą studentów), metody podające: z Instruktaż ( przekazanie w krótkim czasie nowych informacji), metody przypadków, metody sytuacyjne z instruktażem.

Stosowane będą środki dydaktyczne ułatwiające i przyspieszające zdobywanie umiejętności i obiektywizujące proces kontroli i oceny wyników kształcenia: a) słowne np.: arkusz danych o podopiecznym; plan procesu pielęgnowania; procedury pielęgniarskie; standardy postępowania; dzienniczki umiejętności; karty zaliczeń, b) obrazowe bezpośrednie np.: zmiany chorobowe u pacjenta, określone sytuacje pielęgnacyjne, diagnostyczne lub terapeutyczne; c) materiały i środki stosowane w procesie pielęgnowania i leczenia umożliwiające organizowanie sytuacji dydaktycznej, d) środki dydaktyczne techniczne ułatwiające kształcenie np.: środki audiowizualne.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Zajęcia praktyczne, 60 hours more information
Coordinators: Andrzej Kotela
Group instructors: Emilia Wawszczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Zajęcia praktyczne - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

1. Głuszek S.: Chirurgia. Podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu. Wydawnictwo Czelej Lublin 2008.

2. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL Warszawa 2006.

3. Walewska E, „Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”, PZWL 2010

4. Fibak J.: Chirurgia. PZWL Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

5. Noszczyk W. „Zarys dziejów chirurgii polskiej” PZWL 2011

6. Chrobak A. „Pielęgniarka jako edukator pacjentów z wyłonioną stomią jelitową”, Pol. Merk. lek. 2009, XXVI, 155, 579.

7. Kapała W. Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006

8. Brongel L., Lasek J., Słowiński K. (red.): Podstawy współczesnej chirurgii urazowej. Wydawnictwo Medyczne Kraków 2008.

9. Klimczyk A., Niechwiadowicz – Czapka T.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2008

10. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2007

11. Krasowski G., Kruk M.: Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

12. Bielecki K.: Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008

13. Budynek M., Nowacki C.: Opatrywanie ran – wiedza i umiejętności. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Zajęcia praktyczne, 60 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Emilia Wawszczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Zajęcia praktyczne - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Realizowane będą zajęcia praktyczne typu tradycyjnego (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), zajęcia praktyczne typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), ćwiczenia (wielokrotne powtarzanie przez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności), metody problemowe aktywizujące: z seminarium (dyskusja grupowa poprzedzona samodzielną pracą studentów), metody podające: z Instruktaż ( przekazanie w krótkim czasie nowych informacji), metody przypadków, metody sytuacyjne z instruktażem.

Stosowane będą środki dydaktyczne ułatwiające i przyspieszające zdobywanie umiejętności i obiektywizujące proces kontroli i oceny wyników kształcenia: a) słowne np.: arkusz danych o podopiecznym; plan procesu pielęgnowania; procedury pielęgniarskie; standardy postępowania; dzienniczki umiejętności; karty zaliczeń, b) obrazowe bezpośrednie np.: zmiany chorobowe u pacjenta, określone sytuacje pielęgnacyjne, diagnostyczne lub terapeutyczne; c) materiały i środki stosowane w procesie pielęgnowania i leczenia umożliwiające organizowanie sytuacji dydaktycznej, d) środki dydaktyczne techniczne ułatwiające kształcenie np.: środki audiowizualne.

Full description: (in Polish)

Realizowane będą zajęcia praktyczne typu tradycyjnego (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), zajęcia praktyczne typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), ćwiczenia (wielokrotne powtarzanie przez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności), metody problemowe aktywizujące: z seminarium (dyskusja grupowa poprzedzona samodzielną pracą studentów), metody podające: z Instruktaż ( przekazanie w krótkim czasie nowych informacji), metody przypadków, metody sytuacyjne z instruktażem.

Stosowane będą środki dydaktyczne ułatwiające i przyspieszające zdobywanie umiejętności i obiektywizujące proces kontroli i oceny wyników kształcenia: a) słowne np.: arkusz danych o podopiecznym; plan procesu pielęgnowania; procedury pielęgniarskie; standardy postępowania; dzienniczki umiejętności; karty zaliczeń, b) obrazowe bezpośrednie np.: zmiany chorobowe u pacjenta, określone sytuacje pielęgnacyjne, diagnostyczne lub terapeutyczne; c) materiały i środki stosowane w procesie pielęgnowania i leczenia umożliwiające organizowanie sytuacji dydaktycznej, d) środki dydaktyczne techniczne ułatwiające kształcenie np.: środki audiowizualne.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

1. Głuszek S.: Chirurgia. Podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu. Wydawnictwo Czelej Lublin 2008.

2. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL Warszawa 2006.

3. Walewska E, „Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”, PZWL 2010

4. Fibak J.: Chirurgia. PZWL Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

5. Noszczyk W. „Zarys dziejów chirurgii polskiej” PZWL 2011

6. Chrobak A. „Pielęgniarka jako edukator pacjentów z wyłonioną stomią jelitową”, Pol. Merk. lek. 2009, XXVI, 155, 579.

7. Kapała W. Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006

8. Brongel L., Lasek J., Słowiński K. (red.): Podstawy współczesnej chirurgii urazowej. Wydawnictwo Medyczne Kraków 2008.

9. Klimczyk A., Niechwiadowicz – Czapka T.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2008

10. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2007

11. Krasowski G., Kruk M.: Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

12. Bielecki K.: Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008

13. Budynek M., Nowacki C.: Opatrywanie ran – wiedza i umiejętności. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)