Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Sociology

General data

Course ID: WMCM-PG-SOC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Sociology
Name in Polish: Socjologia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 OR 1.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość zasad życia społecznego oraz funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.

Full description: (in Polish)

1. Zapoznanie z treścią Sylabusa i warunkami zaliczenia. Wprowadzenie do socjologii.

2. Cechy myślenia potocznego i naukowego.

3. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja i ich skutki.

4. Pionierki socjologii medycyny i założenia ich pracy z pielęgniarkami - m. in. M. Sokołowska, H. Chrzanowska.

5. Zagrożenia późnej ponowoczesności.

6. Idea holizmu w pracy pielęgniarki.

7. Komunikacja werbalna oraz pozawerbalna. Bariery i błędy w komunikacji.

8. Czynniki stresogenne w zawodzie pielęgniarki - analiza socjologiczna.

9. Człowiek starszy w społeczeństwie i jego potrzeby

10. Determinanty społeczno-zawodowe w profesji pielęgniarki.

Bibliography: (in Polish)

1. Giddens A., Socjologia, tłum. Alina Sulżycka. Warszawa 2004.

2. Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

3. Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2007.

4. Turner J. H., Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

CMP_B.W5 istotę, strukturę i zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji oraz modele i style komunikacji interpersonalnej; P6S_WK

CMP_B.W7 pojęcia oraz zasady funkcjonowania grupy, organizacji, instytucji, populacji, społeczności i ekosystemu; P6S_WK

CMP_B.W8 wybrane obszary odrębności kulturowych i religijnych; P6S_WK

CMP_B.W9 zakres interakcji społecznej i proces socjalizacji oraz działanie lokalnych społeczności i ekosystemu; P6S_WK

CMP_B.W10 pojęcia dewiacji i zaburzenia, ze szczególnym uwzględnieniem patologii dziecięcej; P6S_WG

CMP_B.W11 zjawisko dyskryminacji społecznej, kulturowej, etnicznej oraz ze względu na płeć; P6S_WK

CMP_B.W12 podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania); P6S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi:

CMP_B.U1 rozpoznawać zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne; P6S_UW

CMP_B.U4 identyfikować błędy i bariery w procesie komunikowania się; P6S_UW

CMP_B.U5 wykorzystywać techniki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w opiece pielęgniarskiej; P6S_UW

CMP_B.U10 rozpoznawać potrzeby edukacyjne w grupach odbiorców usług pielęgniarskich; P6S_UW

Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenie z oceną – forma zaliczenia ustna.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jolanta Łodzińska
Group instructors: Jolanta Łodzińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

1. Giddens A., Socjologia, tłum. Alina Sulżycka. Warszawa 2004.

2. Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

3. Marody M., (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa 2004.

4. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

5. Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2007.

6. Turner J. H., Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 2005.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Student ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii, filozofii, pedagogiki. Wiedza ta jest podstawą do zrozumienia sytuacji społecznej pacjenta i jego rodziny w związku z chorobą i/lub niepełnosprawnością.

Student, który rozpoczyna zajęcia z modułu:

1. Ma podstawową wiedzę o społeczeństwie, państwie i prawie.

2. Potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach i opracowaniach.

3. Ma potrzebę poszerzenia wiedzy o życiu społecznym i przekazywania jej innym.

4. Rozumie znaczenie takiej wiedzy w pracy zawodowej.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jolanta Łodzińska
Group instructors: Jolanta Łodzińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

1. Giddens A., Socjologia, tłum. Alina Sulżycka. Warszawa 2004.

2. Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

3. Marody M., (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa 2004.

4. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

5. Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2007.

6. Turner J. H., Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 2005.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 20 hours more information
Seminar, 10 hours more information
Coordinators: Jolanta Łodzińska, Agata Rozalska
Group instructors: Jolanta Łodzińska, Agata Rozalska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

1. Giddens A., Socjologia, tłum. Alina Sulżycka. Warszawa 2004.

2. Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

3. Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2007.

4. Turner J. H., Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 2005.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Obecność na wykładach obowiązkowa, (dopuszcza się dwie nieobecności).

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)