Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ethics of the nursing profession

General data

Course ID: WMCM-PG-EZP-SEM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Ethics of the nursing profession
Name in Polish: Etyka zawodu pielęgniarki
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) 1. ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej,

2. ogólna wiedza z zakresu fizjologii i patologii człowieka na poziomie szkoły średnie

Full description: (in Polish)

Nauczanie w zakresie etyki zawodu pielęgniarki ma na celu:

1. przekazanie wiedzy w zakresie teoretycznych podstaw etyki zawodu pielęgniarki - co będzie realizowane przede wszystkim podczas wykładów oraz

2. nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami etycznymi w ramach zajęć seminaryjnych oraz pracy własnej

Aby w pełni skorzystać z zajęć konieczne jest uczestniczenie nie tylko w seminariach ale także w słuchanie wykładów, które przygotowują słuchaczy do zajęć seminaryjnych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie pielęgniarki z nieempiryczną dziedziną wiedzy jaką jest etyka zawodu pielęgniarki. Studentki i studenci dowiedzą się o teoriach etycznych mających zastosowanie w opiece zdrowotnej. Zrozumieją które zasady etyczne powinny obowiązywać w relacjach pielęgniarka-inna pielęgniarka oraz pielęgniarka pacjent lub inne podmioty uczestniczące w opiece zdrowotnej. Nabędą umiejętności stosowania podstawowych zasad etycznych, ich rozumienia, hierarchizacji oraz interpretacji. Będą doskonaliły swoje postawy zawodowe i etyczne dzieki umiejętności całościowego analizowania kwestii zdrowotnych, czyli łącząc empiryczną wiedzę i umiejętności pielegniarskie z etyką zawodu pielegniarki.

Bibliography: (in Polish)

Przede wszystkim zalecany jest udział w wykładach.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza - student/ka zna i rozumie:

W1 - główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych;

W2 - zasady etyczne pracy w zespole, prawidłowe relacje pielegniarka-pacjent, pielegniarka-bliscy pacjenta, pielegniarka-pracownicy opieki zdrowotnej (w tym inne pielęgniarki), pielegniarka-społeczeństwo;

W3- wzorce zawodowych postaw etycznych

W4 - prawa pacjenta

Umiejętności - student/ka potrafi:

U1 - przestrzegać wzorców etycznych w działaniach zawodowych

U2 - rozpoznawać etyczny wymiar decyzji medycznych, wskazywać na czym polega spór etyczny lub konflikt interesów

U3 -przestrzegać praw pacjenta;

U4 - wykazywać odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym;

Kompetencje społeczne - student/ka jest gotów/owa do:

K1 - przestrzegania tajemnicy zawodu pielęgniarki, poszanowanie prywatności i innych praw pacjenta;

K2 - nawiązania i utrzymania głębokiego i pełnego szacunku kontaktu z chorym;

K3 - stawiania na pierwszym miejscu dobra chorego;

K4 - planowania własnej aktywności edukacyjnej, dokształcania się,

K5 - uwzględniania w procesie postępowania terapeutycznego subiektywnych potrzeb i oczekiwań pacjenta wynikających z uwarunkowań społeczno-kulturowych,

K6 - szanowania środowiska naturalnego

Nakład pracy studenta/studentki:

Udział w wykładach: 30 godzin

Udział w seminariach: 15 godzin

Samodzielne przygotowanie się do seminariów: 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu testowego: 5 godzin

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Do zaliczenia seminariów: Na ocenę przygotowanie prezentacji lub eseju na zadany temat (80%) + aktywność na zajęciach (20%) + obowiązkowa obecność na seminariach.

Seminaria - zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowanych w ramach samokształcenia wystąpień (praca poglądowa, prezentacja, referat), zaangażowania i jakości pracy podczas zajęć i dyskusji w tym umiejętność: prezentowania materiału, pracy w zespole, z tekstem naukowym, posługiwania się poprawną terminologią.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Marek Czarkowski
Group instructors: Marek Czarkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Zalecana jest obecność na wykładach - tematyka seminariów nawiązuje do tematyki wykładów

Wymagania wstępne: (in Polish)

1. ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej,

2. ogólna wiedza z zakresu fizjologii i patologii człowieka na poziomie szkoły średniej

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Marek Czarkowski
Group instructors: Marek Czarkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)